Novela zákona o kompenzáciách schválená

NR SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon teraz pôjde do kancelárie prezidenta SR na podpis. Účinný bude od 1. júla 2018.

V tejto krátkej správe prinášame najdôležitejšie informácie týkajúce sa schválených zmien pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

  1. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa stanovuje pevnou sumou 3,82 €. Vláda SR môže svojím nariadením zmeniť sadzbu na osobnú asistenciu vždy k 1. júlu kalendárneho roka.
  2. V tejto súvislosti vzniká užívateľovi osobnej asistencie povinnosť do ôsmich dní od podpisu dodatku k zmluve, ktorým bude dohodnutá nová výška odmeny za výkon osobnej asistencie, tento dodatok odovzdať úradu práce. Dodatok by mal byť podpísaný najneskôr 1. júla 2018, kedy začne platiť nová hodinová sadzba za výkon osobnej asistencie.
  3. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa bude poskytovať bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Pre tento účel sa príjem posudzovať nebude. Zo zákona sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa po prekročení príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške štvornásobku sumy životného minima výška príspevku krátila, prípadne sa príspevok prestal vyplácať.
  4. Navrhovanú zmenu tlačiva výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, v ktorom sa mal uvádzať pre každý deň v mesiaci čas výkonu osobnej asistencie „od – do“ a počet hodín vykonanej osobnej asistencie, NR SR neschválila. Výkaz, až na drobné doplnenia v poučení, sa nemení.

Na úkor tejto zmeny budú poberatelia PP na osobnú asistenciu a osobní asistenti povinní poskytovať úradom práce súčinnosť pri kontrole využitia PP na osobnú asistenciu:
Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu práce súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä

  1. poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
  2. umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.

Pokiaľ nebudú poberatelia PP na osobnú asistenciu a osobní asistenti ochotní túto súčinnosť úradom práce pri výkone ich kontrolnej činnosti poskytovať, je reálny predpoklad, že ústredie práce začne opäť presadzovať zmenu výkazu o výkone činnosti osobnej asistencie.