Môžu mi zrušiť dôchodok pre bezvládnosť?

Ľudia, ktorí majú priznaný príspevok na osobnú asistenciu a taktiež príspevok pre bezvládnosť obdržia na konci každého kalendárneho roka zúčtovanie z ÚPSVaR. Úrad im zväčša zníži sumu príspevku na osobnú asistenciu o výšku sumy dôchodku pre bezvládnosť. Aká je presne filozofia tohto príspevku? Dôchodok pre bezvládnosť predsa neznižuje potrebu osobnej asistencie, alebo to chápem zle?

Podľa filozofie MPSVaR SR je účel poskytovania zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a peňažného príspevku na osobnú asistenciu totožný – v podstate ide o poskytnutie finančných prostriedkov pre občana so zdravotným postihnutím, aby si mohol zabezpečiť pomoc inej osoby, a tým mu kompenzovať zvýšené výdavky súvisiace s poskytovaním pomoci inou osobou.

Nakoľko už priznané zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nie je možné odňať, pokiaľ sú splnené podmienky na jeho poskytovanie, do zákona o sociálnej pomoci i do zákona o PP (peňažných príspevkoch) na kompenzáciu ŤZP bolo zavedené znižovanie priznaného PP na osobnú asistenciu (i PP na opatrovanie) o sumu priznaného príspevku pre bezvládnosť. Inak by podľa názoru MPSVaR dochádzalo k duplicite.

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa prestalo priznávať od 1. januára 2001. Jeho výšku ale možno zmeniť, prípadne ho i odňať, ak sa zmenia podmienky pre jeho priznanie.