Uznesenia 8. zjazdu ÚNSS

V dňoch 3. – 5. novembra sa v Poprade uskutočnil 8. zjazd Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ide o významné podujatie, na ktorom sa každé 4 roky hodnotí uplynulé obdobie činnosti našej organizácie, stanovuje sa stratégia ÚNSS na najbližšie 4 roky a na toto obdobie sa volia aj orgány ako Ústredná rada a Ústredná kontrolná komisia. ÚNSS na tomto Zjazde schválila správu o činnosti ÚNSS a Ústrednej kontrolnej komisie (obe za roky 2012 – 2016) a Zmeny a doplnenie Stanov ÚNSS. Najbližšie 4 roky bude stáť vďaka podpore delegátov na čele ÚNSS Branislav Mamojka, prvým podpredsedom sa stal Milan Měchura, funkciu podpredsedov obhájili Renata Oláhová a Josef Zbranek. Členmi Ústrednej rady, t. j. najvyššieho orgánu ÚNSS medzi konaním Zjazdov, sa stali Milan Antal, Imrich Bartalos, Dušana Blašková, Vladimír Cintula, Tímea Hóková, Lenka Kulíková a Václav Trnka, za predsedníčku Ústrednej kontrolnej komisie bola menovaná Edita Križanová, za podpredsedu Vladimír Zán a za jej členov Jana Ivanová, Alena Paleschová a Božena Poláčková.

V súlade s uznesením bude ÚNSS naďalej pokračovať v plnení programu v zmysle svojho poslania, v presadzovaní a podporovaní uplatňovania práv ľudí so zrakovým postihnutím a v rozvíjaní ich schopnosti sebaobhajoby, v poskytovaní sociálnych služieb vrátane sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré sú zamerané na zvyšovanie nezávislosti nevidiacich a slabozrakých ľudí. Nezanedbáme ani podporu vybudovania komplexnej siete včasnej intervencie pre deti so zrakovým postihnutím. Aj v nasledujúcom období sa Plánujeme zúčastňovať na tvorbe legislatívy, ktorá prispieva k zlepšovaniu podmienok života osôb so zdravotným postihnutím, a podpore jej implementácie, a to nielen v spolupráci s národnými, ale aj medzinárodnými organizáciami zdravotne postihnutých. Chceme sa podieľať na implementácii a monitorovaní Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 ako akčného plánu implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. ÚNSS sa chystám rozpracovať Koncepciu svojho rozvoja v regionálnych podmienkach, zvyšovať atraktivitu organizácie pre mladých ľudí, získavať dobrovoľníkov a vytvárať priaznivé podmienky pre ich prácu na všetkých úrovniach štruktúry organizácie.

Naším cieľom je takisto podporovať výučbu a aktívne používanie Braillovho písma a presadzovať vytvorenie slovenskej braillovskej autority zodpovednej za kodifikáciu Braillovho písma. Budeme rozvíjať aktivity na podporu zamestnávania zrakovo postihnutých osôb, presadzovať bezbariérovú výstavbu a presadzovať a podporovať sprístupňovanie internetu, mobilných aplikácií, finančných služieb a e-governmentu. O 4 roky na 9. zjazde Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska zhodnotíme, ako sa nám tieto ciele podarilo naplniť.

Pri príležitosti 8. zjazdu ÚNSS Boli devätnástim jednotlivcom a trom spoločnostiam udelené Čestné uznania za výnimočný prínos v oblasti propagácie a rozvoja hnutia nevidiacich a slabozrakých a za šírenie dobrého mena ÚNSS.

Nech sa páči, pozrite si, komu sme takouto formou vyjadrili svoje poďakovanie.