Zľavy na cestovnom pre držiteľov preukazov ŤZP v bratislavskom Integrovanom dopravnom systéme

Už v roku 2012 rozhodli zastupiteľstvá Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja pri zjednocovaní taríf integrovaného dopravného systému o zavedení jednotnej zľavy 50% zo základného cestovného pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP s červeným pásom (ďalej len „ŤZP-S“) s účinnosťou od spustenia III. etapy integrovaného dopravného systému, čo nastane po viacerých odkladoch 1. novembra 2015. To by predovšetkým znamenalo zrušenie bezplatnej prepravy držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S v zónach 100 a 101 obsluhovaných terajšou MHD v Bratislave.

Zrejme na základe protestov občanov, ale aj vlastného uváženia rozhodol primátor Bratislavy o potrebe zmierniť dopad zjednotenia cestovných taríf na osoby so zdravotným postihnutím.

Príslušnú úpravu schválilo zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy (24.9.2015) a zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (25.9.2015). Boli schválené tieto dodatočné extra zľavy zo štandardného cestovného.

  1. Pre držiteľov preukazov ŤZP/ ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom samosprávnom kraji pri kúpe predplatného lístka v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101 dodatočnú extra zľavu vo výške 80 %, čo predstavuje 90% zľavu zo základnej nezľavnenej ceny predplatného cestovného lístka.
  2. Pre držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. Jánského s trvalým pobytom v Bratislavskom samosprávnom kraji pri kúpe predplatného lístka v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101 zľavu vo výške 90 % zo základnej nezľavnenej ceny predplatného cestovného lístka.
  3. Pre držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov pri kúpe predplatného lístka v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101 dodatočnú extra zľavu vo výške 80 %, čo predstavuje 90% zľavu zo základnej nezľavnenej ceny predplatného cestovného lístka.

Zľava sa teda týka držiteľov uvedených preukazov s trvalým pobytom v Bratislave a v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Oprávnení záujemcovia o túto zľavu si musia kúpiť bezkontaktnú čipovú kartu (BČK), karta platí 5 rokov, do ktorej si zakúpia zľavnený predplatný lístok na zvolené obdobie.

Cestujúcim - držiteľom uvedených preukazov s trvalým pobytom mimo Bratislavského samosprávneho kraja a všetkým držiteľom uvedených preukazov cestujúcim na jednorazové cestovné lístky bude poskytovaná zľava len 50%.

Cestujúci s nárokom na dodatočnú extra zľavu budú teda platiť len 10% z plnej ceny predplatného lístka. Túto dodatočnú zľavu bude dopravcom refundovať mesto Bratislava za držiteľov preukazov s trvalým pobytom v Bratislave a Bratislavský samosprávny kraj za držiteľov preukazov s trvalým pobytom v okresoch Malacky, Pezinok a Senec.

Na prípravu návrhu systému zliav zriadil primátor Bratislavy pracovnú skupinu zloženú z pracovníkov magistrátu a dopravcov. Na jej druhé zasadnutie konané 5.8. 2015 boli prizvaní aj zástupcovia organizácií osôb so zdravotným postihnutím (NROZP, SZTP, ÚNSS a ZPMP). Na tomto stretnutí sa ešte stále hovorilo o bezplatnej preprave držiteľov uvedených preukazov s trvalým pobytom v Bratislave. Predmetom rokovania boli návrhy na obmedzenie skupiny oprávnených poberateľov podľa druhu zdravotného postihnutia a prípadne aj podľa sociálnej situácie. Proti týmto návrhom vystúpili zástupcovia organizácií osôb so zdravotným postihnutím a odmietavé stanovisko dalo aj MPSVaR. Tieto námietky boli neskôr akceptované a schválené zľavy sa poskytujú bez ohľadu na druh zdravotného postihnutia a sociálnu situáciu.

Ďalším problémom bolo poskytovanie dodatočnej zľavy len osobám s trvalým pobytom v Bratislave. Žiadali sme zľavu poskytovať aspoň žiakom a študentom, držiteľom uvedených preukazov, študujúcim na bratislavských školách, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave. Tento návrh však pracovná skupina neprijala. Argumentovali tým, že dodatočná zľava je refundovaná dopravcom magistrátom z daní platených obyvateľmi Bratislavy, a teda nemôžu byť použité pre osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v Bratislave.

Na rokovanie zastupiteľstva Bratislavy bol však predložený návrh zavádzajúci 90% zľavy namiesto bezplatnej prepravy. Ako dôvod bolo uvedené, že bezplatné predplatné lístky by si obstarali „pre istotu“ aj tí, ktorí vôbec necestujú alebo len veľmi málo. Magistrát by však musel dopravcom refundovať dodatočnú zľavu aj za tieto nevyužité predplatné lístky. Ďalším argumentom bolo to, že predplatné lístky za 10% ceny si kúpia len tí, ktorí budú potrebovať cestovať, a tak sa bude dať zistiť skutočný počet oprávnených cestujúcich využívajúcich dodatočnú zľavu.

Na zasadnutí zastupiteľstva Bratislavy dňa 24.9. 2015 predložil primátor návrh, aby 90% zľava bola zmenená na 100%, teda aby bola zachovaná bezplatná doprava. Tento návrh bol zamietnutý pomerom hlasov 16:24. Bol predložený aj návrh poskytovať mimobratislavským študentom a žiakom bratislavských škôl, držiteľom uvedených preukazov, s trvalým pobytom mimo Bratislavy rovnakú zľavu ako osobám s ŤZP s trvalým pobytom v Bratislave. Aj tento návrh bol zamietnutý pomerom hlasov 16:24.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dňa 25.9. 2015 schválilo poskytovanie rovnakých zliav na predplatné lístky v zónach 100 a 101 pre držiteľov uvedených preukazov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji mimo Bratislavy.

Ako teda budú cestovať držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S?

  • Návštevník Bratislavského samosprávneho kraja s trvalým pobytom mimo tohto kraja bude v Integrovanom dopravnom systéme vždy cestovať s 50% zľavou rovnako v prípade použitia jednorazového lístka alebo BČK s predplatným lístkom.
  • Osoba s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji si môže do BČK zakúpiť predplatný lístok so zľavou 90% na zóny 100 a 101, na všetky ostatné zóny si môže zakúpiť predplatný cestovný lístok s 50% zľavou. V prípade cestovania na jednorázový lístok bude jej poskytnutá zľava len 50% a to aj na zóny 100 a 101.
  • Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S bude cestovať vždy bezplatne.

O termíne, od ktorého sa začnú výdavať BČK a lístky podľa nových podmienok, bude cestujúcu verejnosť informovať portál www.bid.sk

Téma zľavy na cestovnom v BID v médiách

Osoby s ŤZP a cestovanie bratislavskou MHD, Rádio Regina Bratislava, 7.10.2015