Návrh obmedzenia liečby pre pacientov s degeneratívnymi ochoreniami zraku

Všeobecná zdravotná poisťovňa uverejnila 13. februára 2017 na portáli MZ SR návrh ID 10266 na výrazné zúženie indikačného obmedzenia na liečbu vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM) a diabetického makulárneho edému (DME). V oboch prípadoch ide o závažné ochorenia, ktoré bez vhodnej liečby skôr či neskôr znamenajú pre pacientov stratu zraku, preto v ÚNSS s veľkým znepokojením sledujeme tieto správy.

Zo žiadosti poisťovne o zmenu indikačného obmedzenia vyberáme

Časť F Zmena, zrušenie alebo určenie indikačného obmedzenia

1. Návrh indikačného obmedzenia: S01LA04 Ranibizumab intravitreálne 10 mg/ml

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

  1. so subretinálnou neovaskulárnou membránou pri vekom podmienenej degenerácii makuly, ktorá je lokalizovaná subfoveálne. Podmienkou hradenej liečby je vstupná zraková ostrosť v rozmedzí 20/40 - 20/200. U pacientov s vlhkou formou VPDM, u ktorých sa jedná o ochorenie vedúceho (funkčne lepšieho) oka, alebo u pacientov s postihnutím jediného oka (u tzv. funkčných alebo úplných monokulov) je podmienkou hradenej liečby vstupná zraková ostrosť v rozmedzí 20/20 - 20/320,
  2. pri poškodení zraku v dôsledku diabetického makulárneho edému. Liečba sa môže indikovať u diabetikov s HbA1c pod 7,5 %, pričom vyšetrenie nemá byť staršie ako tri mesiace, s hrúbkou sietnice v makulárnej krajine ? 400 µm alebo ak diabetický edém makuly nereaguje na liečbu laserom a hrúbka sietnice v makulárnej krajine je 250 µm. Podmienkou hradenej liečby je vstupná zraková ostrosť v rozmedzí 20/25 - 20/200 a doba trvania edému makuly maximálne 2 roky. Ak po troch aplikáciách nedôjde k resorpcii edému makuly minimálne o 50 µm alebo zlepšeniu zrakovej ostrosti o päť písmen, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Liečba je hradená pre 1 oko, maximálne 2 roky a podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Liečba nie je hradená u pacientov, ktorí v minulosti dostali akékoľvek intravitreálne injekcie.

Výsledky tlačovej konferencie

Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker po stretnutí s predsedom vlády 28. februára zdôraznil, že žiadny návrh vedúci k obmedzeniu liečby pacientov neodobrí. Pre médiá uviedol: „Tento návrh zmenil isté indikačné opatrenia. Musia sa prediskutovať. Ani v jednom prípade nejde o obmedzovanie liečby pacientov, ale ide o efektívne využívanie prostriedkov. To znamená, ak máme 3 typy liečby na nejaké ochorenie, je potrebné presne poznať indikačné parametre, kedy, ktorý daný liek sa má používať.“ Cieľom návrhu má byť redistribúcia zdrojov tam, kde to má význam. Búrlivú diskusiu, ktorá vznikla o najnovších návrhoch VšZP o zmenách podmienok predpisovania niektorých liekov, označil za dezinformácie. Ani v prípade návrhu zmien v poskytovaní liečby pre ľudí s ochoreniami zraku či hepatitídy typu C nejde podľa neho o obmedzovanie liečby, ale o efektívne využívanie prostriedkov. Všeobecná zdravotná poisťovňa kategoricky odmieta, že by v týchto prípadoch išlo o znižovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

V ÚNSS upozorňujeme na riziko, ktoré by hrozilo, ak by boli návrhy prijaté v pôvodnom znení. Pacienti so závažnými ochoreniami zraku by sa totiž k adekvátnej liečbe nedostali včas alebo ju nedostali v primeranej dĺžke a kvalite, čo je neakceptovateľné. Navrhovanému obmedzeniu liečby na jedno oko nerozumieme, pretože je mnoho pacientov, ktorí majú postihnuté obe oči. Ktoré by teda mal lekár liečiť a ktoré nie? Kto by rozhodol o tom, na ktoré oko má pacient právo vidieť a na ktoré nie? Kto by garantoval, že práve to jedno liečené oko je zárukou najlepších výsledkov? Z nášho pohľadu by to bolo veľmi neetické voči pacientovi, ktorí by mohol vďaka obmedzeniu liečby v konečnom dôsledku oslepnúť na obe oči.

Obmedzenie liečby na dva roky je pre nás takisto nepochopiteľné. Čo by bolo s pacientmi, ktorí by vyčerpali tento časový limit? Lekári by im vysadili liečbu a nechali ich oslepnúť?

Návrh obmedziť indikácie pre diabetikov, ktorí dosahujú hladinu glykovaného hemoglobínu menej ako 7,5 %, je pre nás takisto nepochopiteľné. Problém diabetického edému makuly sa totiž objavuje práve pri vyšších hodnotách glykovaného hemoglobínu a v najväčšej miere sa týka pacientov s cukrovkou prvého typu, ktorí so svojím ochorením bojujú celý svoj život, často od útleho detstva. Zaslúžia si ešte aj oslepnúť?

ÚNSS upozorňuje, že schválením tohto návrhu by došlo k vytváraniu zbytočných invalidov len kvôli úsporným opatreniam v zdravotníctve. Bolo by to na škodu nielen pre samotných pacientov, ale aj pre dobro celej spoločnosti. Vieme veľmi dobre, že títo pacienti prichádzajú o možnosť uplatniť sa v spoločnosti, sú odkázaní na pomoc a asistenciu iných a predstavujú ďalšie náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ktoré sa im tiež z dôvodu úsporných opatrení často nemusia poskytovať.

Dúfame, že minister zdravotníctva tento a ani žiadny iný návrh vedúci k obmedzeniu liečby pacientov neodobrí tak, ako sa vyjadril na tlačovej konferencii 28. 2. 2017. Zástupcovia Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a VšZP sa k spomínaným návrhom na obmedzenie liečby porúch zraku a žltačky typu C plánujú stretnúť v pondelok 24. 4. O výsledkoch rokovaní vás budeme informovať.

Oficiálne stanovisko ÚNSS k návrhu VšZP.