Kúpa pomôcky

(Právna úprava účinná od 1. 1. 2009)

Poskytovanie peňažného príspevku na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky upravujú §§ 24 až 29 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

V tomto článku uvádzam predovšetkým zmeny, ku ktorým dochádza od 1. januára 2009 pri poskytovaní peňažného príspevku na kúpu pomôcky, prípadne zdôrazním to, čo považujem za dôležité a čo už poznáme z predchádzajúcej právnej úpravy. Kompletnú informáciu k tomuto peňažnému príspevku, vrátane kompletného zoznamu pomôcok a úplného znenia ustanovení, ktoré som z dôvodu skrátenia a zjednodušenia textu z tohto článku vypustil, nájdete v inej časti poradne web stránky ÚNSS alebo u pracovníkov krajských stredísk ÚNSS.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len s ŤZP), ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky (ďalej len “peňažné príspevky na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcok”).

Pomôcka na účely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti. Pomôcka je aj špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia.

To znamená, že pri žiadosti o peňažný príspevok na kúpu počítača napr. s hlasovým výstupom bude žiadateľ predkladať úradu práce dve žiadosti – žiadosť o peňažný príspevok na kúpu stolového alebo prenosného osobného počítača a žiadosť o peňažný príspevok na kúpu špeciálneho programu (položka zoznamu č. 48) – programu na čítanie obrazovky osobného počítača. V cene počítača je už zahrnutá i cena programového vybavenia na prácu s dokumentmi a prístupu na internet. Obdobne bude žiadateľ predkladať v prípade žiadosti o poskytnutie kompenzácie formou mobilného telefónu s ozvučením dve žiadosti – jednu žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kúpu mobilného telefónu a jednu žiadosť o poskytnutie príspevku na kúpu špeciálneho aplikačného programu (položka zoznamu č. 45) – programu na hlasové sprístupnenie displeja mobilného telefónu. V týchto prípadoch žiadateľ už nebude predkladať žiadosť na úpravu pomôcky.

Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom.

Peňažné príspevky na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcok možno poskytnúť, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok ustanoví ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny opatrením. Skrátený zoznam pomôcok, Kompenzujúcich najmä sociálne dôsledky zrakového postihnutia, je uvedený v prílohe. Pokiaľ pomôcka nie je v zozname uvedená, nie je možné na jej kúpu poskytnúť peňažný príspevok.

Fyzickej osobe s ŤZP možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých pomôcok, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Ak je na používanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s ŤZP, peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ŤZP úspešne absolvuje výcvik používania tejto pomôcky. Ak absolvovanie výcviku používania pomôcky nie je úspešné, fyzická osoba s ŤZP nie je povinná vrátiť peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne. Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť len raz.

Ak sociálny pracovník posudkového tímu usúdi, že konkrétny žiadateľ bez získania potrebných vedomostí a zručností by nemohol využívať pomôcku alebo je u neho potrebné overiť, že je schopný pomôcku používať, môže poskytnutie peňažného príspevku na kúpu pomôcky podmieniť úspešným absolvovaním výcviku práce s pomôckou alebo overením schopnosti žiadateľa pracovať s pomôckou. Až po predložení potvrdenia o úspešnom absolvovaní výcviku, resp. predložení potvrdenia o úspešnom overení schopností práce s pomôckou, sa vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku na kúpu pomôcky.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s ŤZP preukazom psa so špeciálnym výcvikom, známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá psa vycvičila. Preukaz psa so špeciálnym výcvikom, známku a potvrdenie vydáva fyzickej osobe s ŤZP odborne spôsobilá osoba, ktorá psa vycvičila. V preukaze psa so špeciálnym výcvikom je uvedené meno, priezvisko, trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma  právnickej osoby, ktorá psa vycvičila, činnosti, na ktoré bol vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes vycvičený, dátum o vykonanej skúške psa, meno priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby s ŤZP, meno psa, jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazenom na známke, plemeno a farba psa a vek psa. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku “assistance dog, guide dog, hearing dog”, identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v preukaze psa so špeciálnym výcvikom.

Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore.

Zákon ustanovuje, kto je odborne spôsobilý na výcvik psa so špeciálnym výcvikom. Odborne spôsobilá na  výcvik psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové školy alebo podala prihlášku za člena takejto organizácie. Dodávateľ, ktorý túto podmienku nespĺňa, sa nepovažuje za odborne spôsobilého na výcvik psov so špeciálnym výcvikom.

Peňažné príspevky na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcok možno poskytnúť na základe:

  • a) dokladu o cene pomôcky alebo dokladu o kúpe pomôcky,
  • b) dokladu o cene výcviku používania pomôcky alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky,
  • c) dokladu o cene úpravy pomôcky alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky.

Výška peňažných príspevkov na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcok sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedených v prílohách č. 10 a 11 zákona. Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky, najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok. Percentuálne sadzby, ktorými sa určuje výška peňažného príspevku, sa oproti sadzbám stanoveným zákonom o sociálnej pomoci nezmenili.

Peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky je najviac 8 630,42 eura.

Fyzická osoba s ŤZP je povinná kúpiť si pomôcku, dať si upraviť pomôcku alebo absolvovať výcvik do troch mesiacov odo dňa poskytnutia týchto peňažných príspevkov, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní týchto peňažných príspevkov, ak pomôcku nemožno kúpiť, upraviť alebo nemožno absolvovať výcvik používania pomôcky z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, predaj pomôcky, distribúcia pomôcky, úprava pomôcky alebo výcvik používania pomôcky.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.

Za pomôcku alebo úpravu pomôcky, ktorá neplní svoj účel, sa považuje pomôcka alebo úprava pomôcky, ak:

  • a) je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
  • b) je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky, alebo
  • c) nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.

Fyzická osoba s ŤZP je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky alebo je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu pomôcky pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu pomôcky. Fyzická osoba s ŤZP nie je povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak bola pomôcka odcudzená a fyzická osoba s ŤZP nepožiada o ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu pred uplynutím siedmich rokov. Dochádza k zmene, príslušná lehota sa predlžuje z 5 na 7 rokov. Rovnaká lehota platí i v prípade vzniku povinnosti vrátiť funkčnú pomôcku alebo peňažný príspevok na kúpu tejto pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak pomôcka pred uplynutím tejto lehoty vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP alebo ak fyzická osoba s ŤZP pred uplynutím tejto lehoty zomrie.

Ing. Milan Měchura

Pracovník Úradu ÚNSS