Európania so zdravotným postihnutím v Európskom parlamente

V Európskom parlamente v Bruseli sa 6. decembra stretlo viac ako 600 ľudí so zdravotným postihnutím, aby s európskymi lídrami spoločne viedli dialóg o svojich právach.

Štvrtý Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím predstavuje významnú udalosť, ktorou sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím ( 3. december) a 20. výročie založenia Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF).

EDF vzniklo v roku 1997 a jeho cieľom bolo zaručiť, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím prijímali s ich účasťou, aby sa aktívne zapájali do tvorby politík a rozhodovacích procesov. Stručne svoj cieľ vyjadrilo heslom „Nič o nás bez nás!“.

Diskusie, ktoré na pôde Európskeho parlamentu prebehli, sa týkali predovšetkým práva osôb so zdravotným postihnutím voliť a ich účasti na politickom i verejnom živote. Ďalej sa zamerali na Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia a na to, aby sa Európska únia stala celosvetovým lídrom v oblasti inkluzívneho trvalo udržateľného rozvoja.

Plenárne zasadnutie otvorili predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a predseda EDF Yannis Vardakastanis.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani uviedol: „Náš záväzok zlepšiť život ľudí so zdravotným postihnutím vychádza z našich európskych hodnôt vrátane nášho nastavenia na slobodu, rovnosť a začlenenie jednotlivca do spoločnosti. Tieto hodnoty musíme pretaviť do konkrétnych činov a umožniť tak všetkým ľuďom žiť nezávislý život, uistiť ich, že naša spoločnosť podporuje všetkých.“

Predseda EDF Yannis Vardakastanis povedal: „Dnes ukazujeme občanom, že Európsky parlament k nim má blízko. Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím predstavuje ďalší míľnik v dialógu medzi volenými predstaviteľmi EÚ a občanmi so zdravotným postihnutím. Európsky parlament patril počas celej existencie EDF k silným a iniciatívnym obhajcom práv ľudí so zdravotným postihnutím. Za posledné dve volebné obdobia EP presadzoval a chránil práva osôb so zdravotným postihnutím počas legislatívnych rokovaní o práve na rovnaký prístup k internetu, k doprave, o práve na nezávislý život, ako aj rokovaní o štrukturálnych fondoch – v súlade s ustanoveniami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.“

Počas Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím delegáti prijali Manifest o Európskych voľbách 2019, v ktorom vyzvali európskych lídrov na zaručenie toho, aby boli nadchádzajúce európske voľby úplne prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím. Právo voliť a byť volený je ukotvené v Dohovore OSN, ktorý ratifikovala EÚ aj všetky jej členské štáty okrem Írska. V skutočnosti však státisíce Európanov so zdravotným postihnutím nemôžu uplatňovať svoje základné právo. Ženy so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v inštitúciách a ľudia s mentálnym či psycho-sociálnym postihnutím majú ešte vyššie riziko vylúčenia.

Delegáti prijali aj uznesenie o budúcej Európskej stratégii zdravotného postihnutia. Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím počas hodnotenia EÚ v roku 2015 odporučil EÚ „prijať stratégiu na implementáciu dohovoru s vyčleneným rozpočtom, časovým rámcom na implementáciu a monitorovacím mechanizmom“. Uznesenie preto vyzýva lídrov EÚ, aby prijali Európsku stratégiu zdravotného postihnutia 2020 – 2030, ktorá sa bude zaoberať všetkými ustanovenia mi dohovoru. Jej súčasťou by mal byť aj rok 2021 ako ďalší Európsky rok práv ľudí so zdravotným postihnutím.

Účastníci podujatia diskutovali aj o cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) a o tom, prečo je dôležitá účasť ľudí so zdravotným postihnutím na ich implementácii. V piatich cieľoch sa zdravotné postihnutie uvádza priamo: v cieli 4 o kvalitnom vzdelávaní, cieli 8 o dôstojnej práci a ekonomickom raste, v cieli 10 o znížení nerovnosti, v cieli 11 o udržateľných mestách a komunitách a v cieli 17 o partnerstvách za ciele.

„Kľúčové je, aby EÚ implementovala ciele udržateľného rozvoja a aby splnila svoj záväzok nenechať nikoho bokom. Nesmie sa zabudnúť ani na jediného človeka so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktorí sú ešte zraniteľnejší, ako ženy, deti a utečenci so zdravotným postihnutím,“ uviedla podpredsedníčka EDF Ana Peláez Narváez.

Na záver delegáti prijali aj mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti. Vyzývajú v ňom Radu EÚ na splnenie svojich záväzkov implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prijať na rokovaní Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktorá zasadala 7. decembra 2017, ambiciózny a predvídavý všeobecný prístup k Európskemu aktu o prístupnosti.

Počas troch rozpráv v rámci plenárneho zasadnutia mali možnosť vystúpiť s dvojminútovými príspevkami predstavitelia delegácií ľudí so zdravotným postihnutím so všetkých členských štátov EÚ. Za Slovensko vystúpil predseda NROZP v SR a ÚNSS Branislav Mamojka.

Príhovor Branislava Mamojku prednesený na 4. európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím, formát docx, 26kB

Príhovor Branislava Mamojku
Fotografia: Príhovor Branislava Mamojku

Členovia EDF úzko spolupracovali s poslancami zo svojich krajín vrátane členov Medziskupiny EP pre zdravotné postihnutie (Disability Intergroup), aby zaručili, že 4. Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím bude najinkluzívnejšie a najrozmanitejšie podujatie ľudí so zdravotným postihnutím, aké sa na úrovni EÚ uskutočnilo. Došlo k nemu v období, ktoré je pre EÚ kľúčové – oslabuje sa dôvera Európanov v Európsky projekt. EDF a jeho členovia chcú vyslať európskych lídrom odkaz o Európe, v akej chcú žiť. O Európe ľudských práv a spoločenskej účasti všetkých jej občanov. Podujatia sa zúčastnila aj 24-členná slovenská delegácia. Umožnili to podporou zo svojich návštevníckych programov EP panie poslankyne Jana Žitňanská (20 účastníkov) a Anna Záborská (2 účastníci), za čo im patrí veľká vďaka a uznanie.

Zástupcovia ÚNSS
Fotografia: Zástupcovia ÚNSS

Záznam zo 4. Európskeho parlamentu zdravotne postihnutých si môžete pozrieť na stránke EDF.

Základné informácie

Zatiaľ sa uskutočnili štyri parlamenty ľudí so zdravotným postihnutím – v rokoch 1993, 2003, 2012 a 2017. Prvý sa zorganizoval ešte pred vznikom EDF z iniciatívy Európskej komisie v rámci programu HELIOS v čase, keď sa prijali Štandardné pravidlá OSN na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Druhý EP osôb so zdravotným postihnutím zorganizovalo EDF v roku 2003 pri príležitosti ukončenia Medzinárodného roka osôb so zdravotným postihnutím a 10. výročia prijatia štandardných pravidiel OSN. V tom období prebiehali rokovania o prijatí Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tretí parlament sa zameral na implementáciu dohovoru v období krízy, po jeho ratifikácii a tesne pred predložením prvej správy EÚ o pokroku pri jeho implementácii Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím bol prijatý 13. decembra 2006 Valným zhromaždením OSN. V súčasnosti dohovor ratifikovalo 173 krajín vrátane 27 členských štátov EÚ a opčný protokol ratifikovalo 92 krajín vrátane 22 členských krajín EÚ. EÚ ratifikovala dohovor 23: decembra 2010, pokiaľ ide o opčný protokol, ratifikácia ju ešte len čaká. V roku 2015 Výbor OSN hodnotil EÚ a jej pokrok pri implementácii, výsledkom boli odporúčania výboru, takzvané Záverečné odporúčania.