Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2013

Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa odmena, ktorú dostáva osobný asistent za výkon činnosti osobnej asistencie od fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, považuje za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti a podlieha dani z príjmu fyzických osôb. To platí i v prípade, ak osobný asistent túto činnosť nevykonáva ako svoju živnosť. Tento príjem nie je možné považovať za príjem zo závislej činnosti.

V súvislosti so zmenami v zákone o dani z príjmov ako i nadobudnutím účinnosti zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) nemôžu už fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v daňovom priznaní uvádzať ako svoj identifikátor rodné číslo. S tým súvisí povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade, ktorý fyzickej osobe po registrácii vydá daňové identifikačné číslo. Týka sa to i osobných asistentov, ktorí si musia registráciu a daňové identifikačné číslo vybaviť do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začali vykonávať osobnú asistenciu, teda ešte pred podaním daňového priznania. Osobný asistent je povinný vrátiť daňovému úradu do 15 dní po ukončení poberania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti (činnosti osobnej asistencie) osvedčenie o registrácii.

S účinnosťou od 1. januára 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane. V súlade s uvedenou vyhláškou daňový úrad pridelí daňovému subjektu pre platenie daní základné číslo účtu, ktoré sa skladá z predčíslia, základného čísla účtu a kódu banky. Pre platenie dane z príjmu fyzických osôb s trvalým pobytom v tuzemsku platí predčíslie 500208, kód banky 8180. Základné číslo účtu oznámil daňový úrad každému zaregistrovanému daňovému subjektu. Toto oznámenie teda dostala i každá osoba zaregistrovaná na daňovom úrade ako poberateľ príjmu z činnosti osobnej asistencie a v prípade, že jej vznikne povinnosť uhradiť daň, uvedie toto číslo na platobnom príkaze alebo na poštovej poukážke.

Príjmy, plynúce osobnému asistentovi na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie, si priznáva osobný asistent v daňovom priznaní sám, postupuje teda rovnako ako občan, ktorý vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

V daňovom priznaní uvedie osobný asistent úhrn príjmov podľa príjmových dokladov, ktoré z tejto činnosti dosiahol v roku 2013. Do úhrnu zahrnie len tie príjmy, ktoré mu boli v mesiacoch január až december vyplatené. To znamená, že do príjmu za rok 2013 zahrnie i príjem za výkon činnosti osobného asistenta v decembri 2012, ak odmena za tento mesiac bola vyplatená v januári 2013 a do príjmov nezahrnie príjem za výkon činnosti osobného asistenta v decembri 2013, ak odmena za tento mesiac bola vyplatená až v januári 2014.

Z dosiahnutého príjmu za výkon osobnej asistencie si môže osobný asistent odpočítať výdavky, preukázateľne vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu. Tento spôsob preukázania výdavkov uplatní ten osobný asistent, ktorý okrem činnosti osobného asistenta vykonáva i ďalšiu samostatnú zárobkovú činnosť a pri zdaňovaní príjmov z týchto činností je pre neho výhodnejšie uplatniť výdavky preukázateľným spôsobom.

Osobný asistent má však možnosť uplatniť v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov výdavky percentuálnou sadzbou 40 % z dosiahnutých príjmov za výkon činnosti osobného asistenta, najviac do výšky 5 040 eur. Ak daňovník uplatní výdavky týmto spôsobom, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov na sociálne poistenie a povinné zdravotné poistenie, ktoré je daňovník povinný platiť z titulu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Pri uplatnení výdavkov percentuálnou sadzbou nemusí daňovník viesť doklady preukazujúce jeho výdavky. Tento spôsob uplatnenia výdavkov bude pre väčšinu osobných asistentov určite výhodnejší.

Ak sa daňovník, vykonávajúci viacero samostatných zárobkových činností, rozhodne pri niektorom druhu príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti uplatniť výdavky percentom z príjmov, je povinný používať takýto spôsob uplatnenia výdavkov aj pri ostatných druhoch príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti. V daňovom priznaní nie je možné oba spôsoby uplatnenia výdavkov kombinovať. Výnimkou je zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je povinný vždy viesť evidenciu príjmov v časovom slede a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý na samostatnú zárobkovú činnosť používa. Na forme tejto evidencie nezáleží. Potvrdenia o vyplatených odmenách by si mal ponechávať i užívateľ osobnej asistencie, pretože daňový úrad môže pri overovaní údajov na daňovom priznaní osobného asistenta u užívateľa osobnej asistencie skúmať, či osobným asistentom priznávaný príjem v daňovom priznaní sa zhoduje so sumou, ktorú mu vyplatil občan s ŤZP.

Užívateľ osobnej asistencie si môže vyplatenie odmeny nechať potvrdzovať na výdavkovom pokladničnom doklade, prípadne na samostatnom potvrdení, ktorého kópiu odovzdá osobnému asistentovi. Osobný asistent si pre svoju evidenciu vystaví príjmový pokladničný doklad a ich evidenciu v časovom slede môže viesť v samostatnom zošite alebo na samostatnom papieri. Z rozdielu medzi príjmami a výdavkami vypočíta daňovník základ (čiastkový základ) dane.

Pokiaľ osobný asistent mal príjem i zo závislej činnosti, uvedie na základe Potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktoré obdrží od svojho zamestnávateľa, prípadne na základe potvrdenia o príjme na základe dohody o vykonaní práce, výkone pracovnej činnosti alebo brigádnickej činnosti študenta, v daňovom priznaní úhrn príjmov z tejto činnosti a úhrn povinného poistného plateného zamestnancom na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Z týchto údajov tak tiež vypočíta čiastkový základ dane. Z toho tiež vyplýva, že osobnému asistentovi, ktorý si musí sám podávať daňové priznanie a ktorý má príjem i zo závislej činnosti, jeho zamestnávateľ nemôže a nesmie vykonať celoročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

Základ dane potom tvorí súčet čiastkových základov dane zo závislej činnosti a zo samostatnej zárobkovej činnosti. Takto zistený základ dane zníži daňovník o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, ktorými sú sumy:

  • 3 735,94 eur ročne na daňovníka, ak jeho základ dane sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 458 eur),
  • 3 735,94 eur ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ak nemá vlastný príjem a príjem daňovníka sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok platného životného minima (34 401,74 eur); ak má manželka (manžel) vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 735,94 eur ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi sumou 3 735,94 eur a vlastným príjmom manželky (manžela); do vlastného príjmu sa nezahŕňa daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie. Daňovník, ktorý si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine tejto nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Suma 3 735,94 eur vo vyššie uvedených odsekoch zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka, ktorého základ dane presahuje 100-násobok sumy platného životného minima, tu neuvádzam.

Nezdaniteľná suma na daňovníka za rok 2013 predstavuje 3 735,94 eur ročne. Uplatňuje sa v celoročnej výške aj v prípade, ak zdaniteľné príjmy plynuli občanovi len počas niekoľkých mesiacov zdaňovacieho obdobia - kalendárneho roka. Upozorňujem, že túto nezdaniteľnú čiastku si nemôže uplatniť občan, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a je vyšší ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou dôchodku a sumou, o ktorú sa znižuje základ dane.

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie, finančné prostriedky vynaložené daňovníkom na účelové sporenie a na poistné na životné poistenie už nie je možné odpočítať od základu dane.

Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2% zo základu dane (čiastkového základu dane); podrobnosti a maximálna výška zníženia dane sú uvedené v § 6 ods. 8 zákona.

Vypočítanú daň si môže daňovník znížiť o daňový bonus za každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Pre rok 2013 je možné uplatniť daňový bonus vo výške 254,64 eur na každé vyživované dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti, resp. 21,03 eur za mesiace január až jún a 21,41 eur za mesiace júl až december, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus len za časť zdaňovacieho obdobia. Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Podmienky pre priznanie a poskytnutie daňového bonusu sú uvedené v § 33 zákona o dani z príjmu.

Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo zníženého a zaokrúhleného základu dane príslušnou sadzbou uvedenou v § 15 zákona o dani z príjmov. Pre zdaňovacie obdobie roku 2013 je sadzba dane 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (34 401,74 eur). Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol. Daň z príjmov fyzických osôb je povinný si daňovník v daňovom priznaní vypočítať sám. Daň je potrebné zaplatiť najneskôr v lehote podania daňového priznania. Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31. marca 2014. To znamená, že osobný asistent môže daň zaplatiť až po odovzdaní daňového priznania, musí tak však urobiť do 31. marca 2014. Daňové priznanie sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu podľa trvalého pobytu daňovníka. Pokiaľ sa osobný asistent rozhodne odovzdať daňové priznanie osobne, odovzdanie daňového priznania si dá potvrdiť na vyplnenom potvrdení, ktoré je súčasťou formulára daňového priznania. Odporúča sa podať daňové priznanie osobne, ale neponechať si túto povinnosť na poslednú chvíľu. Daňové priznanie je možné podať i poštou alebo elektronicky.

Považujem za potrebné tiež dodať, že ak ktorýkoľvek občan dostane od daňového úradu výzvu na podanie priznania k dani z príjmu, priznanie musí podať, aj keby v ňom mal uviesť príjem 0 eur.

Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sú povinní podať i študenti a dôchodcovia rovnako ako ostatné fyzické osoby, ak ich celoročné príjmy (s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, napr. úroky z vkladov a príjmy za články v novinách a časopisoch) presiahli sumu 50 % ´19,2 násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Za rok 2013 musí podať daňové priznanie každá osoba, ktorá mala v tomto období zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 eur.

Daň alebo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak nepresiahne za zdaňovacie obdobie 16,60 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % 19,2 násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. V roku 2013 je to suma 1 867,97 eur. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus alebo ak sa daň vyberá zrážkou, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň, alebo preddavky na zabezpečenie dane.

V daňovom priznaní si študent uplatní nárok na nezdaniteľné časti základu dane z príjmu podľa § 11 ods. 2 zákona o daniach z príjmov. Dosahovanie vlastných príjmov študenta sústavne sa pripravujúceho na budúce povolanie štúdiom nemá za následok zánik nároku na uplatnenie daňového bonusu za vyživované dieťa jedným z rodičov.

Preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500,- eur. Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane, a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, preddavok na daň z príjmu neplatí v prípade, ak čiastkový základ dane z príjmu zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane.

Na záver tejto časti upozorňujem, že osobní asistenti, ktorým vznikne povinnosť podať daňové priznanie, sú povinní oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ich ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, výšku príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní najneskôr do konca mája tohto roku na tlačive, ktoré im vydá zdravotná poisťovňa.

Postup pri vyplňovaní daňového priznania

Uvádzam len niektoré základné informácie. Postup je podrobne popísaný v "Poučení", ktoré občan dostane spolu s tlačivom na daňové priznanie.

Pre zdaňovacie obdobie 2013 sa zachováva rovnaký postup pri vyplňovaní daňového priznania ako v predchádzajúcom zdaňovacom období, číslovanie riadkov sa zmenilo až od oddielu VII. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2013 sa uvádzajú všetky sumy v eurách, pričom sa uvádzajú i eurocenty.

V I. oddiele je potrebné uviesť názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa klasifikácie kódov SK NACE.

Daňovník, ktorý má príjmy z činnosti osobného asistenta, teda príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, vypĺňa Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Tlačivo je potrebné si vyzdvihnúť na daňovom úrade.

Všetky oddiely, tabuľky a riadky daňového priznania vypĺňa daňovník podľa predtlače. Všetky nevyplnené riadky daňového priznania daňovník ponecháva prázdne. Pozorne si všímajte aj upozornenia pod jednotlivými riadkami či tabuľkami v príslušných oddieloch, vyhnete sa zbytočným chybám.

Na riadku č. 01 je potrebné uviesť daňové identifikačné číslo daňovníka. Toto identifikačné číslo sa uvádza i na každej strane daňového priznania.

I. Oddiel

Tu sa uvádzajú osobné údaje o daňovníkovi.

Na riadku č. 01 sa uvádza daňové identifikačné číslo daňovníka.

Na riadku 03 - Hlavná prevažná činnosť - sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností. V kolónke sa uvádza číselný kód a názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

Osobný asistent tam uvádza kód 88.10.0 a názov činnosti „Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím“.

III. Oddiel

Riadky č. 29 a 30 vypĺňa daňovník, ktorý poberal na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ký) uvedené v § 11 ods. 6 zákona (mimo iných starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a výsluhový dôchodok) alebo mu bol tento dôchodok (ký) priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia.

Riadok č. 31 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v zmysle § 11 ods. 3 zákona.

IV. Oddiel

Riadok č. 32 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a uplatňuje si ho v súlade s § 33 zákona. Uvádzajú sa tu vyživované deti, na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník.

Vzhľadom na to, že suma daňového bonusu sa v priebehu roku zmenila, ak sa uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1-12. Ak sa nárok uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného kalendárneho mesiaca.

Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, napr. potvrdenie školy, potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaňovacom období sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v príslušnom zdaňovacom období, ktorého sa daňový bonus týka, nie sú už tieto doklady súčasťou daňového priznania s výnimkou daňovníka, ktorý si u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus len pomernou časťou.

V. Oddiel

Riadky č. 34 až 36 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v zdaňovacom období, za ktoré sa vysporiadava daňová povinnosť, príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov. Uvádzajú sa pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu. Ide tiež o príjmy, ktoré daňovník dosiahol za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru na základe uzavretej dohody o vykonaní práce, dohody o výkone pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta. Na riadku 34a sa vyplní úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zahrnuté v riadku č. 34, ale plynuli daňovníkovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V tomto oddiele sa z týchto príjmov vypočítava čiastkový základ dane.

Kópie Potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti je daňovník povinný priložiť k daňovému priznaniu.

VI. Oddiel

Tento oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. Tabuľku č. 1 tohto oddielu (riadky č. 1 až 12) vypĺňa každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona o daniach z príjmov - príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov. Osobný asistent, ktorý túto činnosť nevykonáva ako živnosť, uvádza príjmy a výdavky v riadku č. 6 tejto tabuľky. Pokiaľ nemá iné druhy príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, uvedie výšku týchto príjmov a výdavkov (vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov) na riadku č. 9 tejto tabuľky, inak tam uvádza súčet príjmov a výdavkov z riadkov č. 1 až 8, ku ktorým pripočíta preukázateľnú výšku zaplateného poistného a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie platené z titulu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, uvedie sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov a na riadku č. 9 úhrn týchto výdavkov vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie. Osobný asistent môže uplatniť výdavky percentuálnou sadzbou 40 % z dosiahnutých príjmov za výkon činnosti osobného asistenta. Ak daňovník pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, vyznačí to pod touto tabuľkou v príslušnom okienku. Uvedie tu tiež sumu zaplateného poistného a príspevkov zaplatených v zdaňovacom období z titulu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Tabuľky 1a, 1b a 1c sa osoby, ktorá má príjem len z činnosti osobnej asistencie, netýkajú.

Z tabuľky č. 1 sa prenášajú údaje z riadku č. 9 na stranu 4 do riadku č. 37 (príjmy) a č. 38 (výdavky).

Z rozdielu riadkov č. 37 a 38 sa vypočíta základ dane a uvedie sa na riadok č. 39. Súčasne sa tento údaj uvedie na riadok č. 43, ako základ (čiastkový základ)dane.

Postup je popísaný pre prípad, keď osobný asistent nemá ďalší príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti a výdavky uplatnil percentom z príjmov, tak že mu nemohla vzniknúť strata. Z rovnakého dôvodu nevypĺňa riadky 45 až 52.

Oddiely VII a VIII.

Tieto oddiely sa daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti a z činnosti osobného asistenta, netýkajú.

IX. Oddiel

V tomto oddiely si daňovník vypočíta základ dane zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Základ dane sa vypočíta ako súčet čiastkových základov dane na strane 7 na riadkoch č. 59 až 71.

Riadky 59 až 64 sa daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti a z činnosti osobného asistenta, netýkajú.

Na riadok č. 65 sa prenesie údaj z riadku č. 43 - čiastkový základ dane z príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti. Tento údaj sa prenesie i na riadok 67.

X. Oddiel

V tomto oddiele daňovník vypočítava daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie.

Na riadkoch 72 až 76 si daňovník vypočíta zníženie základu dane podľa § 11 zákona.

Na riadku72 uvedie daňovník súčet čiastkových základov dane zo závislej činnosti a zo samostatnej zárobkovej činnosti – súčet riadkov 36 a 67.

V súlade s § 11 ods. 1 zákona daňovník môže uplatniť (odpočítať) nezdaniteľné časti základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uvedie daňovník na riadku č. 73 v plnej výške (teda sumu 3 735,94 eur), s výnimkou prípadov, keď daňovník poberal od začiatku zdaňovacieho obdobia starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok. Plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môže uplatniť len daňovník, ktorého základ dane sa rovná alebo je nižší ako 100 - násobok sumy platného životného minima (19 458 eur). Pokiaľ úhrn poberaných starobných dôchodkov je nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu, uvedie daňovník na riadku č. 73 len rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených v oddiele III.

Riadok č. 74 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela). Ak manželka (manžel) nemala vlastný príjem, na riadku č. 74 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v plnej výške 3 735,94 eur. Ak manželka (manžel) poberala vlastný príjem, na riadku č. 74 sa uvedie len rozdiel medzi touto nezdaniteľnou časťou základu dane a ročnou sumou vlastného príjmu manželky (manžela).

Plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) si môže uplatniť len daňovník, ktorého základ dane sa rovná alebo je nižší ako 176,8 - násobok sumy platného životného minima (34 401,74 eur).

Na riadku č. 75 uvedie daňovník výdavky na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, podmienky a podrobnosti sú uvedené v § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmu.

Na riadku č. 76 sa uvedie úhrn nezdaniteľných častí základu dane daňovníka, ktoré si uplatňuje, teda úhrn riadkov č. 73 až 75, maximálne do výšky základu dane(čiastkového základu dane) uvedeného na riadku 72.

Na riadku č. 77 daňovník vypočíta základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane teda rozdiel riadkov č. 72 a 76. Ak je suma na riadku 76 vyššia ako na riadku 72, uvádza sa na riadku 77 nula. Ak nemal osobný asistent iné ďalšie príjmy (napr. z prenájmu nehnuteľností alebo kapitálové príjmy), uvedie tento údaj i na riadku 78.

Na riadku č. 79 si daňovník podľa § 15 vypočíta daň z príjmu zo základu dane uvedeného na riadku č. 78 . Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (34 401,74 eur), vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Tento údaj - daň - sa uvedie i na riadok č. 88 a na riadok č. 92 s výnimkou prípadu, ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus a výsledná suma dane nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % 19,2 násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (1 867,97 eur) - v takom prípade sa na riadku č. 92 uvedie 0.

Riadok č. 93 sa vypĺňa, ak daňovník uviedol údaje v IV. Oddiele a ak si uplatňuje nárok na daňový bonus v zdaňovacom období. Uvádza sa tu suma daňového bonusu na jedno alebo úhrn súm na viac detí, pričom výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa je 254,64 eur ročne, resp. 21,03 eur alebo 21,41 eur mesačne ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus len za časť zdaňovacieho obdobia.

Na riadku č. 94 sa uvádza daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - rozdiel riadkov č. 92 a 93. Je to suma, z ktorej sa vypočítajú 2 %, ktoré môže daňovník poukázať právnickej osobe, oprávnenej na príjem týchto prostriedkov. Ak je suma na riadku 93 vyššia ako suma na riadku 92, uvádza sa 0. Daňovník, ktorý neuplatňuje daňový bonus, na riadku č. 94 bude mať vždy uvedenú rovnakú sumu dane, ako na riadku č. 92.

Na riadku č. 95 sa uvádza suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom.

Ak suma daňového bonusu vyplateného zamestnávateľom (r. č. 95) je nižšia ako celkový nárok na daňový bonus (r. č. 93), na riadku č. 96 sa uvedie rozdiel riadkov 93 a 95. Ide o daňový bonus, ktorý nebol v priebehu zdaňovacieho obdobia vyplatený. Ak je suma nevyplateného daňového bonusu (r. č. 96) vyššia ako suma vypočítanej dane (r. č. 92), na riadku č. 97 sa uvedie rozdiel riadkov 96 a 92 - je to suma daňového bonusu, ktorú daňovníkovi poukáže správca dane. Súčasne daňovník vyplní i žiadosť o vyplatenie daňového bonusu v XV. Oddiele daňového priznania.

Ak je suma vyplateného daňového bonusu zamestnávateľom (r. č. 95) vyššia ako vzniknutý nárok na daňový bonus v zdaňovacom období (r. č. 93), na riadku 98 sa uvedie rozdiel riadkov 95 a 93 - je to suma daňového bonusu, ktorý bol zamestnávateľom nesprávne vyplatený.

Na riadku č. 102 uvedie daňovník zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35 zákona) Bez uplatnenia daňového bonusu, pokiaľ takéto príjmy mal. Suma preddavkov je uvedená na Potvrdení o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré vydá daňovníkovi jeho zamestnávateľ.

kiaľ daňovník platil v zdaňovacom období i preddavky na daň z príjmu, uvedie ich sumu na riadkoch č. 104 a 105. Môže sa to týkať osôb s vysokými príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktorým vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu. Na riadku č. 108 sa uvedie Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplateného daňového bonusu. Na riadku č. 109 sa uvedie preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus.

Daň na úhradu, resp. preplatok na dani, sa vypočíta podľa vzorca:
„r. 92 – r. 93 + r. 95 + r. 97 + r. 99 – r. 100 – r. 101 – r. 102 – r. 103 – r. 104 – r. 105 – r. 106 + 107“

Ak daňovníkovi nevznikol nárok na daňový bonus, nemohol si započítať do zaplatenej dane daň vyberanú jednorazovou zrážkou (§ 43 zákona) a neplatil preddavky na daň, vzorec sa zjednoduší do podoby:
"r. 92 – r. 102"

Pokiaľ je výsledok kladný, uvedie sa na riadok č. 108 ako daň na úhradu. Toto je suma, ktorú je povinný osobný asistent zaplatiť daňovému úradu.

Pokiaľ by výsledok bol záporný, uvedie sa na riadok č. 109 ako preplatok na dani. Tento preplatok vracia správca dane daňovníkovi.

XI. Oddiel

Tento oddiel vypĺňa daňovník v prípade, ak podáva dodatočné daňové priznanie.

XIII. Oddiel

Tento oddiel sa vyplní, ak daňovník chce využiť inštitút o použití podielu 2 % zaplatenej dane na osobitné účely, prípadne daňovník vyznačí, že takýto postup neuplatňuje.

Podľa predtlače daňovník vyznačí, ak sa rozhodne neuplatňovať postup podľa § 50 zákona a ak spĺňa podmienky na poukázanie 3 % z dane.

Na riadku č. 120 sa uvedie podiel zaplatenej dane - 2 %, resp. 3 %, ak ide o dobrovoľníka - z vypočítanej dane zníženej o daňový bonus, suma sa vypočíta z údaju uvedenom na riadku č. 94. Suma poukázaného podielu zaplatenej dane musí byť minimálne 3 eur. Poukázaná suma sa zaokrúhľuje na eurocenty.

Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 z.z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti je povinná dobrovoľníkovi na požiadanie vydať vysielajúca organizácia alebo prijímajúca organizácia.

Na riadku 121 sa uvedú údaje o prijímateľovi.

Pokiaľ by chcel daňovník poukázať 2 % zo zaplatenej dane ÚNSS, uvedie sem nasledujúce údaje:
IČO: 00683876
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sídlo: Sekulská 1, Bratislava, 842 50

Fyzické osoby môžu poukázať 2% svojich daní len jednému prijímateľovi!

XV. Oddiel

V tomto oddiele daňovník vyznačí, či žiada o vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu alebo o vrátenie daňového preplatku.

Daňovník, u ktorého nevyplatený daňový bonus je vyšší ako suma vypočítanej dane a ktorý vyplnil IV. Oddiel (riadok č. 32) a riadok č. 97, v tomto oddiele vyplní žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný rozdiel medzi sumou nevyplateného daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani (riadok č. 109), ktorý žiada vrátiť, vyplní tento oddiel.

Na riadku č. 122 označí daňovník počet príloh, ktoré k daňovému priznaniu prikladá.

Na konci daňového priznania uvedie daňovník dátum a podpis pod vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú pravdivé a správne a je si vedomý právnych následkov podania nepravdivého alebo neúplného daňového priznania.

Príloha č. 1

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia.

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základe uzatvorenej zmluvy o jej výkone. Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ŤZP nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a § 10b zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu za výkon osobnej asistencie neplatia odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preto pre tieto účely na riadku 1 až 7 uvedie samostatne príjmy a výdavky z činnosti osobnej asistencie a základ dane, resp. daňovú stratu.

Na riadku 1 sa uvádzajú príjmy a výdavky z výkonu osobnej asistencie, uvádzané v VI. oddiele; prenesú sa sem údaje z riadku 6 tabuľky č. 1, resp. údaje z riadkov č. 37 a 38, ak daňovník nemal ďalšie príjmy z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti.

Na r. 2 sa uvedie základ dane z príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta – kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tento údaj sa uvedie i na riadok č. 6.

R. 3 až 5 a r. 7 sa osobného asistenta, ktorý uplatňuje výdavky paušálnou sadzbou 40 % z príjmu netýkajú.

Riadky 8 a 9 sa týkajú osôb, ktoré mali v zdaňovacom období podiely na zisku a výnosy z dlhopisov.

Na riadok č. 10 sa prenesie úhrn poistného a príspevkov z riadku č. 35, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Na riadkoch 11 a 12 sa rozpíše úhrn povinného poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie, ktoré uviedol zamestnávateľ v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Na riadku 13 sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Na riadku 14 sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie.

Na riadkoch 15 a 16 sa uvádzajú preukázateľne zaplatené poistné a preddavky na poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

Pokiaľ osobný asistent nevykonával iný druh samostatnej zárobkovej činnosti a preto z titulu týchto činností neplatil poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie, riadky č. 13 až 16 nevyplňuje.

Upozorňujem, že osobní asistenti, ktorí podávajú daňové priznanie, sú povinní okrem vyplnenia tohto oddielu oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ich ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, výšku príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní najneskôr do konca mája tohto roku na tlačive, ktoré im vydá zdravotná poisťovňa.

Vyplnenie poukážky na úhradu dane:
Číslo účtu; skladá sa z troch častí:
predčíslie - 500208,
základné číslo – číslo, ktoré daňovému subjektu písomne oznámil daňový úrad,
kód banky - 8180
Variabilný symbol – 1700992013
Konštantný symbol - 1744
Špecifický symbol - neuvádza sa

Vyššie uvedený postup vyplňovania daňového priznania vychádza z predpokladu, že osobný asistent má príjmy len z osobnej asistencie a prípadne zo závislej činnosti, preto väčšinu riadkov a tabuliek nevyplňuje. Opakujem, že všetky nevyplnené riadky daňového priznania daňovník ponecháva prázdne. Pokiaľ by mal i ďalšie príjmy, musí sa pri vyplňovaní daňového priznania pridržiavať presne textu tlačiva. Upozorňujem tiež, že zatiaľ čo prvá časť článku má obecnejšiu dlhodobejšiu platnosť, popísaný detailný postup pri vyplňovaní daňového priznania je použiteľný len pre tlačivo vydané pre zdaňovacie obdobie roku 2013. Postup pri vyplňovaní daňového priznania je k dispozícii na krajských strediskách ÚNSS, kde sa s ním môžu užívatelia osobnej asistencie so svojimi asistentmi oboznámiť.

Ing. Bc. Milan Měchura
metodik pre sociálno právne poradenstvo