Osobných asistentov sa obmedzenie prác na dohodu nedotkne

NR SR schválila 22. marca 2017 novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Novela podstatne obmedzuje možnosti práce na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru evidovaným uchádzačom o zamestnanie. Netýka sa to uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – v ich prípade zostáva zachovaný doterajší právny stav. Aj na nich sa ale bude vzťahovať vyššia hranica príjmu, ktorý budú môcť mesačne dosiahnuť z činnosti osobnej asistencie. (Dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa v nasledujúcom texte rozumejú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.)

Uchádzač o zamestnanie môže

  1. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny u zamestnávateľa,
    1. u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
    2. ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce,
  2. vykonávať osobnú asistenciu, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. Navyše, uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

„Dohodárom“ sa tiež sprísňuje oznamovacia povinnosť, pokiaľ sa týka začatia vykonávania prác na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Uchádzač o zamestnanie je povinný

  1. do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu práce každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
  2. predložiť úradu práce kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

S ohľadom na aktuálne platnú výšku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (198,09 €) bude môcť uchádzač o zamestnanie ako osobný asistent vykonávať činnosť osobnej asistencie maximálne v rozsahu 71,5 hodín mesačne. Pri vykázaní vyššieho mesačného rozsahu osobnej asistencie bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť od 1. mája 2017.