Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC organizuje sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Termín: 26. - 29. apríla 2015
Miesto konania: Bratislava, Univerzita Komenského

Pre koho je stretnutie určené:

 • pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a kombinovaným);
 • primárne pre študentov 3. ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Predpokladaný počet účastníkov

Maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť osobných asistentov pre účastníkov. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného asistenta.
Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

Náklady na účasť

Podstatná časť nákladov na realizáciu sústredenia bude hradená vďaka finančnej podpore neziskovej organizácie EPIC. Finančná spoluúčasť študenta s ŤZP je 15 eur. Prípadné sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami. V prípadoch potreby náročnejšej asistencie odporúčame hradenie nákladov na účasť osobného asistenta konzultovať individuálne (mailom, telefonicky).

Uzávierka prihlasovania

Svoj záujem prosíme obratom - najneskôr do 10. apríla 2015 - hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu. Záujemcov žiadame vyplniť prihlasovací formulár, ktorý možno stiahnuť z webovej stránky http://cezap.sk/akcie/sustredenie-stredoskolakov-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim.

Pracovný program sústredenia sa bude orientovať najmä na témy:

 • Špecifikum štúdia na vysokej škole
 • Práva a povinnosti školy a študenta so špecifickými potrebami
 • Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Osobnostná pripravenosť na štúdium na vysokej škole
 • Štúdium v zahraničí
 • Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole
  • humánnej (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)
  • finančnej (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)
  • technickej (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)
 • Diskusia so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím
 • Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov

Tradícia sústredení

Tohtoročné sústredenie bude už štvrté v poradí. Prvé sa v roku 2009 konalo v Cíferi. Videodokument o akcii pod názvom Úspech čaká na pripravených, ktorý pripravili samotní účastníci, si možno pozrieť na webovej adrese: http://www.cezap.sk/~mendelova/cifer.avi.
Druhé stretnutie sa konalo v roku 2010 v Modre - Harmónii. Účastníci oboch sústredení, ako i ďalší študenti a absolventi so zdravotným postihnutím, sa so svojimi skúsenosťami delia v publikácii Kam smerujeme a ako sa nám darí..., ktorá je k dispozícii v elektronickej forme na webovej stránke http://cezap.sk/publikacie/kam-smerujeme-a-ako-sa-nam-dari/.
Oba tieto dokumenty odporúčame pozrieť si študentom, ktorí sa rozhodujú, či sa na sústredenie prihlásia, ich rodičom a učiteľom.
Tretie stretnutie sa konalo v roku 2012 v Bratislave.

Informácia o prístupnosti miesta konania a akcie

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave. Ubytovanie bude zabezpečené v bezbariérových priestoroch.
V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka do posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Kontaktné osoby:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
tel.: 02/ 602 95 166
e-mail: mendelova(zavináč)fmph.uniba.sk

Mgr. Renáta Holenová
tel.: 02/ 602 95 573
e-mail: holenova(zavináč)cezap.sk

Adresa organizátora:

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Univerzita Komenského, FMFI
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
http://cezap.sk