Verejné priestranstvá musia byť bezpečné. To je posolstvo tohtoročného Svetového dňa bielej palice

Neexistuje svet vidiacich a svet nevidiacich. Je len jeden a všetci sa doň pohodlne zmestíme. Tak si ho poďme spoločne urobiť krajší! Nechce to nič špeciálne – to, čo je pre ľudí so zrakovým postihnutím nevyhnutné, je pre tých bez neho užitočné.

Svetová únia nevidiacich (WBU) pri príležitosti Svetového dňa bielej palice poukazuje na dôležitosť princípov, na ktoré by mali nielen vlády, ale aj mestskí architekti brať pri navrhovaní verejných priestranstiev ohľad. Zaistí sa tým ich bezbariérovosť, prístupnosť a hlavne bezpečnosť. Bezpečnosť všetkých, nie len nevidiacich a slabozrakých. Kontrastné prvky, ozvučené výťahy, nápisy veľkým písmom. To je len zlomok z toho, na čo by bolo načim pamätať. Svetová únia nevidiacich zriadila výbor, ktorého úlohou je sledovať problémy týkajúce sa verejných priestranstiev a formulovať vhodné technické predpisy, ktoré by pomohli zaistiť ich bezpečnosť. Postupne by sa mohli začleniť do cestných predpisov krajín a legislatív vlád. Svetový deň bielej palice 2017 nesie jasný odkaz: konzultujme a účinnými opatreniami začleňujme nevidiacich a slabozrakých ľudí do plánovania, implementovania návrhov pri vytváraní bezpečných verejných priestranstiev. Stanovisko WBU k verejným priestranstvám.

Bielu palicu ako oficiálny znak nevidiacich odporučil všetkým vládam na návrh Francúzky Guilly d'Herbemontovej Európsky regionálny výbor Svetovej rady pre blaho slepcov. Od roku 1964 si na podnet WBU 15. októbra pripomíname Svetový deň bielej palice. Stala sa symbolom zrakovo postihnutých, pomôckou pri zvládaní samostatného a bezpečného pohybu nevidiaceho človeka, „predĺženou rukou“, pomocou ktorej je možné identifikovať prekážky, štruktúru a kvalitu povrchu, a na základe zvukov, ktoré pri dotyku s povrchom či prekážkami vydáva, vytvárať si predstavu o priestore. Biela palice je najspoľahlivejším nástrojom na orientáciu nevidiacich. Dodnes ju neprekonala žiadna elektronická pomôcka.