Postup pri registrácii osobného motorového vozidla za účelom oslobodenia od úhrady diaľničného poplatku pre držiteľov parkovacieho preukazu

1. decembra 2015 nadobudli účinnosť Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky – Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej tiež „NDS“). Prevádzkovateľ elektronického systému výberu diaľničných poplatkov spoločnosť SkyToll spustil portál Eznamka - Elektronická diaľničná známka. Na portáli sú zverejnené kompletné informácie týkajúce sa výberu diaľničných poplatkov za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest vrátane postupu pri podávaní žiadostí o oslobodenie od úhrady diaľničných poplatkov a k tomu potrebných formulárov.

S tým úzko súvisia zmeny, ku ktorým dochádza od 1. januára 2016 pri registrácii osobných motorových vozidiel za účelom oslobodenia od úhrady diaľničných poplatkov pre držiteľov parkovacieho preukazu.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. h) a ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke sú od úhrady diaľničnej známky pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej tiež len „vymedzené úseky ciest") oslobodené osobné motorové vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Na tento účel sa držiteľ parkovacieho preukazu považuje za prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky.

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky je povinný toto vozidlo alebo jazdnú súpravu zaregistrovať u Správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest.

V praxi to znamená, že vozidlo, ktoré držiteľ parkovacieho preukazu využíva na svoju prepravu (bez ohľadu na to, či je alebo nie je jeho majiteľom), môže jazdiť bezplatne po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách Slovenskej republiky v prípade, ak je zaregistrované u Správcu výberu úhrady diaľničnej známky – u Národnej diaľničnej spoločnosti.

Ako sa podáva žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky?

Žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky môže podať priamo držiteľ parkovacieho preukazu alebo v jeho mene ním poverená osoba (napr. zákonný zástupca).

Žiadateľ vyplní predpísaný formulár „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady diaľničnej známky", v ktorom uvedie tieto údaje:

1. Identifikačné údaje držiteľa parkovacieho preukazu:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresu trvalého pobytu
 • štátnu príslušnosť
 • číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu; ak držiteľ parkovacieho preukazu tieto doklady nemá, napr. ide o dieťa, ktoré ešte nedosiahlo 15 rokov veku a nemá vydaný cestovný pas, uvedie sa číslo dokladu zákonného zástupcu,
 • kontaktné telefónne číslo a/alebo emailovú adresu; ak uvediete emailovú adresu, potvrdenie či zamietnutie registrácie Vám príde okamžite po spracovaní Vašej žiadosti, takže viete hneď výsledok.

2. Údaje o vozidle:

 • evidenčné číslo vozidla,
 • krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.

Žiadosť musí byť podpísaná držiteľom parkovacieho preukazu, za neplnoleté dieťa alebo za osobu s pozbavenou spôsobilosťou na právne úkony podpisuje žiadosť zákonný zástupca.

Formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke Eznamka - Elektronická diaľničná známka v sekcii Zákaznícke služby, v časti „Materiály na stiahnutie“ pod odkazom "Oslobodenie od úhrady – Žiadosť ŤZP".

Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu):

 • kópia oboch strán technického preukazu vozidla (osvedčenia o evidencii časť II. alebo osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu vozidla),
 • kópia oboch strán parkovacieho preukazu.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť na predpísanom formulári spolu s potrebnými prílohami je možné podať Národnej diaľničnej spoločnosti nasledujúcimi spôsobmi:

 • na vybraných obchodných miestach, sú v každom krajskom meste; ich pracovníci predloženú žiadosť a prílohy prevedú na počkanie do elektronickej formy,
 • priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk; v tom prípade je potrebné zaslať žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe. K formuláru na podanie žiadosti sa dostanete z úvodnej stránky cez odkaz "Podania".

Upozornenie: žiadosť už nie je možné zasielať poštou na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.

Koľko vozidiel môžete zaregistrovať?

Podľa § 7 ods. 3 zákona o diaľničnej známke držiteľ parkovacieho preukazu môže mať v rovnakom čase oslobodené od úhrady diaľničného poplatku len jedno osobné motorové vozidlo. Preto držiteľ parkovacieho preukazu môže podať Národnej diaľničnej spoločnosti výlučne jednu žiadosť o registráciu jedného osobného motorového vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky, ktorá sa týka jedného parkovacieho preukazu.

Možná je len zmena registrácie podaním novej žiadosti o registráciu. V prípade, ak držiteľ parkovacieho preukazu podá novú žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky, ktorá sa týka parkovacieho preukazu, ktorý už je zaregistrovaný v evidencii úhrad diaľničných známok, pôvodná registrácia vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky ku dňu podania novej žiadosti zaniká.

Ako prebieha vybavenie žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky?

O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky rozhoduje výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky, čiže Národná diaľničná spoločnosť, a to v čo najskoršej možnej lehote.

V kompetencii Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je aj doručenie „Vyjadrenia k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok" žiadateľovi. V prípade, že Národná diaľničná spoločnosť žiadosť schváli, údaje o predmetnom vozidle budú zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok, pričom prevádzkovateľ tohto vozidla zároveň od Národnej diaľničnej spoločnosti dostane „Potvrdenie o registrácii vozidla".

V opačnom prípade, ak Národná diaľničná spoločnosť žiadosť o registráciu oslobodenia vozidla zamietne, držiteľovi parkovacieho preukazu doručí rozhodnutie pod názvom „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest – zamietnutie“. Národná diaľničná spoločnosť v zamietnutí registrácie neuvádza dôvody zamietnutia žiadosti. Žiadateľom ich pracovníci NDS poskytujú telefonicky: číslo ústredne NDS 02 5831 1111. Meno pracovníka, ktorý žiadosť spracovával, je uvedené v zamietnutí pri čísle spisu.

Kde je možné nájsť potrebné informácie a podklady k podaniu žiadosti?

Všetci žiadatelia (držitelia parkovacieho preukazu) nájdu na internetovom portáli Eznamka - Elektronická diaľničná známka v sekcii Zákaznícke služby, časť Materiály na stiahnutie nasledujúce podklady k podaniu žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky:

Aký vplyv má zavedenie elektronickej diaľničnej známky na existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky z roku 2015?

Existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky z roku 2015 zostanú platné aj v roku 2016, a to do dátumu platnosti, ktorý je uvedený na „Potvrdení o registrácii vozidla" vydanom Národnou diaľničnou spoločnosťou za predpokladu, že sa medzitým nezmenili alebo nezanikli podmienky registrácie týchto vozidiel, napr. ukončenie platnosti parkovacieho preukazu.

Registrované oslobodené vozidlá (s registráciou platnou aj od 1. 1. 2016) nemusia o registráciu na rok 2016 žiadať opätovne, pretože údaje o týchto vozidlách „preniesla" Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s Poskytovateľom služby (spoločnosťou SkyToll) do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok ešte v priebehu decembra 2015.

Dôležité upozornenia Správcu výberu úhrady diaľničnej známky

Prevádzkovateľ vozidla/vodič vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky môže jazdiť po diaľniciach a rýchlostných cestách bez úhrady diaľničnej známky (tzn. bezplatne) až po doručení „Potvrdenia o registrácii vozidla" vystaveného Správcom výberu úhrady diaľničnej známky. To znamená, že ak žiadateľ o oslobodenie už požiadal, ale ešte od Národnej diaľničnej spoločnosti rozhodnutie o oslobodení jeho vozidla nedostal, musí mať zakúpenú diaľničnú známku.

Potvrdenie o registrácii vozidla vydané Národnou diaľničnou spoločnosťou nemusí nosiť prevádzkovateľ alebo vodič oslobodeného vozidla so sebou vo vozidle.

Iná dokumentácia, ktorá je nad rámec vyššie uvedených dokladov, nie je vyžadovaná na účely posúdenia žiadosti o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky, tzn. nie je ju potrebné prikladať k žiadosti. V prípade, ak Národnej diaľničnej spoločnosti budú doručené aj takéto dokumenty, nebude ich posielať späť žiadateľovi, ale bezodkladne ich skartuje – trvale zničí bez možnosti ich obnovenia.

Kde je možné získať informácie?

Všetkým žiadateľom o registráciu vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky je k dispozícii zákaznícka linka Poskytovateľa služby na tel. čísle 02/32 777 777, kde im operátori vysvetlia všetky otázky súvisiace s podávaním predmetných žiadostí. Zákaznícka linka funguje nepretržite – 24 hodín denne od pondelka do nedele.

Spracoval: Ing. Bc. Milan Měchura, ÚNSS

(Pri spracovaní manuálu boli využité materiály Národnej diaľničnej spoločnosti a spoločnosti SkyToll).