Musí si asistent s bežným zamestnaním platiť odvody?

Som nevidiaci, ako SZČO prevádzkujem masérsky salón. Mám pracovného asistenta na 3 hodiny denne s príjmom z pracovnej asistencie cca 700 € mesačne. Pracovný asistent je okrem toho aj bežným zamestnancom na plný pracovný úväzok v inej firme. Je takýto pracovný asistent povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne? Ak áno, za akých podmienok?

Príjmy pracovného asistenta, ktorý nie je zamestnancom, sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. b) zákona o dani z príjmov a na daňové účely sú považované za aktívne príjmy. Daňovú povinnosť z príjmov pracovného asistenta je daňovník  povinný vyrovnať osobne, a to podaním daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie).

Medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov – z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním sa zaraďujú príjmy plynúce zo sústavne vykonávanej nezávislej činnosti daňovníka, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku (nejde o závislú činnosť ani o príležitostnú činnosť). Sociálna poisťovňa vždy rozhoduje o povinnosti platiť sociálne odvody na základe  informácii z Daňového úradu.

Pracovný asistent je povinný odvádzať poistné do Sociálnej poisťovne za súčasného splnenia nasledovných podmienok:

  • nevykonáva činnosť pracovného asistenta v zamestnaneckom pomere na pracovnú zmluvu v pracovnom čase podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a nemá príjem zo závislej činnosti – vtedy odvody do Sociálnej poisťovne za pracovného asistenta odvádza zamestnávateľ,
  • z výkonu činnosti pracovného asistenta ako SZČO presiahne hranicu príjmu pre platenie odvodov (za rok 2022 sumu 7 266 eur, t. j. 12 x 605,50 eur)

Odvodová povinnosť vznikne pracovnému asistentovi od 1.7. alebo 1.10. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý presiahol príjem.

Skutočnosť, že pracovný asistent (SZČO) je súčasne aj zamestnancom u iného zamestnávateľa nemá vplyv na povinnosť pracovného asistenta podať daňové priznanie a platiť poistné (pokiaľ SZČO z pracovného pomeru nepresiahne maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného).

Vášmu pracovnému asistentovi vznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne podľa DP podaného za rok 2022, z ktorého vyplynulo, že v roku 2022 vykonával činnosť pracovného asistenta na základe zmluvy s osobou so ZŤP, a z tejto činnosti presiahol hranicu príjmu pre platenie odvodov platnú za rok 2022, keďže mal príjem vo výške 700,-eur mesačne (12 x 700 = 8 400 eur).