Čo sa zmenilo v osobnej asistencii

(Právna úprava účinná od 1. 1. 2009)

Poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu upravujú §§ 20 až 23 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V tomto článku uvádzame len zmeny, ku ktorým dochádza od 1. januára 2009 pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu, prípadne zdôrazním to, čo zostáva zachované z predchádzajúcej právnej úpravy.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len s ŤZP), ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného úradom práce, soc. vecí a rodiny odkázaná na osobnú asistenciu, možno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ak sa osobná asistencia vykonáva pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 zákona. Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri týchto činnostiach.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona, ktoré si nemôže fyzická osoba s ŤZP vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. U nevidiacich a slabozrakých osôb prichádza do úvahy pomoc osobného asistenta najmä pri týchto činnostiach (v zátvorke sú uvedené kódy činnosti podľa prílohy č. 5 zákona o sociálnej pomoci):

 • 10. (l) nakupovanie
 • 11. (novo zaradená “zlúčená” činnosť) pomoc pri domácich prácach
 • 12. (novo zaradená činnosť) starostlivosť o pomôcku
 • 13. (o) dorozumievanie
 • 13.2. (o2) čítanie
 • 13.7. (o5) predčítanie pre nevidiacich
 • 16. (ad) pomoc počas dovolenky
 • 17. (ae) sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia, ak je rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu fyzickou osobou s ŤZP
 • 19. (novo zaradená činnosť) pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré, vzhľadom na svoje zrakové postihnutie, nie sú schopní zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením písomných informácií a grafických informácií, vytváraním vizuálne orientovaných pojmov a predstáv, v súvislosti s rozvíjaním schopností priestorovej orientácie, a to predčítaním textu
 • 20. (novo zaradená “zlučujúca” činnosť, p, r) preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie uvedené v prílohe č. 4 je podstatne zmenený, pričom oproti zoznamu činností uvedenému v zákone o sociálnej pomoci boli niektoré činnosti zlúčené do dvoch spoločných činností. Aby bolo možné bez nutnosti vypracovania nového posudku uvádzať do výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie činnosti podľa nového zoznamu, prechodné ustanovenia upravujú zlúčenie niektorých činností nasledovne:

 • štúdium(s), pracovná činnosť(t), športová činnosť(u), spoločenská činnosť(v), duchovná činnosť(w), kultúrna činnosť(z) a vybavovanie úradných záležitostí(aa), ktoré sa považovali za činnosti na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie podľa prílohy č. 5 zákona o sociálnej pomoci účinného do 31.decembra 2008, sa považujú za činnosť prepravy alebo premiestňovanie pri pracovných, vzdelávacích, občianskych, rodinných a voľnočasových aktivitách(20) podľa prílohy č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP účinného od 1. januára 2009,
 • upratovanie(i), pranie(j), žehlenie(k) a kúrenie(m), ktoré sa považovali za činnosti na účely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie podľa prílohy č. 5 zákona o sociálnej pomoci účinného do 31.decembra 2008, sa považujú za činnosť pomoc pri domácich prácach(11) podľa prílohy č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP účinného od 1. januára 2009.

Pokiaľ fyzická osoba s ŤZP uvádzala vo výkaze len kódy jednotlivých činností, bude od 1. januára 2009 uvádzať vo výkaze číselné kódy, ako sú uvedené vyššie.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7300 hodín ročne. Maximálny možný rozsah hodín osobnej asistencie zostal nezmenený.

Fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školského zariadenia, ak školské zariadenie je mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb. Na iné aktivity nie je možné klientom týchto zariadení osobnú asistenciu priznať.

Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie alebo navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy. Zamestnaním sa rozumie mimo iného:

 • a) výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu,
 • b) výkon práce v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere,
 • c) činnosť, z ktorej plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V zamestnaní môže poskytovať potrebnú pomoc fyzickej osobe s ŤZP pracovný asistent, príspevok poskytuje úrad práce, soc. vecí a rodiny zo systému určeného na podporu aktívnej politiky trhu práce. V základnej a strednej škole by mal žiakovi so zdravotným postihnutím poskytovať pomoc asistent učiteľa. Osobnú asistenciu je možné využívať len na cestu do a zo zamestnania a na cestu do a zo školy.

Rozsah hodín osobnej asistencie úrad práce, soc. vecí a rodiny opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia za účelom zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ŤZP. Opätovné posúdenie sa vykoná aj pred uplynutím tejto lehoty, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ŤZP. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ŤZP poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať podľa tejto právnej úpravy aj fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytoval podľa zákona o sociálnej pomoci účinného do 31. decembra 2008 a z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov bol príspevok odňatý.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ŤZP poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom.

Blízka osoba (rodinný príslušník) ako osobný asistent môže pre fyzickú osobu s ŤZP pri dodržaní podmienok ustanovených zákonom vykonávať osobnú asistenciu len v obmedzenom rozsahu a len činnosti v zákone vymenované. V tomto smere nedošlo k podstatnej zmene, zrakovo postihnuté osoby obvykle nie sú odkázané na pomoc pri činnostiach, ktoré môžu vykonávať blízke osoby.  Zo všeobecného hľadiska je ale podstatné, že okruh blízkych osôb, ktoré môžu vykonávať osobnú asistenciu len v obmedzenom rozsahu, je rozšírený o svokra a svokru.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok, teda pri čiastočnej bezvládnosti o sumu 120,- Eur, pri prevažnej bezvládnosti o sumu 199,2 Eur a pri úplnej bezvládnosti o sumu 279,6 Eur. V praxi to znamená, že určený ročný rozsah osobnej asistencie v hodinách sa občanovi v roku 2009 zníži

 • pri priznanej čiastočnej bezvládnosti o 49 hodín,
 • pri priznanej prevažnej bezvládnosti o 80 hodín,
 • pri priznanej úplnej bezvládnosti o 113 hodín.

Naďalej zostávajú zachované ustanovenia o krátení, resp. zastavení výplaty peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP presiahne trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1, 39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom. Pre rok 2009 to predstavuje sumu 2,49 Eur za jednu hodinu osobnej asistencie.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Fyzická osoba s ŤZP je povinná predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie podľa vzoru uvedeného v prílohe zákona za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, soc. vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; to neplatí ak fyzická osoba s ŤZP nemôže v uvedenej lehote predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie zo závažných dôvodov. Fyzická osoba s ŤZP môže vo výkaze o odpracovaných hodinách osobnej asistencie uviesť len činnosti, na ktoré je odkázaná podľa komplexného posudku. Formulár výkazu zostáva nezmenený, naďalej je potrebné vypisovať i začiatok a koniec trvania osobnej asistencie, počet hodín za kalendárny deň a činnosti, ktoré osobný asistent vykonával.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca fyzickej osobe s ŤZP alebo na základe jej písomného súhlasu agentúre osobnej asistencie, ak fyzická osoba s ŤZP má s touto agentúrou uzatvorenú zmluvu o pomoci pri vykonávaní administratívnych úkonov, ktorej obsahom je aj vyplatenie odmeny osobnému asistentovi.

Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy

 • a) o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a osobným asistentom podľa Občianskeho zákonníka,
 • b) uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a agentúrou osobnej asistencie.

Obsah zmluvy o výkone osobnej asistencie zostáva nezmenený.

Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ŤZP zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Blízka osoba môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne.

Fyzická osoba s ŤZP je povinná predložiť príslušnému úradu práce, soc. vecí a rodiny potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po vyplatení odmeny osobnému asistentovi, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe zákona. Prvý krát bude fyzická osoba s ŤZP odovzdávať úradu podpísané potvrdenie o  odmene vyplatenej osobnému asistentovi vo februári 2009. Potvrdenie o vyplatenej odmene vo februári 2009 je fyzická osoba s ŤZP povinná predložiť úradu do 5. marca 2009.

Od 1. januára 2009 je povinne dôchodkovo poistená fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená z  iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie. Pri splnení týchto podmienok bude za osobného asistenta platiť poistné na dôchodkové poistenie štát, ale len po obmedzenú dobu 12 rokov, pričom sa do tohto rozsahu započítavajú prípadne i roky starostlivosti o  dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku a doba poberania peňažného príspevku za / na opatrovanie.

Naďalej platí, že z odmeny za výkon činnosti osobného asistenta osobný asistent neplatí poistné na zdravotné poistenie.

Ing. Milan Měchura
Pracovník Úradu ÚNSS