Regionálne zbierky

Verejná zbierka ZO Liptovský Mikuláš

Základná organizácia ÚNSS v Liptovskom Mikuláši zorganizovala verejnú zbierku s názvom Vianočný punč UNSSLM 2017. Povolená bola Okresným úradom Liptovský Mikuláš, a to právoplatným rozhodnutím o zápise zbierky do registra zbierok č. 503-2017-013175 zo dňa 21. 11. 2017 s registrovým číslom zbierky 503-2017-013175. Zbierka prebehla od 7. 12. 2017 do 23. 12. 2017 v Liptovskom Mikuláši. Výnos stacionárnych pokladničiek bude slúžiť na rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy ľudí so zrakovým postihnutím združených v ZO ÚNSS Liptovský Mikuláš. hrubý výnos zbierky predstavuje 606,00€, náklady zbierky 52,14€. Čistý výnos z Vianočného punču UNSSLM 2017 je 553,86€.

Predbežná správa zbierky ZO ÚNSS Liptovský Mikuláš, formát pdf, 257kB

Krajská zbierka KS ÚNSS Košice

V roku 2011 KS ÚNSS Košice organizovalo verejnú zbierku , ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy (rozhodnutie č. A/2010/12110 zo dňa 13.12.2010). Spôsob vykonávania bol povolený:

  • formou poštových poukážok,
  • zberom dobrovoľných finančných príspevkov do pokladničiek umiestnených na rôznych kultúrnych, športových a verejných podujatiach, v inštitúciách, v obchodných domoch a hypermarketoch,
  • organizovaním benefičných podujatí v rámci Košíc a ponúkaním samolepiek s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti (tento bod sa v roku 2011 nerealizoval).

V roku 2011 bol hrubý výnos 2 382,37 €, náklady zbierky 238,27 €, čistý výnos bol teda 2 144,10 € . Správnosť vyúčtovania bola potvrdená Obvodným úradom Košice. Na základe toho budeme realizovať nákup PC a pomôcok v zmysle žiadosti, ako aj na základe vyjadrenia Centra technických a informačných služieb ÚNSS o technickom stave počítačov.

Zbierka je zameraná na inovatívne služby, nákup výpočtovej techniky a skvalitnenie života ľudí so zrakovým postihnutím všetkých vekových kategórií. Výsledok zbierky bol zverejnený v dennej tlači.

V roku 2012 má KS ÚNSS Košice povolenú verejnú zbierku rozhodnutím Obvodného úradu Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy. Rozhodnutie bolo vydané 25. 11. 2011 pod č. A/2011/09571. Priebeh zbierky i spôsob použitia je rovnaký ako pri zbierke v roku 2011. Tieto zbierky sú realizované každoročne počas celého roka.