Zdravé oči už v škôlke

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) spúšťa vďaka podpore ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej, výťažku 5. Večera dobra Gordany Turuk a v spolupráci s partnermi celoslovenský projekt Zdravé oči už v škôlke - preventívne merania zraku detí v materských školách. Tieto bezplatné screeningové merania budú realizované bezdotykovo prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Východiská projektu

Je všeobecne známou skutočnosťou, že kvalita zraku sa v posledných rokoch vplyvom spôsobu života výrazne zhoršuje. Nejde pritom iba o dospelú populáciu, ale tieto tendencie možno pozorovať už u detí predškolského veku.

Keďže deti v tomto veku v podstate nevedia, čo to znamená normálne vidieť, nepociťujú subjektívnu potrebu sťažovať sa a hľadajú si rôzne kompenzačné techniky, ktoré im umožňujú normálne fungovať. Rodičia nemusia rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy svojich detí, nemusia vedieť o tom, že ich deti majú predispozície na rozvoj rôznych zrakových porúch, ktoré môžu výrazne negatívne ovplyvniť ich život v budúcnosti. Pritom včasné diagnostikovanie zrakových porúch je kľúčové pre ich korekciu, prípadne úplné vyliečenie. Do ordinácií očných lekárov rodičia prichádzajú spravidla vtedy, keď je refrakčná porucha, prípadne strabizmus rozvinutý natoľko, že nie je možné ich úplne eliminovať.

Práve na popísanú situáciu chceme reagovať realizáciou tohto projektu. Uvedomujeme si, že oční lekári, či očné optiky nie sú schopné realizovať a poskytovať svoje služby v teréne, kde sa priamo pohybujú ich potenciálni klienti.

V roku 2013 za zásadný krok v rozvoji kvality a sortimentu nami poskytovaných sociálnych služieb považujeme vyškolenie 13 zrakových terapeutov. Išlo o akreditované vzdelávanie inštruktorov sociálnej rehabilitácie v špecializácii na zrakovú terapiu. Obsahom kurzu bola aj práca s prístrojom Plusoptix - jeho používanie a vyhodnocovanie screeningových vyšetrení. Vyškolení zrakoví terapeuti sú zo všetkých krajov Slovenska, takže je zabezpečená celoslovenská pôsobnosť projektu.

Cieľ projektu

Cieľom je vytvoriť a zaviesť nový typ nízkoprahovej služby pre deti v predškolskom veku – službu včasnej diagnostiky screeningovým autorefraktometrom Plusoptix. Prostredníctvom projektu chceme vytvoriť a etablovať program včasnej vývinovej diagnostiky, ktorý môže u detí v predškolskom veku výrazne pozitívne ovplyvniť kvalitu ich života v budúcnosti, nakoľko v prípade zistenia začínajúcich porúch a ochorení umožní včas poskytnúť a realizovať programy zdravotnej starostlivosti a sociálnej reahabilitácie. Efektívna liečba vývinových porúch je pritom možná iba v detskom veku (v čase, keď sa zrak a jeho orgány vyvíjajú).

Cieľová skupina

Deti vo veku 3 až 6 rokov - ide o deti vo veku, kedy je možné určiť začínajúce očné poruchy a ochorenia. Je vhodné, aby sa už v ranom veku poruchy zraku identifikovali a začal sa proces liečby, korekcie a kompenzácie takýchto porúch. Rodičia veľmi často podceňujú alebo nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových problémov svojich detí, čo spôsobuje, že k očnému lekárovi prichádzajú až v čase intenzívneho rozvinutia zrakovej poruchy. Vtedy už môže byť neskoro na efektívne naštartovanie liečby a korekcie.

Prístroj Plusoptix umožňuje zisťovať očné poruchy u detí už od 6 mesiacov. S jeho pomocou je jednoduché identifikovať refrakčné poruchy a strabizmus, ktoré sú najčastejšie očné poruchy u detí.

Charakteristika vyšetrenia

 • ide o neinvazívne bezdotykové vyšetrenie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra)
 • vyšetrenie je bezbolestné
 • vyšetrenie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa
 • binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
 • vyšetrenie trvá iba niekoľko sekúnd
 • vyšetrenie prebieha v známom prostredí v materskej škôlke
 • prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
 • odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí meranie prístroja a výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie vyšetrenie dieťaťa u detského očného lekára

Kvantitatívne ciele projektu

V rámci realizovaného projektu plánujeme v priebehu mesiacov máj – december 2014 navštíviť 95 materských škôlok a screeningovo vyšetriť cca 6000 detí vo veku 3 až 6 rokov.

Očakávané výsledky

Projektom chceme dosiahnuť v dlhodobom horizonte zlepšenie zraku detí v predškolskom veku. Očakávame, že zrakové poruchy zachytené u detí v skorom veku majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť úplného odstránenia alebo zlepšenia.

Prevencia a screnning je, v prípade očných ochorení a refrakčných chýb, najdôležitejším prvkom kvalitnej odbornej starostlivosti a zabezpečenia včasnej intervencie očným lekárom, čo môže zabrániť rozsiahlemu poškodeniu zraku vo vyššom veku.

Koordinátor projektu

Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS
E-mail: winterova(zavináč)unss.sk
Telefón: 02/ 69 20 34 24
Mobil: +421 905 936 974

Podrobný harmonogram meraní v jednotlivých krajoch

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť podrobný harmonogram meraní. Harmonogram obsahuje aj kontaktné údaje na našich pracovníkov zodpovedných za meranie v danom kraji.

Individuálne merania

Ak máte záujem o individuálne vyšetrenie zraku vášho dieťaťa, kontaktujte príslušné krajské stredisko ÚNSS. Vyšetrenia sa uskutočňujú v sídle krajského strediska po predchádzajúcom dohodnutí termínu za jednotnú cenu 3 €/vyšetrenie.

Kraj Kontaktná osoba Kontakt
Bratislavský Jarmila Antalíková 02/69203441
antalikova(zavináč)unss.sk
Trnavský Lenka Patyiová 033/5512706
unss.trnava(zavináč)unss.sk
Trenčianský Mária Krafčíková 032/6523313
unss.trencin(zavináč)unss.sk
Nitrianský Petra Ajdariová 037/7418115
unss.nitra(zavináč)unss.sk
Banskobystrický Dagmar Filadelfiová 048/4134201
unss.bystrica(zavináč)unss.sk
Žilinský Erika Kanátová 041/5652369
unss.zilina(zavináč)unss.sk
Prešovský Jozef Hlubovič 051/772 44 21
unss.presov(zavináč)unss.sk
Košický Zuzana Mihalyová 055/6324715
unss.kosice(zavináč)unss.sk

Zoznam spolupracujúcich očných lekárov s ÚNSS pri meraniach prístrojom Plusoptix

 • MUDr. Gabriela Slezáková, Kudlákova 7, Bratislava
 • MUDr. Zuzana Sedláčková, Radlinského 2751/1, Malacky
 • MUDr. Zuzana Strnadová, Hálkova 3, Žilina
 • MUDr. Erika Klobušická, Mestská poliklinika Sereď
 • MUDr. František Forgáč, Fakultná nemocnica Nitra
 • MUDr. Hilda Konečná, očná ambulancia Železničná 8A, Rimavská Sobota


Projekt Zdravé oči už v škôlke realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
logo ÚNSS
vďaka výťažku 5. Večera dobra Gordany Turuk.

Hlavný partner projektu:
logo spoločnosti Novartis

Partneri projektu:
logo Rakytníček

logo spoločnosti Autoprofit

logo ČSOB Nadácie

logo Nadácia Slovenskej sporiteľne

logo IMP Kontakt