EÚ má výlučnú právomoc vo veci ratifikácie Marakéšskej zmluvy

Neprístupných kníh bude ubúdať. Neradostné štatistiky hovoria o viac než 90 % vydávaných textov, ktoré boli pre takmer 300 miliónov nevidiacich ľudí a ľudí s poruchami čítania doteraz neprístupné. Typické je to najmä pre krajiny tretieho sveta a chudobné krajiny, kde majú osoby s postihnutím prístupné len necelé percento tlačených materiálov. Riešením tejto situácie je ratifikácia tzv. Marakéšskej zmluvy. Prijali ju členské štáty Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v roku 2013 a jej hlavným cieľom je povýšiť práva ľudí so zníženou schopnosťou čítať. Február tohto roku sa v tejto súvislosti zapíše do histórie veľkými písmenami - Európsky súdny dvor totiž rozhodnutím č. 3/15 uznal, že EÚ má výlučnú právomoc vo veci ratifikácie Marakéšskej zmluvy. Čo to znamená v praxi? Ak EÚ povie Marakéšskej zmluve áno, oprávnené subjekty všetkých jej členských štátov (napr. organizácie ľudí so zrakovým postihnutím alebo knižnice) budú môcť knihy a ostatné tlačené materiály jednoduchšie prevádzať do „čitateľných“ formátov a prevážať ich cez hranice. Samozrejme, distribúcia takýchto textov bude nezisková.

Dôsledné uplatňovanie Marakéšskej zmluvy zaručí nevidiacim, slabozrakým a ľuďom s poruchami čítania možnosť dostať sa k vzdelaniu, práci a účasti na živote spoločnosti, nadobudnúť rovnaké skúsenosti ako ľudia bez týchto znevýhodnení. „Skutočnosť, že Marakéšska zmluva nadobúda platnosť, je od čias, keď Louis Braille zostavil svoju abecedu, pre zrakovo postihnutých ľudí a ich práva najpozitívnejším výdobytkom. Cezhraničná prístupnosť kníh zmení svet všetkých ľudí, ktorí z určitých dôvodov nemôžu čítať bežné texty,“ skonštatoval predseda Svetovej únie nevidiacich Arnt Holte.