Zmeny v prístupe do Centra podpory študentov so špecifickými potrebami na FMFI UK

Z dôvodu výstavby nového vedeckého parku v blízkosti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI) vás chceme upozorniť na zmenu v prístupe do Centra podpory študentov so špecifickými potrebami na FMFI (Centrum možno poznáte aj pod názvom Podporné centrum príp. pod skratkou CEZAP). Taktiež sa mení režim prevádzky vrátnice na FMFI, ktorou najčastejšie prechádzajú návštevníci Podporného centra.

Na začiatok tohto kalendárneho roka je avizovaný začiatok realizácie stavby Univerzitného vedeckého parku vedľa areálu Prírodovedeckej fakulty (PriF). Jeho stavba ovplyvní prístup na fakulty PriF a FMFI od zastávky MHD Botanická záhrada, teda aj prístup do Podporného centra. Ako prvý krok bude vymedzenie staveniska, zriadenie stavebného dvora, prístupových trás a pod. Z projektovej dokumentácie je zrejmé, že stavenisko začne pri pavilóne PriF CH2, hneď za nadchodom ponad Botanickú ulicu. Následne musí byť uzavretý súčasný chodník pozdĺž pavilónu CH2, pretože vedie cez stavbu. Do areálu PriF a FMFI sa bude chodiť od električkovej trate za nadchodom doľava pozdĺž budov CH2, B2 a G. Iné alternatívy (napr. nadzemná lávka pozdĺž pavilónu CH2) boli zamietnuté z technických a finančných dôvodov. Táto informácia je dôležitá najmä pre študentov s obmedzenou mobilitou (trasa do Podporného centra sa predĺži o cca 300 m), ako i pre nevidiacich študentov, ktorí sa budú musieť naučiť novú trasu. Záujemcovia môžu kontaktovať Podporné centrum.

Od začiatku roku 2014 došlo aj k zmene v prevádzke hornej vrátnice na FMFI (pavilón matematiky), ktorú štandardne používajú návštevníci Podporného centra. Vrátnica začína fungovať v upravenom režime, čo sa dotkne i návštevníkov počítačovej učebne I-39. Počas pracovných dní funguje vrátnica v čase od 7:00 do 19:00. V nočných hodinách a počas dní pracovného voľna bude zatvorená. Dolná vrátnica (pavilón fyziky) bude aj naďalej otvorená nepretržite. Strážna služba má oprávnenie kontrolovať pri vstupe zamestnancov, študentov a osoby prichádzajúce na fakultu za účelom návštevy. Táto informácia je dôležitá najmä pre nevidiacich študentov. V prípade, že neovládate trasu cez pavilóny FMFI k dolnej vrátnici, zabezpečte si sprievodcu, alebo sa ohláste v Podpornom centre na zaškolenie.