Členstvo v ÚNSS

Členovia ÚNSS

Členstvo v ÚNSS je riadne a čestné. Podmienkou pre vstup do ÚNSS je súhlas s jej stanovami a poslaním.

Riadnym členom ÚNSS sa môže stať:

 • každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov svojho veku, ktorému poškodenie zraku nepriaznivo ovplyvňuje životné, spoločenské a pracovné podmienky
 • rodič alebo zákonný zástupca nevidiaceho alebo slabozrakého (NS) dieťaťa alebo inej NS osoby nespôsobilej na právne úkony
 • NS deti do 15 rokov a NS osoby nespôsobilé na právne úkony, o ktorých členstvo požiada rodič alebo zákonný zástupca
 • priateľ, priaznivec NS
 • cudzí štátny príslušník v súlade s § 8 odsek a) – d)

Čestným členom môže byť fyzická i právnická osoba.

Vznik a zánik členstva

Vznik členstva

Riadne členstvo v ÚNSS vzniká prijatím do základnej organizácie (ZO) na základe vlastnej žiadosti. O prijatí rozhoduje výbor ZO. Členstvo v ÚNSS nemôže byť odmietnuté z dôvodu veku, národnosti, rasy, vierovyznania, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo politickej príslušnosti. O prijatí rozhoduje Ústredná rada (ÚR) ÚNSS.

Čestné členstvo vzniká rozhodnutím ÚR ÚNSS a je vyjadrením ocenenia zásluh o rozvoj ÚNSS, hnutia NS, starostlivosti o NS a ďalších aktivít v prospech NS.

Zánik členstva

 • úmrtím
 • vystúpením
 • automatickým ukončením členstva v zmysle § 10 odsek b) Stanov ÚNSS
 • zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov
 • vylúčením z dôvodu stretu záujmov v súlade s § 35 Stanov ÚNSS
 • vylúčením z dôvodu hrubého porušenia stanov alebo činnosti v rozpore s poslaním ÚNSS alebo proti záujmom ÚNSS; o vylúčení môže rozhodnúť členská schôdza ZO, Krajská rada (KR) ÚNSS alebo ÚR ÚNSS.

Práva a povinnosti člena

Práva riadneho člena

 • zúčastňovať sa života ÚNSS, podľa svojich schopností a možností sa podieľať na činnosti a rozhodovaní ZO,
 • predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ÚNSS,
 • voliť a byť volený do riadiacich a kontrolných orgánov ÚNSS všetkých stupňov; s výnimkou rád klubov mládeže môže byť volený člen až po dovŕšení 18. roku veku; členovia prijatí podľa § 8 odsek c) nemajú právo hlasovať, voliť a byť volení,
 • vyjadrovať sa k dokumentom a návrhom ÚNSS,
 • využívať výhody, ktoré ÚNSS svojim členom poskytuje; ÚR je oprávnená stanoviť doplňujúce kritéria, ktorých splnenie je podmienkou na poskytnutie výhod spolufinancovaných z vlastných prostriedkov ÚNSS,
 • žiadať právne poradenstvo pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s poškodením zraku v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod.,
 • zúčastňovať sa na rehabilitačnej a rekreačnej starostlivosti, kultúrnej, športovej a ďalších činnostiach rozvíjaných ÚNSS,
 • odvolávať sa postupne k vyšším orgánom ÚNSS až po ústrednú radu ÚNSS.

Povinnosti riadneho člena

 • dodržiavať Stanovy a ďalšie interné smernice ÚNSS a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
 • zúčastňovať sa, podľa svojich možností, na živote a zveľaďovaní ÚNSS,
 • platiť členské príspevky; o ich minimálnej výške a zápisnom rozhoduje ÚR ÚNSS. Členovia prijatí podľa § 8 odsek c) a čestní členovia neplatia členské príspevky.

Práva a povinnosti čestného člena

 • čestný člen má rovnaké práva ako riadny člen s tým rozdielom, že rokovaní sa zúčastňuje s hlasom poradným, nemá právo voliť a byť volený a neplatí členské príspevky.

Ako sa stať členom ÚNSS

Prvým krokom je vyplnenie Karty člena ÚNSS, ktorá je súčasne i žiadosťou o vstup do ÚNSS. Karty člena ÚNSS sú k dispozícii v ZO a krajských strediskách (KS) ÚNSS.

Členovia ÚNSS sú organizovaní v ZO podľa ich územnej pôsobnosti, Každý člen má však právo zvoliť si ZO, v ktorej chce byť organizovaný. Funkcionár alebo pracovník ÚNSS, ktorý novému členovi kartu vyplní, zabezpečí jej doručenie výboru príslušnej ZO, ktorý rozhodne o prijatí nového člena do ÚNSS.

Krajské rady ÚNSS

KR koordinuje a metodicky riadi v období medzi krajskými zhromaždeniami činnosť ZO a klubov vo svojom kraji a poskytuje im organizačnú pomoc. Tvoria ju členovia zvolení na krajskom zhromaždení. Každá ZO musí mať v KR aspoň jedného zástupcu, najvyšším predstaviteľom KR je predseda KR.

KS ÚNSS spolupracuje s KS ÚNSS pri napĺňaní poslania ÚNSS.

Základné organizácie ÚNSS

Základné organizácie

ZO je základným článkom organizačnej štruktúry ÚNSS. ZO sú vytvárané na územnom princípe tak, aby sa ich územné pôsobnosti navzájom neprekrývali.

Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza, ktorá rozhoduje o zameraní činnosti ZO, hospodárení, volí výbor a kontrolórov. Členskú schôdzu zvoláva podľa potreby výbor ZO minimálne raz za rok.

V období medzi členskými schôdzami riadi činnosť ZO výbor. Nepárny počet členov výboru, najmenej 3, určuje členská schôdza. Volebné obdobie výboru je dva roky. Výbor sa zodpovedá zo svojej činnosti členskej schôdzi.

Výbor si volí predsedu, podpredsedu, hospodára a ďalších funkcionárov podľa potreby.

ÚNSS má v súčasnosti 68 ZO, ktoré svojou pôsobnosťou pokrývajú celé územie SR.

Štatistiky počtu členov

Štatistika počtu členov v jednotlivých krajoch

Štatistika počtu členov v jednotlivých krajoch
KrajPočet členov
Bratislavský417
Nitriansky593
Banskobystrický433
Košický510
Žilinský562
Trenčiansky494
Prešovský622
Trnavský391
Spolu4022

Štatistika počtu členov v jednotlivých Základných organizáciách ÚNSS

Štatistika počtu členov ZO ÚNSS
Číslo ZONázov ZOPočet členov
2B. Bytrica97
3Bardejov38
4BA149
5BA2110
6BA340
7Zlaté Moravce46
8Čadca73
9Dolný Kubín9
10Dun. Streda44
11Galanta41
12Humenné74
13Komárno32
14Košice I.27
15Košice II.72
16Košice – okolie126
17Levice40
18Levoča7
19Levoča122
20Levoča22
21Liptovský Mikuláš35
22Lučenec85
23Martin171
24Michalovce49
25Nitra165
26Nové Zámky57
27Piešťany78
28Poprad68
29Považská Bystrica31
30Prešov107
31Prievidza55
32Rimavská Sobota49
33Rožňava58
34Senica nad Myjavou79
35Spišská Nová Ves80
36Topoľčany49
37Trenčín57
38Trebišov39
39Trnava101
40Zvolen40
41Žiar nad Hronom52
42Žilina55
43Svidník91
44Vranov nad Topľou33
46Stará Ľubovňa32
47Bánovce nad Bebravou36
48Kráľovský Chlmec27
49Ružomberok66
50Žilina II.36
52Pezinok, Malacky, Senec134
53Partizánske49
54Dubnica nad Váhom67
55Trstená53
56Myjava44
57Bratislava IV-V84
58Nové Mesto nad Váhom77
60Šaľa134
61Banská Štiavnica43
62Šahy70
63Revúca67
64Sabinov28
65Námestovo41
66Hlohovec48
67Sobrance32
68Púchov78
69Kysucké Nové Mesto23
Spolu4022

Tvorba členov

Zborník Dni Mateja Hrebendu 2010 doc, 178 kB, rtf, 174 kB, pdf, 317 kB.

Zuzana Kovalčíková bola od narodenia nevidiaca autorka básní, ktoré písala Braillovým písmom. V roku 2006 vydala zbierku Moje oči a v roku 2010 druhú knihu Naše malé slniečko.
Zuzana Kovalčíková – Alkohol doc, 22 kB, rtf, 32 kB, pdf, 89 kB
Zuzana Kovalčíková – Bifľoška Eliška doc, 22 kB, rtf, 33 kB, pdf, 92 kB