Etický kódex ÚNSS

1. septembra 2011 nadobudol účinnosť Etický kódex, ktorý je súhrnným vyjadrením základných etických pravidiel konania zamestnávateľa a zamestnancov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Kódex stanovuje zásady správania sa zamestnancov v súlade s uznávanými hodnotami ÚNSS, dodržiavaním ktorých chráni záujmy klientov a zamestnancov a určuje vzájomné vzťahy v internom i externom prostredí. Kódex okrem iného určuje zásady vzťahu zamestnancov ku klientom, kde zamestnanec:

  • vystupuje voči klientovi korektne a úctivo, nemá rasové ani iné predsudky,
  • volí vo vzťahu ku klientovi profesionálny, ale empatický individuálny prístup s ohľadom na klientove problémy a aktuálny psychický a fyzický stav,
  • nesmie zneužiť dôveru, neznalosť a závislosť klienta, resp. jeho zákonných zástupcov akýmkoľvek spôsobom,
  • rešpektuje právo klienta na slobodný prístup k informáciám v súlade s platnými právnymi predpismi,
  • nezneužíva klientovu neznalosť sociálnej legislatívy,
  • aktívne pristupuje k riešeniu problémov súvisiacich so sociálnymi dôsledkami zrakového postihnutia, poskytuje odbornú pomoc, v spolupráci s klientom navrhuje a realizuje riešenia sociálnej situácie klienta,
  • poskytuje včasné, úplné, pravdivé, zrozumiteľné a kvalifikované odborné informácie v čo najprístupnejšej forme pre klienta,
  • oboznamuje klienta so všetkými dostupnými riešeniami, pričom podporuje klienta k samostatnosti a k zodpovednosti za rozhodovanie o svojej situácii,
  • zachováva mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom klienta v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • nepožaduje a neprijíma žiadne dary ani žiadne iné výhody ponúkané zo strany klienta vo svoj prospech.

Etický kódex v plnom znení eticky kodex formát pdf (162 kB)