Vaše 2 % sú v ÚNSS v dobrých rukách

Aj v roku 2018 sme prijímateľom 2 % z daní. Vďaka týmto finančným prostriedkom máme možnosť poskytovať čoraz účinnejšiu a rozsiahlejšiu pomoc našim klientom, podať pomocnú ruku pri prekonávaní na prvý pohľad nezvládnuteľných situácií, s ktorými sa nevidiaci či slabozrakí denne stretávajú. Pridajte sa v tomto úsilí k nám!

Čítanie Braillovho písma
Fotografia: Čítanie Braillovho písma

Z 2 % dofinancujeme kurzy a aktivity určené ľuďom so zrakovým postihnutím, ako sú:

 • čítanie a písanie Braillovho písma,
 • nácvik priestorovej orientácie a Samostatného pohybu s bielou palicou a vodiacim psom,
 • práca s počítačom s asistenčnými technológiami,
 • sociálno-právne poradenstvo,
 • podpora odstraňovania a prevencie vytvárania architektonických, dopravných, informačných a ďalších bariér pre ľudí so zrakovým postihnutím,
 • kurzy sebaobslužných činností ako upratovanie, varenie, pečenie, osobná hygiena a pod.,
 • poradenstvo pri výbere a používaní rôznych kompenzačných a optických pomôcok,
 • aktivity pre nevidiace a slabozraké deti a mládež,
 • kultúrne či športové aktivity a tvorivé dielne,
 • šírenie informácií o problémoch nevidiacich a slabozrakých a o možnostiach ich riešenia.

Kurz pečenia
Fotografia: Kurz pečenia

Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno (názov): Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683876
Sídlo: Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava

Chôdza s bielou palicou a vodiacim psom
Fotografia: Chôdza s bielou palicou a vodiacim psom

My Vás nevidíme, ale vážime si, že Vy vidíte nás

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov

 • Do 15. 2. 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ) a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • v žiadosti o ročné zúčtovanie vyznačte v bode VI. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať potrebné percentá:
  1. 2 % zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  2. 3 % zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, je povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane pre konkrétnu neziskovú organizáciu.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (dobrovoľníci s počtom aspoň 40 odpracovaných hodín za rok 2017 aj s potvrdením od príslušnej organizácie, resp. organizácií) doručte do 30. 4. 2018 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení podmienok majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2 %/3 % v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Potvrdenie o zaplatení dane na stiahnutie, formát pdf, 78kb
Vyhlásenie o poukázaní 2 % predvyplnené pre ÚNSS na stiahnutie, formát pdf, 133kB

Dobrovoľníci, pozor!

V prípade, že fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) pre akúkoľvek neziskovú organizáciu alebo jednotlivca (prijímateľa dobrovoľníckej činnosti) počas roka 2017 odpracovala ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia/ jednotlivec o tom vydá Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môže fyzická osoba venovať až 3 % zo svojej dane! V tom prípade vo Vyhlásení vypočítajte 3% zo svojej dane a k Vyhláseniu priložte okrem Potvrdenia o zaplatení dane aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jedinej organizácie/ jednotlivca. Počet minimálne 40 hodín tak môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

 • V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:
  1. 2 % zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  2. 3 % zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.
 • Možné je vybrať si iba jednu organizáciu (údaje pre ÚNSS nájdete v úvode tohto článku).
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa - NIE však poukázaná suma).
  Ak podávate daňové priznanie typu A, táto kolónka sa nachádza v VIII. oddiele.
  Daňové priznanie FO typ A na stiahnutie, formát pdf, 103kB
  Ak podávate daňové priznanie typu B, kolónka sa nachádza v XII. oddiele.
  Daňové priznanie FO typ B na stiahnutie, formát pdf, 184kB
 • Nezabudnite sa podpísať!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v roku 2017 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2018), na daňový úrad podľa svojho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2018) majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2%/3% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre právnické osoby

 • Vypočítajte si 1,0 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1,0% (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  1. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. 3. 2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
  2. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti VI. daňového priznania.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2018) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Súbory na stiahnutie

Daňové priznanie PO na stiahnutie, formát pdf, 161kB

Vaše 2 % sú v ÚNSS v dobrých rukách
Fotografia: Vaše 2 % sú v ÚNSS v dobrých rukách