Hlasové komentovanie pre nevidiacich opäť dostupnejšie

Národná rada SR schválila ďalšiu novelu zákona o vysielaní a retransmisii, hlasový komentár pre nevidiacich by sa mal stať dostupným pre väčšiu skupinu divákov.

S účinnosťou od 1. januára 2016 je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu k programovej službe. Táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie multimodálneho prístupu koncovému užívateľovi, ak to z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje tomuto koncovému užívateľovi na príjem programovej služby. Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Takéto technické zariadenie je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodné technické zariadenie.

Čo tento pomerne zložitý text vlastne znamená?

Multimodálny prístup k programovej službe je doplnková obsahová služba, ktorá je vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania pre nevidiacich. TV programy je možné prijímať priamo z pozemných vysielačov DVB-T (terestriálne vysielanie). Druhou možnosťou je prijímať programy káblovými rozvodmi alebo zo satelitov, čo zabezpečujú retransmitéri (poskytovatelia prenosu, provideri) za určitý poplatok. Môže ísť o subjekty s miestnou pôsobnosťou, ale i o subjekty podnikajúce v tejto oblasti na celom území Slovenska. Keď RTVS začala väčší počet vysielaných programov doplňovať hlasovým komentárom, ukázalo sa, že tento komentár sa ku divákovi nedostal, pretože viacerí transmitéri doplnkovú stopu s hlasovým komentárom z prenášaného TV signálu vypúšťali. A podrobnou analýzou zákonov sa tiež ukázalo, že predpisy im povinnosť prenášať doplnkové obsahové služby, vrátane hlasového komentára, nenariaďovali.
Tomu by mal byť od 1. januára 2016 koniec. Retransmitéri budú povinní prenášať TV programy vrátane multimodálneho prístupu k prenášaným programom, teda vrátane hlasového komentára pre nevidiacich, titulkov pre nepočujúcich a prekladu do posunkovej reči nepočujúcich.
Súčasne sa ustanovuje výnimka z poskytovania multimodálneho prístupu jednotlivému koncovému užívateľovi v prípade, že takýto prístup z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie na príjem programovej služby (napr. set top boxalebo CA modul), ktoré poskytuje tomuto koncovému užívateľovi prevádzkovateľ retransmisie. V takomto prípade však môže užívateľ požiadať prevádzkovateľa retransmisie o poskytnutie takého technického zariadenia na príjem programovej služby, ktoré multimodálny prístup umožní a prevádzkovateľ retransmisie je povinný užívateľovi takéto technické zariadenie poskytnúť za rovnakých podmienok, za akých poskytol užívateľovi pôvodné technické zariadenie, a to v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti užívateľa. Cieľom takejto právnej úpravy je zabezpečiť, aby prevádzkovateľom retransmisie nevznikli neprimerané náklady spôsobené výmenou všetkých technických zariadení na príjem programových služieb, ktoré z technických dôvodov neumožňujú multimodálny prístup, no zároveň zabezpečiť, aby osoby so sluchovým postihnutím alebo so zrakovým postihnutím mali na základe písomnej žiadosti k dispozícii také technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré technicky umožňuje multimodálny prístup.