Projekt prevencie zrakových porúch u detí napreduje

Začiatkom júna sme počas tlačovej konferencie organizovanej na pôde Ministerstva zdravotníctva SR oficiálne uviedli do života projekt Zdravé oči už v škôlke. Jeho pilotná fáza prebiehala už v prvých mesiacoch tohto roka. Celoslovenský projekt je zameraný na preventívne merania zraku detí z materských škôl vo veku 3 až 6 rokov. Tieto bezplatné screeningové merania realizujeme bezdotykovo prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Od januára do konca júna sme navštívili 62 materských škôl a screeningovo vyšetrili už 3 939 detí, z toho najviac meraní 1 176 sa zrealizovalo v júni. Do preventívneho programu sa zapojili žiaci materských škôl z už 19 miest a obcí siedmych krajov Slovenska. Odborní zamestnanci ÚNSS vychádzajúc z výsledkov merania odporučia, či je potrebné absolvovať vyšetrenie u očného lekára. V sledovanom polročnom období sme rodičom detí vydali 907 odporúčaní k návšteve oftalmológa, čo predstavuje 23% z celkového počtu screeningovo vyšetrených detí. Počty detí a materských škôl zapojených do projektu v prvých 6 mesiacoch roku 2014 sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

Výsledky projektu za prvých 6 mesiacov 2014
Mesiac Počet vyšetrených detí Počet MŠ
január 272 2
február 159 3
marec 869 8
apríl 762 17
máj 701 8
jún 1176 24
Spolu 3939 62

Prevencia a screnning je, v prípade očných ochorení a refrakčných chýb, najdôležitejším prvkom kvalitnej odbornej starostlivosti a zabezpečenie včasnej intervencie očným lekárom môže zabrániť rozsiahlemu poškodeniu zraku vo vyššom veku. V preventívnych meraniach v materských školách budeme pokračovať v jesenných mesiacoch a o ďalších výsledkoch projektu budeme verejnosť priebežne informovať.

Projekt realizujeme vďaka výťažku 5. Večera dobra Gordany Turuk a podpore projektových partnerov. Viac informácií vrátane harmonogramu meraní v jednotlivých regiónoch nájdete na stránke projektu Zdravé oči už v škôlke.