Regionálne zbierky

Verejná zbierka ZO Liptovský Mikuláš

V roku 2016 ZO ÚNSS Liptovský Mikuláš organizovala verejnú zbierku s názvom Vianočný punč UNSSLM, ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši právoplatným rozhodnutím o zápise zbierky do registra zbierok č. 2016/012813 zo dňa 5. 12. 2016 s registrovým číslom zbierky 503-2016-012813. Zbierka sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši od 7. 12. 2016 do 20. 12. 2016 zbieraním do stacionárnych pokladničiek. Hrubý výnos predstavuje sumu 519,50 €, náklady 65,09 €, čistý výnos je teda 454,41 €.

Vyzbierané prostriedky budú použité na chod základnej organizácie ÚNSS v Liptovskom Mikuláši, na rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, na aktivizáciu členov so zrakovým postihnutím, rozvoj ich zručností a znalostí, vedenie k plnohodnotnému integrovanému životu a práci v spoločnosti.

Predbežná správa verejnej zbierky ZO Liptovský Mikuláš, formát pdf, 251kB

Krajská zbierka KS ÚNSS Košice

V roku 2011 KS ÚNSS Košice organizovalo verejnú zbierku , ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy (rozhodnutie č. A/2010/12110 zo dňa 13.12.2010). Spôsob vykonávania bol povolený:

  • formou poštových poukážok,
  • zberom dobrovoľných finančných príspevkov do pokladničiek umiestnených na rôznych kultúrnych, športových a verejných podujatiach, v inštitúciách, v obchodných domoch a hypermarketoch,
  • organizovaním benefičných podujatí v rámci Košíc a ponúkaním samolepiek s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti (tento bod sa v roku 2011 nerealizoval).

V roku 2011 bol hrubý výnos 2 382,37 €, náklady zbierky 238,27 €, čistý výnos bol teda 2 144,10 € . Správnosť vyúčtovania bola potvrdená Obvodným úradom Košice. Na základe toho budeme realizovať nákup PC a pomôcok v zmysle žiadosti, ako aj na základe vyjadrenia Centra technických a informačných služieb ÚNSS o technickom stave počítačov.

Zbierka je zameraná na inovatívne služby, nákup výpočtovej techniky a skvalitnenie života ľudí so zrakovým postihnutím všetkých vekových kategórií. Výsledok zbierky bol zverejnený v dennej tlači.

V roku 2012 má KS ÚNSS Košice povolenú verejnú zbierku rozhodnutím Obvodného úradu Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy. Rozhodnutie bolo vydané 25. 11. 2011 pod č. A/2011/09571. Priebeh zbierky i spôsob použitia je rovnaký ako pri zbierke v roku 2011. Tieto zbierky sú realizované každoročne počas celého roka.