Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2017

Dňom 1. júla 2017 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

  1. 199,48 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  2. 139,16 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  3. 91,06 € pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 0,7 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2017 nasledovne:

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2017
Druhy opakovaných peňažných príspevkov Výška p.p. od 1.7. 2017 v €
PP na osobnú asistenciu 2,78
PP na prepravu 101,78
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. - na diétne stravovanie
a) I. skupina chorôb 37,03
b) II. Skupina chorôb 18,52
c) III. skupina chorôb 11,12
2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 18,52
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla 33,32
4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 44,43
PP na opatrovanie – základné výšky
1. FO v produktívnom veku
a) - opatruje 1 ŤZP 249,35
b) - opatruje dve alebo viaceré ŤZP 323,36
c) - opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 223,44
d) - opatruje 2 a viaceré ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 304,87
e)- opatruje ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne 315,96
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) – opatruje 1 ŤZP 92,52
b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP 122,13

Vysvetlivky:
PP – peňažný príspevok
FO – fyzická osoba
ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2017.