Školenia, semináre, kurzy

Ponuka školení, kurzov, seminárov

Názov vzdelávacej aktivity: Školenie tvorby prístupných webových stránok
Obsah vzdelávacej aktivity: pravidlá tvorby prístupných webstránok, metodika hodnotenia prístupnosti, právna úprava prístupnosti na Slovensku, pomocné nástroje pri hodnotení prístupnosti, testovanie prístupnosti webových stránok v konkrétnych situáciách
Požiadavky na účastníka: ovládanie html a css
Profil absolventa: absolvent školenia získa prehľad v oblasti tvorby prístupných webstránok a testovania prístupnosti webstránok
Trvanie vzdelávacej aktivity: 6 hodín
Cena: 159 € /1 osoba (nie sme platca DPH)
Kontakt: vojto(zavinac)unss.sk

Názov vzdelávacej aktivity: Seminár o architektonickej prístupnosti
Obsah vzdelávacej aktivity: Seminár je zameraný na objasnenie požiadaviek na debarierizáciu prostredia z hľadiska platnej legislatívy SR a potrieb osôb so zrakovým postihnutím. Dĺžku, obsah a zameranie seminára prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám účastníkov.
Potenciálny okruh záujemcov: projektanti, architekti, pracovníci stavebných úradov, inžiniering.
Trvanie vzdelávacej aktivity: 1-4 hodiny, v závislosti od konkrétnych požiadaviek objednávateľa.
Cena: 30 eur/hod plus cestovné náklady.
Kontakt: bariery(zavináč)unss.sk, +421 911 469 650

Názov vzdelávacej aktivity: Školenie o komunikácii s osobou so zrakovým postihnutím – Asistenčná služba v obchodoch
Obsah vzdelávacej aktivity: zrakové postihnutie a jeho konkrétne dôsledky, komunikácia s osobou so zrakovým postihnutím, sprievodcovské techniky, možnosti riešení a pomoci (debarierizačné opatrenia), prezentovanie a popis tovaru, platenie, systém usporiadania nákupu
Požiadavky na účastníka: komunikatívnosť (určené pre predavačov, pokladníkov, pracovníkov služieb zákazníkom)
Profil absolventa: absolvent školenia získa zručnosti o bezpečnom spôsobe sprevádzania človeka so zrakovým postihnutím v rámci predajní, o formách primeraného popisovania tovarov a o konkrétnom spôsobe pomoci pri platení či usporiadaní nákupu.
Trvanie vzdelávacej aktivity: v závislosti od počtu osôb 3 – 5 hodín
Cena: 30,- Eur/hod.
Kontakt: poradenstvo(zavináč)unss.sk

Názov vzdelávacej aktivity: Školenie o komunikácii s osobou so zrakovým postihnutím – Komunikácia s klientmi/ zákazníkmi so zrakovým postihnutím
Obsah vzdelávacej aktivity: zrakové postihnutie a jeho konkrétne dôsledky, komunikácia s osobou so zrakovým postihnutím, sprievodcovské techniky, špecifické situácie vyskytujúce sa pri komunikácii s klientom/zákazníkom (podpisovanie, predčítanie, odkladanie alebo podávanie vecí)
Požiadavky na účastníka: komunikatívnosť (určené pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s klientom)
Profil absolventa: Absolvent bude poznať techniky bezpečného sprevádzania človeka so zrakovým postihnutím, spôsoby jeho zorientovania v rámci priestoru určeného na kontakt s klientom, formy podávania informácií a vhodnej pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí (podpisovanie, predčítanie, zväčšený text).
Trvanie vzdelávacej aktivity: v závislosti od počtu osôb 3 – 5 hodín
Cena: 30,- Eur/hod.
Kontakt: poradenstvo(zavináč)unss.sk

Aktuálny harmonogram školení, kurzov, seminárov

Aktuálne nemáme stanovené žiadne terminy školení, kurzov a seminárov.