Ako vznikala novela zákona o kompenzácii ŤZP

Ponúkame Vám súhrnnú informáciu o tom, ako vznikala aktuálna novela zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, čo všetko sa v priebehu jeden a pol roka pri jej príprave udialo.

Príprava začala už v roku 2017

Novela sa začala pripravovať už v 1. Polroku 2017, keď MPSVaR SR zriadilo na jej prípravu pracovnú skupinu i za účasti zástupcov organizácií občanov so zdravotným postihnutím. Podľa pôvodného zámeru MPSVaR malo ísť len o menšiu novelu účinnú od 1. Júla 2017, ktorej nosným zámerom bolo upraviť výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Následne sa mala v roku 2018 schváliť ďalšia novela s účinnosťou v roku 2019. V rámci pracovnej skupiny sme predložili rad návrhov, ktoré ale neboli MPSVaR akceptované s odôvodnením, že niektoré z nich budú riešené novelou účinnou v roku 2019. Tesne pred posunutím návrhu novely do medzirezortného pripomienkového konania bol legislatívny proces prerušený, pravdepodobne pre nesúhlas ministerstva financií SR z dôvodu dopadu na štátny rozpočet v roku 2018, keď bolo potrebné prednostne vykryť náklady súvisiace s novelou zákona o sociálnych službách.

Pripomienkové konanie

Novela zákona bola posunutá do medzirezortného pripomienkového konania 20. februára 2018. NROZP spolu s ďalšími organizáciami občanov so zdravotným postihnutím predložila viacero pripomienok, smerujúcich mimo iného k podstatnému zvýšeniu hodinovej sadzby peňažného príspevku na osobnú asistenciu a k poskytovaniu peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov bez ohľadu na príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výsledky rozporového konania

Rozporové konanie sa uskutočnilo na MPSVaR SR za účasti štátneho tajomníka p. Ondruša 20. Marca 2018, MPSVaR väčšinu našich pripomienok neakceptovalo z tradičných dôvodov (citácie z vyhodnotenia MPK):

 • „Pripomienka je nad rámec návrhu novely zákona.“ Alebo
 • „Navrhované predstavuje zvýšený dopad na štátny rozpočet.“, prípadne
 • „Navrhované smeruje proti filozofickému smerovaniu zákona, ktorý je založený na princípe solidarity a z toho dôvodu je pre podmienky priznania nároku dôležité aj sledovanie príjmu a majetku.“.

Vláda SR prerokovala novelu zákona 20. apríla 2018. Napriek tomu, že vláde predkladaný materiál obsahoval i informáciu o nedoriešených rozporoch s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím a s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, vláda novelu schválila bez pripomienok a posunula ju na rokovanie do Národnej rady SR.

Iniciatíva predsedníčky výboru pre sociálne veci

V NR SR sa iniciatívy chopila predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci p. Bašistová. Na 2. Mája 2018 zvolala okrúhly stôl za účasti zástupcov organizácií občanov so zdravotným postihnutím, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím p. Stavrovskej a viacerých členov výboru pre sociálne veci. Na stretnutí všetci zástupcovia spoločne predložili 8 návrhov k pripravovanej novele zákona:

 • „Žiadame, aby hodinová sadzba za poskytovanie osobnej asistencie bola 140% sumy hodinovej minimálnej mzdy, prípadne skokovo zvýšiť hodinovú sadzbu na 3,86 eur.
 • Nesúhlasíme s navrhovanou podobou výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, s denným vykazovaním od-do.
 • Žiadame, aby sa pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu neskúmal príjem osoby s ŤZP a príjem spoločne s ňou posudzovaných osôb a príspevok sa poskytoval v ročnej priznanej sume bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ŤZP.
 • Žiadame, aby sa pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov neskúmal príjem osoby s ŤZP a príjem spoločne s ňou posudzovaných osôb a príspevky sa poskytovali bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ŤZP.
 • Žiadame upustiť od sledovania výšky poberaného dôchodku fyzickej osoby odkázanej na opatrovanie a v prípade prekročenia stanovenej hranice výšky dôchodku upustiť od krátenia peňažného príspevku na opatrovanie.
 • Žiadame vypustiť ustanovenie znižujúce výšku opatrovateľského príspevku v prípade, ak opatrovaná osoba navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
 • V prípade cenovo vysoko náročných kompenzačných pomôcok a cenovo náročných úprav nehnuteľností, v prípade motorových vozidiel a v prípade psa so špeciálnym výcvikom žiadame poskytovať príspevky na kúpu a na úpravu i osobám s ŤZP s príjmom nad 5 – násobok sumy životného minima.
 • Žiadame, aby v zákone o sociálnom poistení (§ 15 ods.1 písm. e)) bol znížený počet hodín osobnej asistencie zo 140 hodín na 120 hodín tak, aby mohli byť povinne dôchodkovo poistení aj osobní asistenti (z prostriedkov štátneho rozpočtu), ktorí vykonávajú osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 120 hodín mesačne.“

Prvé čítanie návrhu novely zákona v NR SR

9. mája 2018 prebehlo v NR SR prvé čítanie návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP (parl. Tlač 946). Návrh zákona bol prijatý na prerokovanie v NR SR.

Iniciatíva poslaneckého klubu strany Smer – sociálna demokracia

11. mája 2018 pozval predseda poslaneckého klubu strany Smer – SD p. Fico za účasti ministra práce p. Richtera zástupcov organizácií občanov so zdravotným postihnutím na stretnutie, kde nás informoval, že poslanci strany Smer – SD na rokovaní výboru pre sociálne veci predložia k predmetnému návrhu zákona 3 pozmeňujúce návrhy:

 • navrhnú zvýšiť hodinovú sadzbu peňažného príspevku na osobnú asistenciu na cca 3,80 eur,
 • navrhnú zrušiť posudzovanie príjmu osoby s ŤZP pri stanovení ročnej výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu,
 • navrhnú poskytovať príspevok na opatrovanie rodičom detí navštevujúce školské zariadenia v rozsahu viac ako20 hodín týždenne v nekrátenej výške.

Súčasne predseda poslaneckého klubu strany Smer – SD prisľúbil zvážiť podporu i ďalším predloženým návrhom, žiadny z nich nevylúčil, prípadne poslanci strany Smer – SD navrhnú poslaneckú novelu účinnú od 1. januára 2019.

Na stretnutí v NR SR sa zúčastnila i komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím p. Stavrovská, ktorá prisľúbila spolupracovať s predsedníčkou výboru pre sociálne veci p. Bašistovou pri presadzovaní spomínaných návrhov a o situácii nás informovať. Očakávali sme najmä nesúhlas MPSVaR SR a ústredia práce s vypustením návrhu na novú formu tlačiva výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie.

Tlačová konferencia

Po stretnutí so zástupcami organizácií občanov so zdravotným postihnutím informoval predseda poslaneckého klubu strany Smer – SD p. Fico na tlačovej konferencii o stanovisku strany Smer – SD k pripravovanej novele zákona o kompenzácii ŤZP. Záznam tlačovej konferencie o stanovisku strany Smer – SD k pripravovanej novele zákona o kompenzácii ŤZP.

Rokovanie vo výbore pre sociálne veci

11. júna 2018 sa konali zasadnutia výboru pre sociálne veci, na ktorých sa predkladali a schvaľovali pozmeňujúce návrhy poslancov tohto výboru a schvaľovala sa spoločná správa výborov NR SR k návrhu novely zákona. Poslanci strany Smer – SD splnili svoj prísľub a okrem už vyššie spomínaných troch pozmeňujúcich návrhov predložili a do spoločnej správy výborov zahrnuli ešte dva návrhy:

 • navrhli zvýšiť hranicu výšky poberaného dôchodku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,7 na 2- násobok sumy životného minima, po dosiahnutí ktorej sa poberateľovi príspevku na opatrovanie v produktívnom veku bude krátiť peňažný príspevok naopatrovanie,
 • ak opatrovanou osobou je nezaopatrené dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, poskytovaný príplatok k príspevku na opatrovanie navrhli zvýšiť zo sumy 49 eur na sumu 100 eur.

Vo výbore sa samozrejme diskutovalo i o zmene výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, poslanci žiadny pozmeňujúci návrh ale nepredložili.

Po zasadnutí výboru predseda strany Smer – SD na tlačovej konferencii informoval novinárov o predložených a výborom pre sociálne veci na schválenie odporúčaných návrhoch poslancov strany smer – SD. Prítomný bol i predseda NROZP p. Mamojka, ktorý poďakoval za ústretovosť, ale i pripomenul, že stále existuje problém formy výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, s ktorým komunita osôb s ťažkým zdravotným postihnutím nesúhlasí.

O výkaze sa rozhodlo v poslednej chvíli

I po tlačovej konferencii pokračovali v priestoroch Národnej rady diskusie o forme výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie. Mimo zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím k zmene postoja ministra práce určite prispela prítomná komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím p. Stavrovská a predsedníčka výboru pre sociálne veci p. Bašistová, presné informácie nám tu chýbajú. Výsledok sme sa dozvedeli až v rámci prerokovávania návrhu zákona v pléne NR SR nasledujúci deň.

Rokovanie v pléne NRSR

Rokovanie o návrhu novely zákona prebehlo v pléne NR SSR 12. júna popoludní. V rámci rozpravy predniesla p. Bašistová pozmeňujúci návrh, ktorým navrhla z tlačiva výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie vypustiť tabuľku „od – do“, čim by tlačivo v podstate zostalo v nezmenenej podobe a doplniť ustanovenia zákona týkajúce sa osobnej asistencie o povinnosť užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov poskytovať úradom práce súčinnosť pri vykonávaní kontroly využívania osobnej asistencie.

Hlasovanie o návrhu novely zákona prebehlo 13. Júna. Poslanci schválili pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy výborov i pozmeňujúce návrhy p. Bašistovej, týkajúce sa výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie.

Viaceré pozmeňujúce návrhy v rozprave predniesli i podpredsedníčka parlamentu p. Ďuriš-Nicholsonová a poslankyňa p. Shahzad, obe navrhli napr. doplnenia v prílohách zákona stanovujúcich výšku peňažného príspevku na kúpu pomôcky, psa so špeciálnym výcvikom a osobného motorového vozidla, ich návrhy ale poslanci nepodporili.

Na koniec

Kto dočítal až sem získal určitú predstavu, že presadiť naše návrhy nie je zďaleka jednoduché. A ak si položíme otázku, prečo sme uspeli, je pre to viacero dôvodov, z ktorých uvediem dva:

 • Viaceré organizácie osôb so zdravotným postihnutím sme sa dokázali spojiť a vystupovať jednotne,
 • zhodli sme sa na celkovo ôsmich požiadavkách, ktorých presadenie sme v súčasnosti považovali za najdôležitejšie.

Úspešne sa nám podarilo úplne alebo čiastočne presadiť do novely zákona päť z nich.

Podrobnosti o schválených zmenách sa dočítate v samostatnom článku v časti Novinky v legislatíve.