Vo štvrtok 12. 10. si pripomíname Svetový deň zraku

Na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej agentúry na prevenciu slepoty je od roku 2000 druhý októbrový štvrtok zacielený na zvyšovanie povedomia o možnostiach diagnostiky a liečby ochorení zraku.

Podľa WHO žije na svete 285 miliónov ľudí so zrakovým postihnutím, z toho 39 miliónov je nevidiacich a 246 miliónov slabozrakých. Okolo 90 % z celkového počtu žije v podmienkach s nízkym príjmom a 82 % nevidiacich má 50 a viac rokov. Nárast a starnutie populácie však do roku 2020 určite poženú tieto čísla prudko nahor. Svetová zdravotnícka organizácia pritom odhaduje, že až 80 % zo všetkých poškodení zraku je možné predísť. Veľmi často úplne jednoducho – prevenciou. Hlavnou príčinou vážnych zhoršení zraku sú totiž nekorigované refrakčné poruchy, v krajinách so strednými a nízkymi príjmami zapríčiňuje slepotu najmä šedý zákal.

Svetová únia nevidiacich apeluje

WBU nabáda vlády, aby začlenili prevenciu slepoty a zrakových postihnutí medzi základné ľudské práva a aby si plnili záväzky vyplývajúce z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a z Agendy 2030. Nutnosťou je v každej krajine vyhradiť dostatočný rozpočet na zdravotnú starostlivosť a zabezpečiť pre ľudí so zdravotným postihnutím prístup k dostupným a kvalitným zdravotným a rehabilitačným službám a pomôckam. Poskytovanie služieb včasnej identifikácie a intervencie umožní minimalizovať a predchádzať slepote.

Pri príležitosti Svetového dňa zraku prináša WBU Víziu 2020, globálnu iniciatívu na elimináciu slepoty, ktorej sa dalo predísť. Táto je programom Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej agentúry na prevenciu slepoty.

Vážme si zrak. To je odkaz tohtoročného Svetového dňa zraku.
(z tlačovej správy vydanej WBU)

Viac informácií môžete získať na stránke World Blind Union.