Informácie ku nároku na vdovecký dôchodok

Schválením zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení došlo od 1. januára 2004 k zrovnoprávneniu podmienok pri priznávaní nároku na vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok.

Vdovecké dôchodky, na ktoré vznikol nárok po tomto dátume sa priznávajú po splnení rovnakých podmienok ako dôchodky vdovské. Napriek snahe početnej skupiny vdovcov neboli v roku 2003 schválené ustanovenia, ktoré by umožnili priznať vdovecké dôchodky pri splnení daných podmienok vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004.

Podmienky nároku na vdovecký dôchodok, na ktorý vznikol nárok po 31. decembri 2003. Vdovec má nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ktorá

 • a) ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,
 • b) ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo
 • c) zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Vdovec má nárok na výplatu vdoveckého dôchodku počas jedného roka od smrti manželky. Po uplynutí obdobia jedného roka má vdovec nárok na výplatu vdoveckého dôchodku, ak

 • a) sa stará o nezaopatrené dieťa,
 • b) je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
 • c) vychoval aspoň tri deti,
 • d) dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti,
 • e) dovŕšil dôchodkový vek.

Ustanovenia pod písm. c) a d) sú účinné od 1. augusta 2006.

Za nezaopatrené dieťa na tento účel sa považuje dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretej vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovca alebo ak bolo dieťa vdovcovi alebo zomretej manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov počas trvania manželstva.

Nárok na vdovecký dôchodok zaniká:

 • a) uzatvorením manželstva,
 • b) dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky.

Suma vdoveckého dôchodku sa určuje zo sumy starobného dôchodku alebo zo sumy invalidného dôchodku, ktorý zomrelá manželka poberala alebo ku dňu smrti splnila nárok na jeho priznanie alebo zo sumy poberaného predčasného starobného dôchodku, a je vždy 60 % sumy tohto dôchodku.

Suma vdoveckého dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mala alebo by mala nárok zomretá manželka ku dňu smrti.

Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovecký dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.

Vdovecký dôchodok po poberateľke invalidného dôchodku, ktorá ku dňu smrti nesplnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískala počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, je 60 % invalidného dôchodku, na ktorý mala nárok zomretá manželka ku dňu smrti.

Suma vdoveckého dôchodku po poistenkyni, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorá ku dňu smrti nezískala počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, je 60 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mala nárok zomretá manželka ku dňu smrti.

Suma vdoveckého dôchodku po poistenkyni, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorá ku dňu smrti získala počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, je 60 % toho dôchodku, ktorého suma ku dňu smrti zomretej manželky je vyššia.

Suma vdoveckého dôchodku, na ktorý vznikne znovu nárok je 60 % sumy starobného dôchodku, na ktorý by mala nárok zomretá manželka ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku.

Pri súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok sa v plnej výške vypláca vyšší dôchodok a nižší dôchodok sa kráti.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdoveckého dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok tá dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica. Pri rovnakej sume dôchodkových dávok sa vypláca v sume jednej polovice vdovecký dôchodok.

Až minulý rok prijala Národná rada SR novelu zákona o sociálnom poistení (zákon č. 310/2006) účinnú od 1. augusta 2006, na základe ktorej je možné niektorým skupinám vdovcov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004, opäť začať vyplácať vdovecký dôchodok. Podmienky, ktoré je potrebné splniť, sú uvedené v § 293l a § 293n.

Prvú skupinu tvoria vdovci, ktorým z dôvodu Prekročenia maximálnej sumy dôchodku Sociálna poisťovňa prestala pred 1. januárom 2004 vyplácať vdovecký dôchodok, prípadne ho vyplácala v nižšej sume.

Ak nárok na vdovecký dôchodok vznikol pred 1. januárom 2004, trvá po 31. júli 2006 a k 31. júlu 2006 sa nevyplácal z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpismi účinnými pred 1. januárom 2004 alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, výplata vdoveckého dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. júli 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. Podmienkou nároku na výplatu vdoveckého dôchodku do 31. decembra 2003 bola starostlivosť vdovca aspoň o jedno nezaopatrené dieťa.

O uvoľnení výplaty vdoveckého dôchodku, ktorý sa k 31. júlu 2006 nevyplácal z dôvodu uvedeného vyššie, Sociálna poisťovňa rozhodne na vlastnú žiadosť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.

O uvoľnení výplaty vdoveckého dôchodku, ktorý sa k 31. júlu 2006 vyplácal v nižšej sume z dôvodu uvedeného vyššie, Sociálna poisťovňa rozhodne sama najneskôr do 31. decembra 2007.

Druhú skupinu tvoria vdovci, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004 a ku dňu smrti manželky, resp. do troch rokov od jej smrti dovŕšili dôchodkový vek alebo boli uznaní za invalidných z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1. augustom 2006 a ku dňu smrti manželky, najneskôr do uplynutia troch rokov od smrti manželky, dovŕšil dôchodkový vek alebo bol uznaný invalidným a táto invalidita trvá aj po 31. júli 2006 z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, má nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ktorá

 • a) ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov,
 • b) ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov, alebo
 • c) zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienka trvania invalidity vdovca sa považuje za splnenú aj vtedy, ak v čase trvania invalidity vdovec dovŕšil dôchodkový vek pred 1. augustom 2006.

Suma vdoveckého dôchodku je v týchto prípadoch stanovená vo výške 2794 Sk mesačne.

Dôvodom takto stanovenej výšky vdoveckého dôchodku je skutočnosť, že podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa do 31. decembra 2003 vdovecký dôchodok vyplácal pevnou sumou 2 356 Sk.

Jej zvýšením podľa pravidiel o zvyšovaní dôchodkov v rokoch 2004 – 2006 sa dospelo k vyššie uvedenej sume. Tento dôchodok sa bude pravidelne zvyšovať ako iné dôchodky. Preto sa od 1. augusta 2006 v týchto prípadoch vypláca vdovecký dôchodok v sume 2 961 Sk a pri súbehu s vyšším starobným dôchodkom alebo vyšším invalidným dôchodkom v sume 1 481 Sk. Podľa opatrenia MPSVaR o zvyšovaní dôchodkov v roku 2006 došlo k jeho navýšeniu o 5,95 %.

Pravidlá o krátení vyššieho dôchodku pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku s inou dôchodkovou dávkou uvedené vyššie platia rovnako. Vdovec nemá nárok na tento vdovecký dôchodok , ak:

 • a) má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa osobitného predpisu,
 • b) uzatvoril manželstvo alebo
 • c) na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom.

Nárok na tento vdovecký dôchodok vzniká najskôr od 1. augusta 2006 a o nároku na tento dôchodok Sociálna poisťovňa rozhodne na vlastnú žiadosť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.

Žiadosti o priznanie všetkých druhov dôchodkov spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ing. Milan Měchura

Pracovník Úradu ÚNSS