Fond individuálneho darcovstva: otvorenie výzvy

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) vyhlasuje výzvu zameranú na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia klientov a členov ÚNSS. Finančný príspevok bude poskytnutý z novovytvoreného fondu individuálneho darcovstva, ktorého zriadenie schválila Ústredná rada ÚNSS uznesením č. 59/2018.

Účelom fondu individuálneho darcovstva je v prvom rade poskytnúť nenávratný finančný príspevok na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“). V ojedinelých prípadoch je možné žiadať finančný príspevok aj na iné účely týkajúce sa nákupu kompenzačných alebo optických pomôcok. Na príspevok z fondu individuálneho darcovstva nie je právny nárok. Pri posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na kvalitu života a na zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým postihnutím.

Kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok z fondu individuálneho darcovstva?

Žiadateľom musí byť:

 1. nevidiaca alebo slabozraká osoba, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS vo veku nad 18 rokov vrátane;
 2. v mene nevidiacej alebo slabozrakej osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS, žiada jej zákonný zástupca;
 3. v mene osoby so zrakovým postihnutím s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá je klientom alebo členom ÚNSS, žiada fyzická osoba, ktorú súd určil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Aké sú podmienky na získanie nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva?

O získanie nenávratného finančného príspevku sa môže uchádzať klient či člen ÚNSS alebo zákonný zástupca osoby so zrakovým postihnutím, ktorá má menej ako 18 rokov, pričom musí doložiť všetky nasledovné dokumenty:

 1. Vyplnený formulár "Žiadosť o poskytnutie príspevku" vrátane uvedenia účelu a odôvodnenia poskytnutia.
 2. Doložená kópia rozhodnutia z ÚPSVR o priznaní či nepriznaní príspevku na zakúpenie kompenzačnej pomôcky, ktorá je v zozname pomôcok, na ktoré môže ÚPSVR poskytnúť príspevok.
 3. Písomné odporúčanie vedúceho pracovníka príslušného krajského strediska ÚNSS, ktoré zahŕňa relevantnosť potreby poskytnutia príspevku z fondu a predpokladu efektívneho využívania financovanej pomôcky žiadateľom a zdokumentovanie jeho sociálnej situácie (toto odporúčanie je súčasťou žiadosti).
 4. Podpísaný záväzok žiadateľa, že do jedného mesiaca po použití schváleného príspevku – po zakúpení pomôcky, poskytne písomnú informáciu o zhodnotení prínosu priznaného príspevku, ktorú bude môcť ÚNSS publikovať (záväzok je súčasťou žiadosti).
 5. Podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Aký je postup získania nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva?

Každý záujemca o nenávratný finančný príspevok z fondu individuálneho darcovstva by mal dodržať nasledovnú postupnosť:

 1. Kontaktovanie príslušného Krajského strediska ÚNSS, kde spolu s pracovníkom daného strediska vyhodnotia relevantnosť žiadosti.
 2. Dôsledné vyplnenie formulára "Žiadosť o poskytnutie príspevku z fondu individuálneho darcovstva" a doloženie všetkých požadovaných príloh (kópia rozhodnutia z ÚPSVR o priznaní či nepriznaní príspevku na zakúpenie kompenzačnej pomôcky a písomné odporúčanie vedúceho príslušného Krajského strediska).
 3. Zaslanie skompletizovanej elektronickej verzie i vytlačenej podpísanej verzie žiadosti najneskôr do 30.09.2018 na adresu Úradu ÚNSS.

Kto rozhoduje o priznaní nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva?

Všetky žiadosti bude posudzovať komisia menovaná Ústrednou radou ÚNSS a riaditeľkou ÚNSS v súlade so Štatútom fondu individuálneho darcovstva.

Technické informácie:

 • Žiadosti je možné podávať najneskôr do 30.09.2018, a to elektronicky na e-mailovú adresu a poštou na adresu Úradu ÚNSS Sekulská 1, 842 50 Bratislava (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).
 • Do 31.10.2018 komisia rozhodne o priznaní nenávratného finančného príspevku a informuje žiadateľa.
 • Do 15 dní od schválenia nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva prebehne vyplatenie finančného príspevku žiadateľovi.
 • Do 3 mesiacov od poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný uskutočniť jeho použitie a preukázať použitie príspevku predložením kópie dokladu na Úrad ÚNSS. Nesplnením tejto podmienky bude požadované vrátenie poskytnutého finančného príspevku zo strany Úradu ÚNSS.

Koho kontaktovať v prípade ďalších otázok?

Tímea Hóková
E-mail:
Tel. č.: 02 692 034 24

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva, formát rtf, 251kB

Súhlas so spracovaním osobných údajov, formát rtf, 234kB