Správa o legislatívnych iniciatívach za obdobie december 2014 – marec 2015

V uvedenom období sme pre naše viaceré legislatívne aktivity nenašli podporu, či už na príslušnom ministerstve alebo u poslancov NR SR.

Na Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon) uskutočnili dve rozporové konania na úrovni riaditeľa odboru a na úrovni štátneho tajomníka. Z našich zásadných pripomienok neakceptovalo min. dopravy prakticky žiadnu. Predovšetkým zamietlo zavedenie kontrolného mechanizmu posudzovania bezbariérovosti prostredia a stavieb nezávislými odborníkmi. Kontrolný mechanizmus by mal byť nahradený záväzným prehlásením projektanta a zhotoviteľa stavby o splnení požiadaviek bezbariérového užívania, presné formulácie zatiaľ nie sú známe. Okruh stavieb, na ktoré sa zásady bezbariérového projektovania budú vzťahovať, bude definovaný vo vykonávacej vyhláške.
Súbežne pripravuje Ministerstvo dopravy ku stavebnému zákonu vykonávacie vyhlášky, na ich príprave sa majú podieľať i zástupcovia občanov so zdravotným postihnutím, nominovaní prostredníctvom Výboru pre osoby so ZP. Nominovaní predstavitelia organizácií osôb so zdravotným postihnutím doteraz neboli k spolupráci ministerstvom prizvaní.

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu Notárskeho poriadku, v ktorej navrhlo zásadnú zmenu postupu pri overovaní / osvedčovaní podpisu nevidiacej osoby na listinách. Podstatou návrhu je požiadavka, aby overenie podpisu nevidiacej osoby sa mohlo vykonávať len formou notárskej zápisnice za účasti dvoch svedkov. 20. októbra 2014 sa na min. spravodlivosti uskutočnilo rokovanie, na ktorom sme objasnili naše stanovisko k navrhovanej zmene. Zatiaľ nám nie je známe, aké riešenie ministerstvo do novely zákona navrhne.

Do návrhu zákona o audiovízii sme predložili prostredníctvom NROZP zásadnú požiadavku, aby výrobca slovenského audiovizuálneho diela a distributér audiovizuálneho diela s dabingom v slovenskom jazyku , zabezpečoval pre toto audiovizuálne dielo aj hlasové komentovanie pre nevidiacich. Nakoľko min. kultúry náš návrh neakceptovalo, požiadavku sme predložili poslancom príslušných výborov pri prerokovávaní návrhu zákona v NR SR. U poslancov NR SR sme podporu nenašli.

Pokračuje riešenie problematiky distribúcie zvukovej stopy s hlasovým komentovaním pre nevidiacich (multimodálne vysielanie) od vysielateľa až po koncového príjemcu – diváka. Mnohí prevádzkovatelia káblového šírenia televízneho signálu zvukovú stopu s AD do prenosu nezaraďujú. 12. novembra 2014 bolo uskutočnené pracovné stretnutie za účasti vysielateľov a zástupcov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). RVR vypracovala rozbor súčasne platných zákonov týkajúcich sa vysielania a retransmisie. Z rozboru príslušných ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii vyplýva, že koncepcia platnej právnej úpravy neukladá prevádzkovateľom retransmisie povinnosť prenosu multimodálneho prístupu, či inej doplnkovej obsahovej služby, pri prenose programovej služby. 6. marca sa uskutočnilo rokovanie na min. kultúry, na ktorom bolo prisľúbené legislatívne riešenie problému.

MPSVaR pripravilo novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza pre poberateľov starobného dôchodku a poberateľov invalidného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku minimálny dôchodok, ak výška ich poberaného dôchodku je nižšia, ako výška minimálneho dôchodku. výška minimálneho dôchodku sa odvíja od doby dôchodkového poistenia a je stanovená percentom sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Minimálna doba dôchodkového poistenia je 30 rokov, čomu bude prislúchať minimálny dôchodok v sume 136 % sumy životného minima (v súčasnosti 269 eur). Za každý ďalší rok dôchodkového poistenia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia sa percentuálna výmera bude zvyšovať o 2 %, za každý ďalší rok dôchodkového poistenia po získaní 39 rokov dôchodkového poistenia sa percentuálna výmera bude zvyšovať o 3 %. V rámci MPK sme požiadali o rozšírenie na poberateľov invalidného dôchodku s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % i pred dosiahnutím dôchodkového veku, našu žiadosť MPSVaR na rozporovom konaní neakceptovalo. Návrh sa v súčasnosti začal prerokovávať v NR SR, účinnosť sa predpokladá od 1. júla 2015.

Pripravovaný autorský zákon zachováva doterajšie zvýhodnenia, pokiaľ ide o použitie diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Za prínos považujeme ustanovenie, podľa ktorého do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora doplní do zvukovej zložky audiovizuálneho diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím. V rámci MPK sme požiadali, aby bolo možné pre potreby osôb so zdravotným postihnutím samostatne šíriť zvukovú zložku audiovizuálneho diela doplnenú o slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela. Požiadali sme tiež, aby pri použití diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím mohol subjekt žiadať o úhradu účelne vynaložených nákladov, čo by malo umožniť napr. SKN predávať knihy v Braillovom písme.

Pripomienkovým konaním prešiel návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa bude podieľať na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných osobám so zdravotným postihnutím medzinárodnými dohovormi. Na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude mať právo obrátiť sa každý vo veci porušovania alebo ohrozovania práv osôb so zdravotným postihnutím. Účinnosť sa predpokladala od 1. júla 2015, čo sa ale pravdepodobne už nestihne.

Opäť bola na MPSVaR zriadená pracovná skupina na prípravu ďalšej novely zákona o sociálnych službách s cieľom riešiť systém financovania sociálnych služieb. Je otázne, či prípadné závery bude možné premietnuť do legislatívnej úpravy ešte tento rok.

Milan Měchura
metodik pre soc. právne poradenstvo