Podávanie sťažností orgánom verejnej správy z hľadiska nevidiacich

V marci t. r. schválila NR SR novelu zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Už ich nebude možné podávať na orgáne verejnej správy ústne (záznam o sťažnosti bol povinný spísať pracovník orgánu, proti ktorému sťažnosť smerovala). Po novom, ak sa na orgán verejnej správy dostaví občan osobne a nebude mať sťažnosť spísanú, orgán verejnej správy je povinný len vytvoriť mu materiálne podmienky, aby si mohol sťažnosť spísať sám. Takéto riešenie však nevyhovuje niektorým skupinám zdravotne postihnutých osôb, pretože napr. nevidiaci si v prípade osobného podania sťažnosti nedokážu sami na orgáne verejnej správy sťažnosť vlastnoručne spísať. Ministerstvo vnútra svoj pôvodný návrh upravilo a za takýchto občanov bude pracovník verejnej správy aj naďalej sťažnosť spisovať sám. V záujme komplexnosti informácie uvádzame postup, ako je možné sťažnosť podať a čo musí obsahovať.

Zákon o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti. Postupujú podľa neho orgány verejnej správy, ktorými sú

  1. orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie,
  2. orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie,
  3. subjekty, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb, napr. úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sťažnosť musí:

  • byť písomná a možno ju podať v listinnej (s vlastnoručným podpisom) sťažovateľa alebo v elektronickej podobe,
  • byť čitateľná a zrozumiteľná,
  • obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa,
  • jednoznačne uvádzať proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná alebo musí byť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Ak je sťažnosť podaná elektronicky iným spôsobom, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom, alebo ju autorizovať, alebo autentifikovať. Pre bežného občana sa tak podávanie sťažností elektronicky stáva len ťažko použiteľným.

Ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne a chce podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

Ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec orgánu verejnej správy.