Správa o legislatívnych iniciatívach za obdobie júl – november 2014

V uvedenom období v legislatívnych aktivitách dominoval návrh stavebného zákona, novela Notárskeho poriadku a problematika poskytovania príspevkov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa schémy Deminimis a schémy štátnej pomoci.

18. júna 2014 postúpilo Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do pripomienkového konania dlho očakávaný návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon). Napriek tomu, že v roku 2013 sme ministerstvu v rámci verejnej diskusie zaslali zásadné pripomienky, ministerstvo ich v podstate neakceptovalo a do návrhu zákona nezapracovalo.
Zásadným problémom naďalej zostáva definovanie okruhu stavieb, na ktoré by sa mali vzťahovať požiadavky na bezbariérové užívanie a bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným postihnutím. S obecnou definíciou navrhnutou ministerstvom nesúhlasíme, najmä nie s používaním pojmu „stavba, ktorá je účelovo určená na užívanie osobami so zdravotným postihnutím“, také stavby nepoznáme. Navrhli sme presný výčet druhov stavieb, ktoré by mali byť bezbariérové.
Druhou skupinou pripomienok je požiadavka na zavedenie kontrolných mechanizmov posudzovania bezbariérovosti stavieb. Od začiatku prípravy nového stavebného zákona bolo kompetentným pracovníkom MDVaRR známe, že zásadnou požiadavkou zástupcov osôb so zdravotným postihnutím je zaviesť kontrolný mechanizmus odborného posudzovania bezbariérovosti stavieb nezávislým inštitútom od spracovania projektu až po kolaudáciu , napriek tomu v predloženom návrhu zákona nezávislé odborné posudzovanie bezbariérovosti prostredia a stavieb chýba.
Pripomienkové konanie skončilo 18. augusta 2014. Celkovo bolo predložených 2309 pripomienok, z toho 1120 pripomienok zásadných. NROZP predložila celkove 29 pripomienok, z toho 28 zásadných. V súčasnosti sa pripomienky vyhodnocujú, o výsledku zatiaľ ministerstvo neinformovalo. Zatiaľ sa neuskutočnilo ani rozporové konanie k nami predloženým pripomienkam.
Podrobnejšie o pripomienkach k návrhu stavebného zákona sa môžete dočítať v priloženom článku.
Súbežne pripravuje Ministerstvo dopravy ku stavebnému zákonu vykonávacie vyhlášky, na ich príprave sa majú podieľať i zástupcovia občanov so zdravotným postihnutím, nominovaní prostredníctvom Výboru pre osoby so ZP. Nominovaní predstavitelia organizácií osôb so zdravotným postihnutím doteraz neboli k spolupráci ministerstvom prizvaní.

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu Notárskeho poriadku, v ktorej navrhlo zásadnú zmenu postupu pri overovaní / osvedčovaní podpisu nevidiacej osoby na listinách. Podstatou návrhu je požiadavka, aby overenie podpisu nevidiacej osoby sa mohlo vykonávať len formou notárskej zápisnice za účasti dvoch svedkov, čo by v podstate znamenalo, že podpis nevidiacej osoby sa už nebude uznávať. 20. októbra 2014 sa na min. spravodlivosti uskutočnilo rokovanie, na ktorom sme objasnili naše stanovisko k navrhovanej zmene. Zatiaľ nám nie je známe, aké riešenie ministerstvo do novely zákona navrhne.
O vzniknutom probléme sme členov ÚR informovali samostatným listom, prikladám ho i k tejto správe.

Do návrhu zákona o audiovízii sme predložili prostredníctvom NROZP zásadnú požiadavku, aby výrobca slovenského audiovizuálneho diela a distributér audiovizuálneho diela s dabingom v slovenskom jazyku , zabezpečoval pre toto audiovizuálne dielo aj hlasové komentovanie pre nevidiacich.
Ako sa s týmto návrhom vysporiadalo ministerstvo kultúry sme sa dozvedeli až z vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania (na rozporové konanie sme pozvaní neboli):
"Pripomienka je neakceptovaná. Zavedenie povinnosti výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, ktorí verejne rozširujú audiovizuálne dielo v slovenskej jazykovej úprave a distributérom audiovizuálnych diel, ktorí verejne rozširujú audiovizuálne dielo s dabingom v slovenskom jazyku zabezpečiť pre toto audiovizuálne dielo aj hlasové komentovanie pre nevidiacich a titulkovanie skrytými titulkami pre nepočujúcich nepovažujeme v súčasnosti za vhodné, pretože plnenie tejto povinnosti spolu s povinnosťou uvádzania informácie o úprave audiovizuálneho diela pre nevidiacich a nepočujúcich, by nepochybne zvýšilo náklady výrobcov a distributérov audiovizuálnych diel.
V oblasti televízneho vysielania je implementácia dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zabezpečená príslušnými ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 18 až 18d)."
Požiadavku predložíme poslancom výborov pri prerokovávaní návrhu zákona v NR SR. Domnievame sa totiž, že náklady na audiodescription sú zanedbateľné oproti nákladom na výrobu slovenského audio vizuálneho diela alebo nákladom na opatrenie diela slovenským hlasovým dabingom.

Vo Výbore pre osoby so ZP sme iniciovali riešenie problematiky distribúcie zvukovej stopy s hlasovým komentovaním pre nevidiacich (multimodálne vysielanie) od vysielateľa až po konečného príjemcu – diváka. Po pomerne úspešnom zavedení AD do vysielania RTVS a Markízy sme zistili, že mnohí prevádzkovatelia káblového šírenia televízneho signálu zvukovú stopu s AD do prenosu nezaraďujú. 12. novembra 2014 bolo uskutočnené pracovné stretnutie za účasti vysielateľov a zástupcov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Záverom tohto stretnutia je prísľub zástupcov Rady pre vysielanie a retransmisiu vypracovať rozbor súčasne platných zákonov týkajúcich sa vysielania a retransmisie, či šíritelia signálu sú povinní šíriť i dodatkovú zvukovú stopu. Na základe tohto rozboru bude zvolané stretnutie so zástupcami prevádzkovateľov káblových rozvodov, na ktorom sa bude problematika riešiť.

Ministerstvo hospodárstva pripravilo novelu zákona o reklame, ktorou sa zavádza inštitút tzv. charitatívnej reklamy. Charitatívna reklama by mala pomôcť neziskovým organizáciám získavať prostriedky na podporu ich verejno prospešných aktivít. Vláda SR návrh zákona už dva krát stiahla zo svojho rokovania, nedoriešená zostáva možná hranica výšky príspevku na jeho uznanie za oprávnené daňové výdavky.

Mimovládnym organizáciám sa nepodarilo v Národnej rade SR zastaviť v novele zákona o dani z príjmu zmenu poklesu percenta alokácie zaplatenej dane z príjmu právnickými osobami z 1,5 na 1 % za zdaňovacie obdobie roku 2015, ak právnická osoba neposkytne navyše dar zo svojho zisku. K pokiaľ nedôjde k zmene v priebehu roku 2015, k poklesu dôjde u percenta zaplatenej dane za rok 2015 poukazovanej v roku 2016.

Výsledkom rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku bude po schválení Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Jednou z noviniek je, že už nebude možné zbaviť občana plne svojprávnosti, zostane len inštitút čiastočného zbavenia svojprávnosti. V rámci správneho súdneho konania bude možné domáhať sa na súde napr. zaregistrovania stanov občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie, ak ich správny orgán zamietne.

Po dlhom úsilí sa podarilo kompetentných pracovníkov na MPSVaR SR a na Ústredí práce presvedčiť o tom, aby súčasťou oprávnených nákladov na pracovného asistenta bola i náhrada mzdy za vyčerpanú dovolenku pracovného asistenta. Platí to od septembra tohto roku.

Na rokovaní za účasti pracovníkov MPSVaR a pracovníkov Ústredia práce sme si vyjasnili postup pri podávaní žiadostí o poskytnutie príspevkov na aktívnu podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa schémy pomoci DeMinimis a podľa schémy štátnej pomoci.

Ďalej sme sa zaoberali nasledujúcimi návrhmi, ku ktorým sme v prípade potreby zaslali pripomienky:

 • novela zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti,
 • novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi,
 • novela zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku,
 • návrh Národných priorít rozvoja sociálnych služieb
 • novela zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • návrh zákona o odbornom vzdelávaní,
 • novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020,
 • návrh zákona o knižniciach,
 • návrh Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020.

Milan Měchura
metodik pre soc. právne poradenstvo