Slovensko 2012 Advent

Biela pastelka 2012

Kultrne podujatia - archv

Plagt - koncert Le sdc (jpg)

Benefin koncert "Le sdc"

Pozvame Vs na benefin koncert, ktor sa uskuton 10. novembra o 18.00 h v Dome kultry B. S. Timravy na Nmest republiky v Luenci.
Na koncerte Vs prjemnmi meldiami bud sprevdza Dezider Olh cimbal, Silvia Kotkov spev, Andrea alkov klavr.
Vstupn na koncert je 10 .

Predpredaj vstupeniek:
Mestsk informan centrum v Dome kultry B. S. Timravy Luenec, predaja Trinsty (Zlat ulika), Luenec.

Vaok z koncertu bude venovan na rozvoj spolkovej innosti v ZO NSS . 22 Luenec.


Pozvnka na vernis fotografi Mimika (jpg)

Vernis fotografi z cyklu Mimika

Banskobystrick fotoklub a Lions club Bansk Bystrica Vs pozva na vernis fotografi Jna Mikovia z cyklu "Mimika"

4.8.2011 o 15:00 hod., radnica nmestie SNP 1, Bansk Bystrica

Vstava potrv od 1. do 12.8.2011.

Foto z innosti Lions clubu Bansk Bystrica.
Pozvnka na vystpenie Na dachu ja (840 kB, pdf)

Vystpenie Na dachu ja

nia nevidiacich a slabozrakch Slovenska a FS ARIAN Vs pozva na benefin vystpenie pod nzvom Na dachu ja da 22.6. 2011 o 19:00 hod. na Vekej scne DJZ Preov.

Zakpenm lstka prispejete na vstavbu Strediska komplexnej starostlivosti o nevidiacich a slabozrakch spoluobanov.

Lstky si mete zakpi v pokladni DJZ Hlavn 48, alebo u ns.
Cena 8

akujeme

Pozvnka na vystpenie Na dachu ja (840 kB, pdf)


Plagt - recitl Marty Kubiovej (jpg)

Recitl Marty Kubiovej

Lions klub Bansk Bystrica vs srdene pozva na Recitl Marty Kubiovej.

Kedy? 21.6.2011 o 19:00 hod.
Kde? v Evanjelickom kostole v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici

Vaok z koncertu bude pouit na podporu nevidiacich a slabozrakch ud.

Cena vstupenky: 19 EUR

Predpredaj vstupeniek:


Plagt Vstava Fragmenty z prrody IX. (jpg)

Vstava Fragmenty z prrody IX.

Pozvame Vs na vstavu pod nzvom Fragmenty z prrody VIII., ktor pre Vs kadorone pripravuje Slovensk mzeum ochrany prrody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuli.

Vstava sa uskuton v priestoroch Slovenskho mzea ochrany prrody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuli, kolsk ulica . 4. a potrv od 21.01.2011 do 28.2.2011 a je venovan predovetkm nevidiacim a slabozrakm uom doplnen Braillovm psmom.

Vernis vstavy sa uskuton da 20.janura 2011 o 14:30 hod.

Na vstave bud predstaven plody a semen lesnch drevn.

Vstupn:
0,17
0,50


Pozvnka k benefinmu koncertu v Pchove (pdf)

Benefin koncert v Pchove - Katarna Hasprov

Mikulsky darek pre nevidiacich ud

Nedvno si cel svet pripomenul Svetov de nevidiacich, ktor bol 13. novembra 2010. Pri tejto prleitosti organizuje Zkladn organizcia nie nevidiacich a slabozrakch Slovenska v Pchove spolu s mestom Pchov benefin koncert.

udia vnmaj svet okolo seba astokrt vemi povrchne. Vidia iba to, o je priamo pred nimi. Veakrt sme nevmav, ahostajn, mono a sebeck a neochotn pomc tam, kde to je treba. Aj z tohto dvodu sme sa rozhodli obdarova nevidiacich ud a pripravi v predmikulsky veer benefin koncert na ich podporu, uviedla Emlia Luhov, predsednka Zkladnej organizcie NSS Pchov.

Benefin koncert sa pripravuje v spoluprci s mestom Pchov a uskuton sa:

5.decembra 2010 o 16:00 hod.
Evanjelick kostol v Pchove

Pozvanie na koncert prijali iaci a absolventi ZU v Pchove a ich uitelia. Hlavnm hosom programu bude Katarna Hasprov, slovensk muziklov spevka.

Prostrednctvom benefinho koncertu chc da organiztori prleitos tedrm darcom na prejavenie pomoci. Za vaok z koncertu bude nevidiacim a slabozrakm uom poskytnut bezprostredn pomoc za cestou k ich plnohodnotnmu ivotu. Vstupn na koncert je formou dobrovonho prspevku.

Pozvnka k benefinmu koncertu v Pchove (pdf)


Benefin koncert Martina Babjaka a Daniela Buranovskho

Zkladn organizcia nie nevidiacich a slabozrakch Slovenska Luenec Vs srdene pozva na benefin koncert Martina Babjaka (spev, barytn) a Daniela Buranovskho (klavr).
Koncert sa uskuton 19.11.2010 o 18:00 hod. v Dome kultry B. S. Timravy v Luenci.

Predpredaj vstupeniek: Dom kultry B. S. Timravy, Mestsk informan centrum Luenec, predaja Trinsty (Zlat ulika).

Cena vstupenky: 10 EUR

Vaok z koncertu bude venovan na rozvoj spolkovej innosti.

Plagt ku koncertu Martina Babjaka a Daniela Buranovskho

plagt ku koncertu Pavla Hammela v Hronseku

Benefin koncert Pavla Hammela

Lions Club Bansk Bystrica Vs pozva na benefin koncert Pavla Hammela v artikulrnom kostole v Hronseku 10.6.201019:00.

Predpredaj vstupeniek: Kultrne a informan stredisko Bansk Bystrica, Nmestie SNP 14, Bansk Bystrica alebo Informan centrum Zvolen, Nmestie SNP 21, Zvolen. Vstupn je 13 Eur.

Vaok z koncertu bude pouit na podporu nie nevidiacich a slabozrakch Slovenska.

Plagt ku koncertu Pavla Hammela v Hronseku

Vstava Premeny

Zkladn organizcia nie nevidiacich a slabozrakch Slovenska . 22 Luenec a Hradn mzeum vo Fiakove, vs srdene pozvaj na vstavu runch a vtvarnch prc zrakovo postihnutch s nzvom PREMENY.

Vstava bude slvnostne otvoren da 7.6.2010, o 14.00 hod v Mestskom vlastivednom mzeu vo Fiakove. Trva bude do 30.6.2010.

Otvracie hodiny pre verejnos: utorok piatok 8:00 16:00 hod.

Vetci ste srdene vtan.


Vstava Pohladenie

Vber z tvorby nevidiacej sochrky Marianny Machalovej

Mesto Trenn a autorka Vs a Vaich priateov srdene pozvaj na otvorenie vstavy POHLADENIE - Vber z tvorby nevidiacej sochrky Marianny Machalovej

1. 6. 2010 o 17.00 h
Mestsk galria Trenn, Mierov nm. 22

Vstava trv do 27. 6. 2010.

Otvoren:
utorok piatok: 10.00 17.00
sobota, nedea: 13.00 17.00

Pozvnka na vstavu (pdf, 1,1 MB)Vstava Fragmenty z prrody VIII.

Pozvame Vs na vstavu pod nzvom Fragmenty z prrody VIII., ktor pre Vs kadorone pripravuje Slovensk mzeum ochrany prrody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuli v spoluprci s Krajskm strediskom NSS v iline.
Vstava je intalovan v priestoroch Slovenskho mzea ochrany prrody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuli, kolsk ulica . 4. a potrv od 05.05.2010 do 31.07.2010 a je venovan predovetkm nevidiacim a slabozrakm uom.

Vstava u m svoju tradciu, o om sved aj jej smy ronk. Kad rok sprstupuj pracovnci mzea vybran exponty s rznym tematickm zameranm, ktor si mu nvtevnci priamo ohmata. Kad expont je oetren nielen nzvami vo zvenom psme, ale aj popiskami v Braillovom psme.
Inak tomu nie je ani tento rok a nvtevnci si mu rukami prezrie ndhern exponty slovenskho vtctva rznych druhov. udia, ktor nikdy nedrali labu, orla, drozda i skorku, tak maj jedinen monos presvedi sa na vlastn oi a ruky o vekosti, majesttnosti a krse nho vtctva, i detailne preskma cel ich telo.

Vstupn:
deti: 0,17
dospel: 0,50
nevidiaci zdarma

Niekoko fotografi z vstavy Fragmenty z prrody VIII.
Svetlo v tme

Pezinsk kultrne centrum Vs pozva na vernis vstavy "Svetlo v tme" - vber z tvorby lenov vtvarnej skupiny "Svetlo" nie nevidiacich a sloabozrakch Slovenska z Bratislavy pod vedenm sochra Martina Dzureka.

15.3.2010 o 17.00 hodine, minigalria domu kultry Pezinok

Kultrny program: Marin Bango

Trvanie vstavy: do 12.4.2010

Tlaov sprva k vstave: Svetlo v tme (pdf)
Komentovan kino pre nevidiacich, Preov

2. decembra sa uskuton komentovan filmov predstavenie filmu Adela ete neveerala.
Viac v lnku Nevidiacim prerozprvaj Adela ete neveerala.

Vstava k vroiu narodenia Louisa Brailla, Michalovce

UNSS Zkladn organizcia . 24 v spoluprci so Zemplnskym osvetovm strediskom v Michalovciach a Kninicou Gorazda Zvonckej v Michalovciach uskuton v doch 16. - 20. novembra 2009 vstavu "Louis Braille - 200. vroie narodenia autora slepeckho psma" a vstavku runch prc leniek zkladnej organizcie.
Akcia sa uskuton v priestoroch Zemplnskeho osvetovho strediska ul. M. Gorkho . 1 (Galria). Pozvan s Zkladn koly, lenovia ZO, irok verejnos.

Benefin koncert v Luenci

Mesto Luenec a Zkladn organizcia nie nevidiacich aslabozrakch Slovenska . 22 Luenec Vs srdene pozvaj na benefin koncert, ktor sa uskuton da 7.10.2009 o18.00 hod. vDome kultry B.S. Timravy , na Nmest republiky . 5 Luenec.
Na koncerte bud inkova: Peter Michalica - husle, V. Bartoov - klavrny sprievod. Cena vstupenky je 10 .

Vaok zbenefinho koncertu bude vyuit na spolkov innos zrakovo postihnutch obanov.

Predpredaj vstupeniek: MIC Luenec, DK B. S. Timrava Luenec, MsKS Fiakovo, TIC Detva, TIC Rimavsk Sobota, TIC ZVOLEN, TIC Vek Krt.
Teme sa na vau as aakujeme za podporu.

Prehliadka amatrskej hudobnej aliterrnej tvorby nevidiacich aslabozrakch interpretov, Seovce

Krajsk rada NSS Koice aZO NSS .38 Trebiov, Vs pozva na krajsk prehliadku amatrskej hudobnej aliterrnej tvorby nevidiacich aslabozrakch interpretov, ktor sa uskuton da 3. septembra 2009 (tvrtok) vpriestoroch retaurcie Sport Caff vSeovciach na ulici Kollrova (pri starom Strojstave).

Program:

astncky poplatok za toto jednodov podujatie je 5,- na osobu. astnci aich sprievodcovia zaplatia poplatok pri prezentcii, so zaiatkom o9:00 hodine, vSport Caff Seovce.
Hudobn nstroje si mete donies so sebou. Kdispozcii bude akorden, klvesy zn. Yamaha 730 aRoland G 70.
Slisti si svoj podmaz mu donies na CD aMD nosioch, alebo nadisketch.

Prihlky zasielajte do 20. 8. 2009 na adresu: Jozef Tutko, Albinov 1365/2 , 078 01 Seovce

astncky poplatok za podujatie je 5,- na osobu. astnci aich sprievodcovia zaplatia poplatok pri prezentcii, so zaiatkom o9:00 hodine, vSport Caff Seovce.
Hudobn nstroje si mete donies so sebou. Kdispozcii bude akorden, klvesy zn. Yamaha 730 aRoland G 70.
Slisti si svoj podmaz mu donies na CD aMD nosioch, alebo nadisketch.

Prihlka a bliie informcie (rtf)

Rozlka s przdninami

V pondelok 31. augusta 2009 o 13.00 hodine v stredisku integranch aktivt SINA NITRA n.o. na Nedbalovej ulici . 17 v Nitre sa uskuton rozlka s przdninami s mnostvom sa pre deti speknmi odmenami, s opekakou a posedenm pri hudbe, ktor bude produkova nielen Domovina, ale aj Peo Zbranek aFero Oll.

Prihlsi sa na akciu je potrebn najneskr do 25. augusta telefonicky na slach 0911 328921 (pani odorov), 0907 328920 (pani Drkov) alebo 0905 719354 (pn Zbranek) alebo mailom na adrese sina.nitra@inmail.sk. Pri prihlasovan treba uvies poet osb aosobitne poet avek saiacich det.
Symbolick astncky poplatok: 1, (deti do 3 rokov zdarma).

Akustick streba pre nevidiacich
Chcete sa zoznmi so zaujmavm portom? Tto monos Vm ponkame na Rozlke sprzdninami, ale pozor! U od 11.00 hod. Zabezpeenie akcie, ktor pripravujeme vspoluprci sKS NSS ilina, je finanne nkladn, preto sa uskuton len vprpade, e sa prihlsi dostaton poet zujemcov.

Na Vau as sa te: vbor ZO NSS Nitra apracovnky SINA Nitra n.o.

Rozlka s przdninami - podrobnejie informcie (doc)

Dni otvorench dver, Koice

Krajsk stredisko NSS - Dom aktvneho videnia aKrajsk rada NSS Park obrancov mieru 1, Koice Vs pozvaj na Dni otvorench dver vdoch 18. jna (tvrtok) v ase od 13.00 - 17.00 hod. a19. jna (piatok) v ase od 8.00 -13.00 hod.

Program:

Akcia bude zabezpeen vspoluprci sdistribunm strediskom Tyflocomp, s.r.o. Bratislava apracovnkmi SKN M.H. Levoa.
Pracovnci strediska sa teia na Vau nvtevu.

Vstava Fragmenty z prrody

plagt k vstave Fragmenty z prrody VII

Pozvame Vs na vstavu pod nzvom Fragmenty z prrody VII., ktor pre Vs kadorone pripravuje Slovensk mzeum ochrany prrody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuli. Vstava trv od 02.06.2009 do 19.07.2009 a je venovan predovetkm nevidiacim a slabozrakm uom.

Vstava u m svoju tradciu s ronou periodicitou. Kad rok sprstupuj pracovnci mzea vybran exponty s rznym tematickm zameranm, ktor si mu nvtevnci priamo ohmata a kad expont je oetren aj popiskami v Braillovom psme. Inak tomu nie je ani tento rok a nvtevnci si mu rukami prezrie rzne minerly, nerasty a tie prvky jaskynnej vzdoby, ako s stalagmity, stalaktity, jaskynn perly a podobne.

Vstupn:
deti: 0,17
dospel: 0,50

Niekoko fotografi z vstavy Fragmenty z prrody VII

plagt ku koncertu Lenky Filipovej v Hronseku

Benefin koncert Lenky Filipovej

Lions Club Bansk Bystrica Vs pozva na benefin koncert Lenky Filipovej v artikulrnom kostole v Hronseku 5.6.2009 o 19:00.

Predpredaj vstupeniek: Kultrne a informan stredisko Bansk Bystrica, Nmestie SNP 14, Bansk Bystrica alebo Informan centrum Zvolen, Nmestie SNP 21, Zvolen. Vstupn je 12 Eur.

Vaok z koncertu bude pouit na podporu nie nevidiacich a slabozrakch Slovenska.

Plagt ku koncertu Lenky Filipovej v Hronseku
Fotogalria z uskutonenho koncertu

Vstava fotografickej sae Bariry

Nrodn rada obanov so zdravotnm postihnutm v SR Vs pozva na vstavu najvstinejch fotografi autorov, ktor sa zapojili do fotografickej sae Bariry v Dome odborov na Vajnorskej 1 v Bratislave. Vstava potrv do 19.12.2008, prstupn bude v pracovnch doch v ase 11.00-14.00 hod.

Komorn veer piesn, sprievodnho slova a pozie Bldenie v tme

Obianske zdruenie Ambrelo, Centrum vonho asu irafa a nia nevidiacich a slabozrakch Slovenska Krajsk stredisko v iline Vs pozvaj na prekrsny komorn veer piesn, sprievodnho slova a pozie snzvom Bldenie v tme skladajci sa zniekokch hudobnch blokov poda elania:

Kde: Dom Umenia Fatra v iline
Kedy: 27.05.2009 o 18,00 hod.

Vtomto emciami naplnenom programe chceme ukza in pohad na svet a ivot a prinies dobr nladu a optimizmus do alch dn a tm si njs cestiku kVmu srdcu.

Vstupn dobrovon!

Pozvnka na koncert (doc, 35 kB)

Pozri sa do tmy

Pozvnka na uniktne podujatie pre zrakovo postihnut i vidiace deti, pre ich zrakovo postihnutch i vidiacich rodiov, pre zrakovo postihnutch bez ohadu na vek.

Ing. Slavomr Drozd, Cultus Ruinov a.s. aTrnka Vs pozvaj na Mikulsku projekciu filmu Predvianon non mora uren pre nevidiacich a slabozrakch 2. decembra 2008 vo vekej sle DK Ruinov o15:30 hod.

Film je doplnen slovenskm komentrom pre nevidiacich.

Po premietnut filmu sa uskuton pecilna autogramida andielka Adely Banovej, Soni Norisovej a Jna Gallovia.

Fotografie protagonistov bud vyhotoven relifnou technolgiou a nevidiaci divci si bud mc aj ohmata tvre inkujcich.

Sla m kapacitu 300 osb avstup je von.

Fotogalria ku akcii Pozri sa do tmy

Vstava ivot Dotykmi

Pozvame Vs na vstavu ivot dotykmi - Spoznajme svet nevidiacich. Na podujat spolupracovali:

Vstava potrv od 5. - 18. novembra 2008 v ase od 9:00 do 17:00 v Ponitrianskom mzeu v Nitre. Slvnostn vernis sa uskuton 4. novembra 2008 o 16:00.

Sprievodn podujatia:

Plagt k vstave ivot dotykmi (pdf, 1,22 MB)

10. vroie otvorenia Krajskho strediska NSS v Preove

nia nevidiacich a slabozrakch Slovenska a folklrny sbor arian Vs pozvaj na benefin vystpenie "Na dachu ja - a muj dzedo" da 10.6.2008 o 19.00 hod. v Divadle Jona Zborskho -Vek scna v Preove pri prleitosti 10. vroia zaloenia Krajskho strediska NSS v Preove.
Lstky je mon zakpi v pokladni DJZ -Hlavn 48, Preov. Vstupn 200,- Sk.
www.presov.unss.sk

Benefin koncert Jiho Stivna

LIONS CLUB Bansk Bystrica Vs pozva na benefin koncert Jiho Stivna "Sm so svojm tieom" v artikulrnom kostole v Hronseku da 11.6.2008 o 19. hodine. Vstupn: 350,- Sk.
Vaok z koncertu bude pouit na podporu nie nevidiacich a slabozrakch Slovenska.

10. vroie otvorenia Krajskho strediska NSS v Banskej Bystrici

19. mja 2008 bola z prleitosti 10. vroia otvorenia KS NSS v Banskej Bystrici usporiadan slvnostn recepcia spojen s vernisou vstavy Cesta svetla 2007 v priestoroch Stredoslovenskho mzea v Banskej Bystrici. Vstava potrv do 28. mja 2008.

K dispozcii je tlaov sprva a pozvnka k tejto akcii.

2xMzing v tdiu 12

Obianske zdruenie Medzi hranicou a hrdzou spolu s niou nevidiacich a slabozrakch Slovenska pozvaj vetkch priaznivcov literatry na druh Mzing.

V tdiu 12 v Bratislave prebehne v piatok 5. mja scnick tanie vaznch poviedok, ktor na zklade verejnej sae vybrala odborn porota. Hlasy Petra Pavlaca, Silvestra Lavrka, Dada Nagya, tefana Koreniho, tefana Buka, Viki Janoukovej, Katariny Beukovej a alch rozhodli o tyroch vazoch. Ich prce prednes v prjemnej atmosfre divadelnho priestoru mlad herci. K tanmu slovu sa pripoj aj hudba Toma Gregora. Veer sa odohr pod reisrskym vedenm Anny Petrelkovej. Podujatie sa zana o 18:00. Vstup je von a vtan s vetci.

Podujatie je sasou projektu s nzvom 4xmzing. Je to spojenie viacerch mz: literatra, prednes a hudba. Cieom je ukza tento svet zmyslami pucich ud a sprostredkova ich pohad tm, ktor sa na svet pozeraj trochu inak. Projekt m 4 asti a kad z nich je zameran na in skupinu tvorcov. 1xmzing ponkol tvorbu tudentov FTF VMU, 2xmzing prebehol ako verejn sa, v 3xmzingu predstavia svoju tvorbu nevidiaci a slabozrak autori a cel projekt vyvrchol pri 4xmzingu koncerte, ktor sa bude kona piatok trinsteho oktbra 2006. Z najlepch poviedok z troch Mzingov vznikne poviedkov CD.

Vhercami kola 2xmuzing s:

1.miesto iak profesora Kowalskho Luk Luk
2.miesto Pani Glisov Miroslava Kuracinov Valov
3.miesto Rusalky Lena Lekov
4. miesto Rno Simona Reznekov

Na verejnom tan v bratislavskom tdiu 12 da 5. mja s vtan vetci, ktor povaj a vnmaj krsu hovorenho slova doplnen hudobnou atmosfrou. A vetci, ktor sa radi podelia o svoje pocity aj s ostatnmi.

Viac informci:
Mgr. art Denisa Bogdalkov
Zdruenie medzi hranicou a hrdzou),
denisa.bogdalikova@chello.sk

Eva Bednrov
nia nevidiacich a slabozrakch Slovenska)
e.bednarova@unss.sk,
tel: 02/654 20 844