Čo je EDI

auto na reliéfnych pásoch

Prístupnosť je neodmysliteľnou súčasťou moderného a plnohodnotného života ľudí so zrakovým postihnutím v súčasnej spoločnosti. Chcú robiť takmer všetko a môcť sa zúčastňovať na takmer všetkých aktivitách ako ľudia bez postihnutia. Podľa článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je táto situácia do veľmi veľkej miery riešiteľná prostredníctvom zabezpečenia prístupnosti, takzvaných primeraných úprav, pre osoby so zrakovým i so zdravotným postihnutím vo všeobecnosti. Podmienky teda vytvorené sú. Problém nastáva vtedy, keď do celého procesu zapojíme ľudský faktor. Pracovníci rozličných klientských pracovísk, dokonca i tí, ktorí sú priamo zodpovední za jednotlivé oblasti prístupnosti, v skutočnosti pri kontakte s ľuďmi so zrakovým postihnutím nevedia, ako adekvátne reagovať, ako im poskytovať informácie či upraviť prostredie tak, aby bolo pre nich čo najprístupnejšie a najkomfortnejšie.

V septembri 2019 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s podporou európskeho programu Erasmus+ realizovať medzinárodný projekt od Vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion, v ďalšom texte budeme používať anglickú skratku EDI).

Cieľom tohto projektu je prispieť k odstráneniu bariér v oblasti fyzického prostredia, informácií i bariér v bežnej komunikácii prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích modulov a ich realizácie pre vybrané cieľové skupiny, ich odskúšanie a následné zvýšenie sociálnej inklúzie slabozrakých a nevidiacich ľudí.