Vyhlásenie Braillovskej olympiády 2017

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje Braillovskú olympiádu, súťaž, ktorej poslaním je propagácia Braillovho písma ako nástroja gramotnosti nevidiacich ľudí a podpora jeho výučby. Olympiády sa môže zúčastniť každý občan SR so zrakovým postihnutím bez ohľadu na vek, ktorý má schopnosť čítať Braillovo písmo hmatom a písať na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich.

Braillovská olympiáda nadväzuje na celoštátnu Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma, ktorú ÚNSS organizovala v rokoch 1992 – 2015. Cieľom inovácie súťaže je zvýšiť záujem nevidiacich ľudí o Braillovo písmo a súťaženie. Dochádza k úprave hodnotenia tradičných disciplín a zavedeniu nových, kreatívnych.

Súťažné disciplíny

  1. Čítanie Braillovho písma – I. a II. kategória
  2. Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich
  3. Korektúra braillovského textu
  4. Lekáreň

Čítanie Braillovho písma

Súťaží sa v dvoch kategóriách: v I. kategórii súťažia zrakovo postihnutí, ktorí sa naučili Braillovo písmo na prvom stupni ZŠ, v II. kategórii tí, ktorí sa ho naučili na 2. stupni ZŠ a v dospelosti. Hodnotí sa počet správne prečítaných slov za 2 minúty.

Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich

Súťaž prebieha bez rozdielu kategórií. Hodnotí sa počet správnych úderov za 3 minúty. Každý súťažiaci si môže priniesť vlastný stroj, ktorý umožňuje zápis na klasickom formáte braillovského papiera 25x30 cm.

Korektúra braillovského textu

Súťaž takisto prebieha bez rozdielu kategórií. Úlohou súťažiaceho je identifikovať a zapísať všetky chyby v súťažnom texte. Prvým hodnotiacim kritériom je správne vyriešenie úlohy, druhým dosiahnutý čas.

Lekáreň

Ani tu nie sú účastníci rozdelení do kategórií. Úlohou súťažiaceho je správne identifikovať a zapísať odlišnosti medzi zoznamom liekov v Braillovom písme a balíčkom so škatuľkami od liekov označených Braillovým písmom. Prvým hodnotiacim kritériom je správne vyriešenie úlohy, druhým dosiahnutý čas.

Podrobne sú disciplíny opísané v propozíciách Braillovskej olympiády, formát doc, 85kB

Kvalifikačné kolá a finále

Braillovská olympiáda prebieha v dvoch kolách. V mesiacoch máj a jún sa uskutočnia 4 kvalifikačné kolá. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť na jednom z nich podľa vlastného výberu bez ohľadu na miesto trvalého či prechodného bydliska.

Do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční na jeseň v Bratislave, postupuje 6 najúspešnejších súťažiacich v každej disciplíne v celkovom poradí bez ohľadu na umiestnenie v kvalifikačnom kole. Organizátor finále má právo prizvať ďalších účastníkov kvalifikačných kôl s najlepšími výsledkami vrátane účastníkov finále, ktorí sa doň kvalifikovali v iných disciplínach.

Miesta a termíny

Banská Bystrica, piatok 12. máj 2017 10.00 hod. Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Jilemnického 48 Koordinátor: Alexandra Muranská Kontakty: 0908 967 361, unss.bystrica@unss.sk

Nitra, sobota 20. máj 2017 10.00 hod. Krajské stredisko ÚNSS, Nedbalova 17 Koordinátor: Josef Zbranek Kontakty: 0905 719 354, zbranek@unss.sk

Košice, sobota 10. jún 2017 9.00 hod. Krajské stredisko ÚNSS, Park obrancov mieru 1 Koordinátor: Lenka Kulíková Kontakt: 0911 490 645, kulikova@unss.sk

Martin, piatok 23. jún 2017 10.00 hod. Oblastné stredisko sociálnej rehabilitácie ÚNSS, B. Bullu 13 Koordinátor: Ľudmila Kubašová Kontakt: 0910 310 209, lkubasova2@gmail.com

Prihlášky na kvalifikačné kolá je možné zasielať on-line alebo poštou. Uzávierka prihlášok je 5 kalendárnych dní pred konaním kvalifikačného kola.

Poštové adresy a presné termíny uzávierok jednotlivých kôl sú uvedené na prihláškach na stiahnutie, resp. na on-line prihláške. Záujemcovia o účasť, ktorí budú mať problém s vyplnením prihlášky, príp. ďalšie otázky (popis trasy a pod.), môžu telefonicky kontaktovať koordinátora príslušného kvalifikačného kola.

Prihlášky

Prihláška na kvalifikačné kolo on-line

Na stiahnutie a vytlačenie

Prihláška na kvalifikačné kolo v Banskej Bystrici, formát doc, 27kB
Prihláška na kvalifikačné kolo v Nitre, formát doc, 28kB
Prihláška na kvalifikačné kolo v Košiciach, formát doc, 27kB
Prihláška na kvalifikačné kolo v Martine, formát doc, 27kB
Propozície Braillovskej olympiády, formát doc, 85kB

Partnerom Braillovskej olympiády je spoločnosť NOVARTIS

Akcia sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky