Slovenská Braillova abeceda

V súčasnosti používaná slovenská Braillova abeceda bola naposledy upravovaná v roku 1996 a je označovaná ako verzia 1.1996.
Zostavená je zo 64 kombinácií bodov 6-bodového Braillovho písma. Základné písmená a – z bez diakritických znamienok sú reprezentované rovnakými kombináciami bodov ako vo väčšine európskych jazykov používajúcich latinku (napr. angličtina a nemčina).
Rozdiely existujú však v reprezentáciách interpunkčných, matematických a ďalších znakov. Je to spôsobené veľkým počtom písmen s diakritickými znamienkami v slovenčine a obmedzeným počtom jednobunkových symbolov 6-bodového Braillovho písma. Tieto písmená sú totiž reprezentované jednobunkovými znakmi, z ktorých mnohé sú v iných jazykoch používané práve na reprezentáciu interpunkčných a ďalších symbolov.
Z dôvodu početnosti výskytu v textoch a optimalizácie Braillovho kódu z hľadiska efektívnosti čítania však museli byť prednostne použité najvhodnejšie zostávajúce jednobunkové braillovské symboly práve pre písmená s diakritickými znamienkami.

Prehľad základných znakov Braillovej abecedy so slovenskými a českými znakmi
(pdf, 33 kB)

Usporiadanie číslovania bodov v Braillovom písme:

Usporiadanie číslovania bodov v Braillovom písme

1. Základné znaky slovenskej Braillovej abecedy

znak kombinácia bodov
A 1
B 12
C 14
D 145
E 15
F 124
G 1245
H 125
I 24

znak kombinácia bodov
J 245
K 13
L 123
M 134
N 1345
O 135
P 1234
Q 12345
R 1235

znak kombinácia bodov
S 234
T 2345
U 136
V 1236
W 2456
X 1346
Y 13456
Z 1356

2. Slovenské písmená s diakritickými znamienkami:

znak kombinácia bodov
á 16
ä 4
č 146
ď 1456
é 345
í 34
ĺ 46
ľ 456
ň 1246

znak kombinácia bodov
ó 246
ô 23456
ŕ 12356
š 156
ť 1256
ú 346
ý 12346
ž 2346

3. Interpunkčné a matematické znamienka

znak kombinácia bodov
. (bodka, oddeľovač trojíc číslic vo veľkých číslach) 256
- (pomlčka, mínus) 36
, (čiarka, desatinná čiarka) 2
: 25
; 23
? 26
! 235
" (horné i dolné) 2356
' (apostrof) 3
( 236
) 356
= 123456
/ 12456
+ 235
* 35
% 3456, 1234
promile 3456, 1235
$ 3456, 1246
& 3456, 12346
@ 4
€ (euro) 6, 15

4. Prefixy

Aby bolo možné zapísať v Braillovom písme ďalšie znaky, používajú sa prefixy, ktoré menia význam za nimi stojaceho jednobunkového Braillovho symbolu alebo reťazca Braillových symbolov.

prefix kombinácia bodov
prefix pre jedno veľké písmeno 6
prefix pre reťazec veľkých písmen 6, 6
prefix pre malé písmeno 56
prefix pre čísla 3456
prefix pre grécke písmeno 45

5. Čísla

Číslice 1, ..., 9, 0 sú reprezentované Braillovými znakmi pre písmená a, ..., i, j, pred ktorými stojí prefix pre číslice (3456). Prefix pre číslice pôsobí na celý za ním nasledujúci reťazec pozostávajúci z písmen a, ..., j, ktorý môže obsahovať aj bodku (256), čiarku (2) a pomlčku (36). Jeho pôsobenie ukončuje každý iný braillovský symbol, medzera a každý z prefixov.
Ak napríklad za číslom nasleduje bez medzery malé písmeno "a", umiestnime prefix pre malé písmeno (56) medzi číslo a symbol pre písmeno "a". Ak prefix pre číslice stojí pred iným znakom ako písmená a, ..., j, potom má tento reťazec celkom špeciálny význam (napr. %, &, $, ako je uvedené v časti 3. Interpunkčné a matematické znamienka.

Paragraf (§) reprezentujeme konfiguráciou bodov 346, za ktorou bezprostredne nasleduje číslo paragrafu. Teda, napríklad §45 prekladáme konfiguráciami bodov 346, 3456, 145, 15.

príklad kombinácia bodov
1 3456, 1
123 3456, 1, 12, 14
24,65 3456, 12, 145, 2, 124, 15
1.234.567,89 3456, 1, 256, 12, 14, 145, 256, 15, 124, 1245, 2, 125 , 24
3a 3456,14,56,1

6. Veľké písmená

Jedno veľké písmeno je reprezentované Braillovým symbolo pre zodpovedajúce malé písmeno, pred ktorým stojí prefix pre jedno veľké písmeno (6). Súvislý reťazec veľkých písmen je reprezentovaný reťazcom Braillových symbolov pre zodpovedajúce malé písmená, pred ktorými stojí prefix pre reťazec veľkých písmen (6, 6). Pôsobenie prefixu pre reťazec veľkých písmen ukončuje každý znak iný ako písmeno, medzera a každý prefix.

príklad kombinácia bodov
A 6, 1
OSN 6, 6, 135, 234, 1345
MUDr. 6, 6, 134, 136, 145, 56, 1235, 256
PhDr. 6, 1234, 125, 6, 145, 1235, 256
A4 6, 1, 3456, 145

7. Grécke písmená

Grécke písmená sú reprezentované Braillovými symbolmi pre malé písmená, pred ktorými stojí prefix pre grécke písmeno (45). Prefix pre grécke písmeno pôsobí len na jeden za ním nasledujúci Braillovský symbol. Ak potrebujeme zapísať veľké grécke písmeno, umiestnime pred neho prefix pre veľké písmeno (6).

Na zápis jednotky mikrogram sa v bežnom písme používa grécke písmeno mí nasledované latinským písmenom G. V Braillovom písme ho zapíšeme týmito konfiguráciami bodov: 45, 134, 1245.

sp仝 na začiatok stránky