Výšky opakovaných peňažných príspevkov v eurách platné od 1. júla 2014

Celý článok na stiahnutie: Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách platné od 1. júla 2014, formát rtf, 79 kB (79 kB) Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách platné od 1. júla 2014, formát pdf, 127 kB (127 kB)

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, a to tým koeficientom, ktorý je nižší. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad SR. Ak niektorý z koeficientov poklesne, s ohľadom na prijatú novelu zákona o životnom minime sa sumy životného minima nemenia.

Nakoľko v I. štvrťroku 2014 došlo k poklesu životných nákladov nízkopríjmových domácností oproti I. štvrťroku 2013, neboli splnené podmienky pre valorizáciu súm životného minima a sumy životného minima sa k 1. júlu meniť nebudú. Rovnako sa nemenia ani sumy peňažných príspevkov a dávok, ktorých výška sa od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu odvodzuje.

Sumy životného minima zostávajú nasledovné:

  1. 198,09 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu
  2. 138,19 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  3. 90,42 eur pre nezaopatrené dieťa resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa

Sumy vybraných opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia zostávajú nasledovné:

Druhy opakovaných peňažných príspevkov Výška p.p. od 1.7. 2014 v €
P.p. na osobnú asistenciu 2,76
P.p. na prepravu 101,07
P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. na diétne stravovanie
a) I. skupina chorôb 36,77
b) II. Skupina chorôb 18,39
c) III. skupina chorôb 11,04
2. súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 18,39
3. súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla 33,09
4. súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 44,12
P.p. na opatrovanie – základné výšky
1. FO v produktívnom veku
a) opatruje 1 ŤZP 220,52
b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP 294,01
2. FO poberá niektorú zo zák. stanovených dôchodkových dávok
a) opatruje 1 ŤZP 91,88
b) opatruje dve alebo viaceré ŤZP 121,28

Vysvetlivky:
P.P. – peňažný príspevok
FO – fyzická osoba
ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Milan Měchura
metodik pre sociálno právne poradenstvo