Konzervatórium Jana Deyla v spolupráci so Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR vyhlasuje súťaž pre nevidiacich skladateľov

Konzervatórium Jana Deyla v spolupráci so Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR vyhlasuje Medzinárodnú súťaž pre nevidiacich skladateľov 2023

Medzinárodná súťaž pre nevidiacich skladateľov 2023 nadväzuje na tradíciu medzinárodnej súťaže zrakovo postihnutých skladateľov, ktorá bola v roku 1978 spojená s Medzinárodnou súťažou zrakovo postihnutých hudobníkov organizovanou v meste Mariánske lázně a neskôr v Prahe. Okrem trojkolovej interpretačnej súťaže, ktorej sa zúčasnili hudobníci so zrakovým postihnutím z rôznych krajín sveta, bola organizovaná v rovnakom roku aj skladateľská súťaž. Členmi poroty boli významní českí skladatelia, napríklad M. Kubička, E. Douša, J. Filas a ďalší. Víťazné skladby boli vždy predvedené na koncerte pri zahájení súťaže, niektoré boli nahrané i na CD. Posledná skladateľská súťaž sa uskutočnila v roku 2011 v Prahe. Organizátori sa však rozhodli na túto tradíciu nadviazať a opäť privítať na súťaži zaujímavých skladateľov a spoznať veľa novej hudby.

Podmienky súťaže

 • Súťaž je vypísaná pre sólovú či komornú skladbu. Obsadenie môže byť i vokálno-inštrumentálne (maximálne dva hlasy). Maximálne možné obsadenie je do 10 interpretov.
 • Skladby môžu byť v dobe prihlásenia zverejnené či predvedené. Každý účastník môže prihlásiť dve kompozície. Durata nie je obmedzená.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby úplne alebo prakticky nevidiace, podľa definície uvedenej na internetových stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
 • Zrakové postihnutie doložia účastníci čestným prehlásením, v prípade pochybností má organizátor právo vyžiadať si doloženie zrakového postihnutia úradne vydaným preukazom či lekárskym potvrdením.
 • Spôsob zápisu: porota prijme na posúdenie diela zapísané:

 • v ľubovolnom notovom programe v čiernotlači alebo elektronickej podobe
 • v bodovom notopise (ten pre členy poroty prevedie do čiernotlačovej verzie asistent poroty súťaže)
 • nahrávka kompozície (záznam či kvalitná DEMO nahrávka) je vítaná, nie je však podmienkou pre účasť v súťaži

Uzávierka prihlášok: 30.6.2023

Prihlášky zašlite:

 • Elektronicky na adresu competition@kjd.cz, aj s prílohami partitúr, zvukových nahrávok alebo odkazov na ne. U väčších dátových súborov je možné použiť dátové doručovacie služby, napríklad WeTransfer.
 • Poštou na adresu: Konzervatoř Jana Deyla, Maltézské náměstí 14, Praha 1, 118 00.

Výsledky porota zverejní najneskôr do 30.9.2023.

Ceny pre víťazov:

1. cena – 800 Eur

2. cena – 600 Eur

3. cena – 400 Eur

Ceny budú vyplatené bezhotovostným prevodom v eurách na účet, ktorý súťažiaci uviedol a podliehajú zdaneniu podľa právnych predpisov ČR.

Víťazné skladby budú nahrané v spolupráci s organizátorom súťaže. Porota má právo cenu neudeliť, poprípade rozdeliť medzi viac účastníkov.

Prihlásené diela posúdi medzinárodná porota v nasledujúcom zložení:

 • Ondřej Štochl – Česká republika (predseda poroty)
 • Eduard Douša – Česká republika
 • Pavel Zemek Novák – Česká republika
 • Jevgenij Iršai – Slovensko
 • Albert Breier – Nemecko