Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

Ide o odporúčania, ktoré majú viesť k čo najefektívnejšej implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Spolu s Výborom OSN k jeho tvorbe prispeli aj organizácie združujúce ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj ďalšie neziskové a ľudsko-právne organizácie. Výbor OSN formuloval celkovo 43 konkrétnych odporúčaní, ktoré reagujú na potrebu zmeny situácie v oblasti života zdravotne postihnutých, patria napríklad aj:

  • vybudovať komplexnú sieť včasnej intervencie pre deti so zdravotným postihnutím a rozšíriť finančnú podporu ich rodín;
  • dôsledne implementovať princípy prístupnosti a univerzálneho navrhovania stavieb, dopravy, informácií, webových sídiel, mobilných aplikácií atď., vrátane sankcií v prípade neplnenia;
  • zaviesť podporované rozhodovanie rešpektujúce autonómiu, želania a preferencie jednotlivca so zdravotným postihnutím;
  • prijať opatrenia na urýchlenie deinštitucionalizácie a na posilnenie komunitných služieb;
  • zvýšiť počet kvalifikovaných tlmočníkov posunkovej reči pri poskytovaní verejných služieb;
  • zabezpečiť štandardizáciu Braillovho písma;
  • posilniť vymožiteľnosť práva na inkluzívne vzdelávanie v súlade s deklaráciou UNESCO o vzdelávaní pre všetkých;
  • zabezpečiť inkluzívne predškolské vzdelávanie pre všetky deti so zdravotným postihnutím;
  • posilniť podporu prechodu z chránených dielní na otvorený trh práce.

Plnenie odporúčaní a monitorovanie efektívnej implementácie dohovoru bude Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím znova hodnotené po štyroch rokoch.

Záverečné odporúčania k východiskovej správe Slovenskej republiky, formát docx, 58kB