Fond individuálneho darcovstva: Otvorili sme výzvu na rok 2019

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) vyhlasuje výzvu zameranú na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia klientov a členov ÚNSS. Finančný príspevok bude poskytnutý z fondu individuálneho darcovstva, ktorého zriadenie schválila Ústredná rada ÚNSS uznesením č. 59/2018.

V roku 2019 sa prostredníctvom fondu individuálneho darcovstva budeme zameriavať výlučne len na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“).

Na príspevok z fondu individuálneho darcovstva nie je právny nárok. Pri posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na kvalitu života a na zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým postihnutím.

Kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok z fondu individuálneho darcovstva?

Žiadateľom musí byť:

 1. nevidiaca alebo slabozraká osoba, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS vo veku nad 18 rokov vrátane;
 2. v mene nevidiacej alebo slabozrakej osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS, žiada jej zákonný zástupca;
 3. v mene osoby so zrakovým postihnutím s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá je klientom alebo členom ÚNSS, žiada fyzická osoba, ktorú súd určil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Aké sú podmienky na získanie nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva?

O získanie nenávratného finančného príspevku sa môže uchádzať klient či člen ÚNSS alebo zákonný zástupca osoby so zrakovým postihnutím, ktorá má menej ako 18 rokov, pričom musí doložiť všetky nasledovné dokumenty:

 1. Vyplnený formulár "Žiadosť o poskytnutie príspevku" vrátane uvedenia účelu a odôvodnenia poskytnutia a odporúčania vedúceho príslušného krajského strediska ÚNSS.
 2. Doložená kópia žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky predkladanej na ÚPSVaR (využitie finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva bude následne podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVaR a doložením rozhodnutia z ÚPSVaR).
 3. Podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Aký je postup získania nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva?

Každý záujemca o nenávratný finančný príspevok z fondu individuálneho darcovstva by mal dodržať nasledovnú postupnosť:

 1. Kontaktovanie príslušného Krajského strediska ÚNSS, kde spolu s pracovníkom daného strediska vyhodnotia relevantnosť žiadosti.
 2. Dôsledné vyplnenie formulára "Žiadosť o poskytnutie príspevku z fondu individuálneho darcovstva" a doloženie všetkých požadovaných príloh (kópia žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky podanej na ÚPSVaR).
 3. Požiadanie vedúceho pracovníka príslušného krajského strediska o vyplnenie odporúčania, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku z fondu individuálneho darcovstva.
 4. Zaslanie skompletizovanej elektronickej verzie i vytlačenej podpísanej verzie žiadosti na adresu Úradu ÚNSS.

Kto rozhoduje o priznaní nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva?

Všetky žiadosti bude posudzovať komisia menovaná Ústrednou radou ÚNSS a riaditeľkou ÚNSS v súlade so Štatútom fondu individuálneho darcovstva.

Technické informácie:

 • Žiadosti sa podávajú priebežne až do vyčerpania finančnej čiastky vyčlenenej v rámci fondu individuálneho darcovstva.
 • Žiadosti sa podávajú elektronicky na e-mailovú adresu hokova(zavináč)unss.sk a poštou na adresu Úradu ÚNSS Sekulská 1, 842 50 Bratislava.
 • Komisia bude rozhodovať o priznaní nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva priebežne a taktiež priebežne informuje žiadateľa o výsledku schvaľovacieho procesu.
 • Vyplatenie schváleného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva je podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVaR a prebehne do 15 pracovných dní po predložení kópie rozhodnutia ÚPSVaR o priznaní finančného príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky (lehota 15 pracovných dní začne plynúť od dátumu prijatia kópie rozhodnutia ÚPSVaR Úradom ÚNSS).
 • Do 3 mesiacov od poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný uskutočniť jeho použitie a preukázať použitie príspevku predložením kópie dokladu na Úrad ÚNSS. Nesplnením tejto podmienky bude požadované vrátenie poskytnutého finančného príspevku zo strany Úradu ÚNSS.

Koho kontaktovať v prípade ďalších otázok?

Tímea Hóková
E-mail: hokova(zavináč)unss.sk
Tel. č.: 02 692 034 24

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva, formát rtf, 243kB
Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, formát rtf, 243kB