Medzinárodný deň gramotnosti aj o zrakovo postihnutých

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) si prvýkrát pripomenula Medzinárodný deň gramotnosti 8. septembra 1966.V tomto jubilejnom ročníku sa hlavnou témou stala gramotnosť osôb so zrakovým postihnutím a osôb s inými poruchami čítania pod názvom Čítame svoju minulosť, píšeme budúcnosť. Nielen pre medzinárodné organizácie nevidiacich (Svetovú či Európsku úniu nevidiacich), ale aj pre tú našu sa budúcnosť gramotnosti nevidiacich a slabozrakých spája s ratifikáciou a účinnou implementáciou Marakéšskej zmluvy.
V súčasnosti je pre takmer 300 miliónov nevidiacich ľudí a ľudí s poruchami čítania neprístupných viac ako 90 % vydávaných textov. Neprístupnosť je typická predovšetkým pre krajiny tretieho sveta a chudobné krajiny, kde majú osoby s postihnutím prístupné len necelé percento tlačených materiálov. Opísaná situácia vyústila do takzvaného „hladu po knihách“ na celom svete. Svetová únia nevidiacich (WBU) spustila ešte pred rokmi kampaň s cieľom vypracovať zmluvu, ktorá by túto situáciu pomohla zlepšiť.
Úsilie mnohých zainteresovaných subjektov (vrátane nás a našich partnerov) je zamerané práve na ratifikáciu Marakéšskej zmluvy, ktorú prijali členské štáty Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v roku 2013. Na to, aby mohla zmluva vstúpiť do platnosti, ju musí ratifikovať dvadsať štátov. V tomto roku sa onú dvadsiatku podarilo dosiahnuť. Marakéšska zmluva vstúpi oficiálne do platnosti 30. septembra 2016.
„Skutočnosť, že Marakéšska zmluva nadobúda platnosť, je od čias, keď Louis Braille zostavil svoju abecedu, pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí a ich práva najpozitívnejším výdobytkom. Cezhraničná prístupnosť kníh zmení svet všetkých ľudí, ktorí z určitých dôvodov nemôžu čítať bežné texty,“ skonštatoval na margo tejto situácie predseda Svetovej únie nevidiacich Arnt Holte.
Zmluva tíši hlad po knihách dvojakým spôsobom. Prvým z nich je, že oprávnené subjekty (napr. organizácie ľudí so zrakovým postihnutím alebo knižnice) budú môcť jednoduchšie prevádzať texty do prístupných formátov. Samozrejme, ich distribúcia bude nezisková. Ďalším spôsobom pomoci bude možnosť týchto oprávnených organizácií prevážať prístupné knihy a ostatné tlačené materiály cez hranice. Často urputné úsilie o sprístupňovanie sa tak stane minulosťou.
Zmluva je už takmer v platnosti a Svetová únia nevidiacich a jej členské organizácie z celého sveta sa usilujú o jej implementáciu. Maryanne Dyamondová, bývalá predsedníčka Svetovej únie nevidiacich, povedala: „Gramotnosť pre všetkých je základom toho, aby sa človek dostal k vzdelaniu, práci a účasti na živote spoločnosti. Aby sme to umožnili nevidiacim či ľuďom s poruchami čítania, je nutné, aby sa dôsledne implementovala Marakéšska zmluva. Len tak budú mať možnosť nadobudnúť rovnaké skúsenosti ako ľudia bez týchto druhov postihnutia.“
Dúfame, že Marakéšsku zmluvu ratifikujú všetky krajiny a že budú následne uplatňovať jej ustanovenia v súlade s jej hlavným cieľom - povýšiť práva ľudí so zníženou schopnosťou čítať. Je potrebné presadzovať ich prístup k literatúre a informáciám. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska so svojimi zahraničnými partnermi bude aj naďalej spolupracovať s krajinami, ktoré Marakéšsku zmluvu ratifikovali, a spoločne s nimi sa pokúsi zaručiť dosiahnutie tohto cieľa.