Novela zákona o kompenzáciách schválená

NR SR 30. novembra 2016 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zmeny sú účinné od 1. januára 2017.

Posudzovanie a zisťovanie príjmu a majetku

Za príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „s ŤZP“) sa nebudú považovať jednorazovo vyplatené sumy z poistenia pre prípad dožitia a doplnkového dôchodkového sporenia. K zmene dochádza i pri posudzovaní peňažných darov. Za príjem sa nebudú považovať peňažné dary poskytnuté

  1. v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,
  2. z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo
  3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu.

Ide o výraznú zmenu tohto ustanovenia, podľa doterajšieho znenia zákona sa totiž za príjem osoby s ŤZP považovali všetky peňažné príspevky (novo dary) s výnimkou tých, ktoré boli poskytnuté nadáciou a ďalšími vymenovanými subjektmi.

Oproti súčasnej právnej úprave sa peňažné dary do úhrnnej výšky 12-násobku sumy životného minima poskytnuté v kalendárnom roku nebudú považovať za príjem osoby s ŤZP pri posudzovaní nároku na peňažné príspevky na kompenzácie. Peňažný dar do tejto výšky môže poskytnúť akýkoľvek subjekt – i súkromná osoba, nebude sa posudzovať ani účel daru.

Z tohto všeobecného ustanovenia platia dve výnimky, pre ktoré hranica peňažného daru vo výške 12-násobku sumy životného minima neplatí:
Peňažné dary poskytnuté z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a novo i z prostriedkov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti sa nebudú ako doposiaľ považovať za príjem osoby s ŤZP bez ohľadu na to, v akej výške a na aký účel boli poskytnuté. Rozhodujúce bude preukázať, že ich poskytol niektorý z vymenovaných subjektov.

Druhou, novo zavedenou výnimkou sú peňažné dary, ktorých účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu osoby s ŤZP. Peňažný dar na takéto účely môže poskytnúť ktorýkoľvek subjekt v ľubovoľnej výške, opäť sa za príjem osoby s ŤZP pre účely nároku na kompenzácie považovať nebude.

Obdobne sa budú posudzovať nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru alebo nepeňažné dary pri posudzovaní výšky majetku osoby s ŤZP.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie a ochrana príjmu opatrovanej osoby

Sadzba peňažného príspevku na opatrovanie sa zvyšuje o cca 14 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu osobám, ktoré opatrujú jednu alebo viac osôb s ŤZP a nie sú poberateľmi v zákone uvedených dôchodkových dávok, napr. starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2017 a trvá aj po 31. decembri 2016, úrad práce rozhodne do 31. marca 2017 a rozdiel doplatí.

Sumy peňažného príspevku na opatrovanie platné od 1. januára 2017

PP na opatrovanie Výška PP v eurách
1. FO v produktívnom veku
a)- opatruje 1 ŤZP 247,62
b)-opatruje dve alebo viac ŤZP 321,11
c) - opatruje 1 osobu ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 221,89
d) - opatruje 2 a viac osoby s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 302,75
e) - opatruje osobu s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj druhú osobu s ŤZP, ktorá nie je v zariadení, alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne 313,76
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) – opatruje 1 ŤZP 91,88
b) – opatruje dve alebo viac ŤZP 121,28

Zvyšuje sa ochrana príjmu osoby s ŤZP z 1,4 na 1,7-násobok sumy životného minima, suma peňažného príspevku na opatrovanie pri v súčasnosti platnej sume ŽM 198,09 eur sa bude krátiť až po dosiahnutí príjmu osoby s ŤZP presahujúceho sumu 336,75 eur.

Sadzba peňažného príspevku na opatrovanie zostáva nezmenená pre osoby, ktoré opatrujú jednu alebo viac osôb s ŤZP a sú poberateľmi starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Náhrada podpisu zomretej osoby s ŤZP vo výkaze o odpracovaných hodinách osobnej asistencie

V prípade úmrtia osoby s ŤZP pred podpísaním výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie sa bude vo výkaze o odpracovaných hodinách osobnej asistencie jej podpis nahradzovať dátumom jej úmrtia. Vyriešia sa tým problémy s chýbajúcim podpisom zomretej osoby s ŤZP.

Platenie poistného na dôchodkové poistenie štátom za poberateľov príspevku na opatrovanie a za osobných asistentov bez časového obmedzenia

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa ruší doterajšia hranica 12 rokov na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za fyzické osoby, ktoré nepracujú, nepoberajú niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok a

  1. v produktívnom veku sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie do 18 rokov veku,
  2. ktorým sa v produktívnom veku poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  3. ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Zámerom schválenej zmeny je na účely dôchodkového poistenia akceptovať starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutú osobu v zásade počas celého obdobia, počas ktorého to zdravotný stav osoby s ŤZP alebo dieťaťa s nepriaznivým zdravotným stavom vyžaduje. Štát bude za osoby poskytujúce takúto starostlivosť platiť poistné na dôchodkové poistenie bez ohľadu na dĺžku obdobia poskytovania starostlivosti.

Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach

Novelou zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa v novo vloženom paragrafe 4a legislatívne upravilo sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom. Psom so špeciálnym výcvikom je vodiaci, asistenčný a signálny pes.

Fyzická osoba s ŤZP odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Osoba s ŤZP sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom sa môže v meste či v obci pohybovať i na miestach, kde je vstup so psom zakázaný - na osobu s ŤZP sprevádzanú psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje časť všeobecne záväzného nariadenia vydaného obcou vymedzujúca miesta, kde je vstup so psom zakázaný.

Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú bol pes vycvičený. Preto okolnosť, že pes so špeciálnym výcvikom nemá nasadený náhubok, nemôže byť dôvodom vylúčenia osoby s ŤZP a jej sprevádzajúceho psa z verejne prístupných priestorov vrátane prostriedkov verejnej hromadnej dopravy.

Zmenou paragrafu 26 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa rozširuje možnosť vstupu do priestorov určených na konzumáciu stravy v zariadeniach spoločného stravovania pre osoby so zdravotným postihnutím i v prípade, ak sú sprevádzané asistenčným alebo signálnym psom. Doposiaľ sa táto výnimka vzťahovala len na zrakovo postihnuté osoby v sprievode vodiaceho psa.