Na prechodnú dobu bude môcť blízky rodinný príslušník vykonávať osobnú asistenciu bez obmedzenia

Na obrázku sú dve ruky, ktoré sa navzájom držia.
Dočasne budú môcť byť osobnými asistentmi aj členovia rodiny.
Foto: pixabay.com

25. marca 2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 63/2020 Z.z., účinný je od 27. marca 2020.

Vláda zmenami v zákone o sociálnom poistení, v Zákonníku práce, v zákone o službách zamestnanosti a v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia prináša opatrenia na zmiernenie dopadov nepriaznivej situácie vzniknutej rozšírením infekčného ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Prechodné zmeny vo vykonávaní osobnej asistencie rodinnými príslušníkmi

Vďaka poslaneckému návrhu sa do zákona dostala i zmena týkajúca sa výkonu činnosti osobnej asistencie, a to doplnením zákona o prechodné ustanovenie § 67j. Jeho znenie je nasledovné:

„V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 môže osobnú asistenciu vykonávať aj fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 4 prvej vete zákona v rozsahu činností uvedených v prílohe č. 4 zákona. Osobný asistent podľa prvej vety môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne.“

Núdzový stav vyhlásila vláda SR na celom území Slovenska 19. marca 2020. Núdzový stav  je možno vyhlásiť na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.  

V praxi to znamená, že i blízki rodinní príslušníci, na ktorých sa za normálnych okolností vzťahujú obmedzenia vykonávania činnosti osobnej asistencie, budú môcť z dôvodu minimalizovania poskytovania osobnej asistencie tretími osobami na prechodnú dobu, počas trvania núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, vykonávať osobnú asistenciu pri všetkých činnostiach, ktoré má ich rodinný príslušník s ťažkým zdravotným postihnutím uvedené v komplexnom posudku, a to najviac 10 hodín denne.

Pokiaľ nemohli blízki rodinní príslušníci doposiaľ osobnú asistenciu vykonávať, budú tak môcť robiť na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá ale môže byť uzatvorená len na dobu určitú – odo dňa účinnosti zákona do ukončenia trvania núdzového stavu.