EÚ prijala pravidlá prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre zrakovo a sluchovo postihnutých

Európska komisia predložila návrh smernice o prístupnosti webových sídiel verejných inštitúcií už v roku 2012. Vyskytovali sa v ňom však určité nedostatky, preto proces nemohol byť ukončený. Do prípravy smernice sa významne zapojili medzinárodné organizácie, ako sú Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Európska únia nevidiacich (EBU) a ich prostredníctvom aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Prakticky všetky požiadavky organizácií združujúcich ľudí so zdravotným postihnutím boli akceptované. Ide predovšetkým o prístupnosť webových sídiel, mobilných aplikácií a zverejňovaných dokumentov, intranetu a extranetu vrátane systému na monitorovanie a vymáhanie dodržiavania smernice. Slovenské predsedníctvo EU je vynikajúcou príležitosťou na jej schválenie Európskym parlamentom a Radou EÚ. Ďalším krokom bude čo najskôr ju transponovať do našej národnej legislatívy. Táto smernica bude významným nástrojom na podporu jednotného digitálneho trhu a zásadne zlepší podmienky života osôb so zdravotným postihnutím vrátane ich vzdelávania, zamestnávania, komunikácie s verejnou správou, využívania verejných služieb, e-governmentu a e-comerce a zníži odkázanosť osôb so zdravotným postihnutím na pomoc iných osôb.

Viac sa o prijatom návrhu a ďalšom postupe dočítate v tlačovej správe Európskej komisie.